تأثیر ارزشهای ادراکی داوطلبان دانشگاه‌ها بر پذیرندگی برند دانشگاه کارآفرین(مورد مطالعه:دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری ، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، واحد ساری،‌ دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

ارزش یک پیشداوری از رضایت بوده که در آموزش عالی عبارتست از ارزش درک شده توسط یک دانشجو از سودمندی خدمات بر اساس درک از آنچه که دریافت و داده شده است و برند، یک ابزار مهم ارتباطی در مجموعه ی مدیریت ارتباط مشتری (CRM) بوده که به عنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی برای به دست آوردن مشتریان جدید عمل می‌کند این مقاله با هدف بررسی تأثیر ارزشهای ادراکی داوطلبان دانشگاه‌ها بر پذیرندگی برنددانشگاه کارآفرین انجام شد.ابزار جمع آوری داده‌ها برای ارزشهای ادراکی پرسشنامه استاندارد ایساک کواسی 2015 به تعداد 36 سوال و برند پذیری (دویدی ،2015) به تعداد 17 سوال می باشد. جامعه مورد مطالعه داوطلبان دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره) بود روش نمونه‌گیری از روش غیر احتمالی در دسترس است که بعلت نامحدود بودن جامعه آماری به تعداد 384 نفر انتخاب شد که دلیل مخدوش بودن، تعداد 23 پرسشنامه معتبر شناخته نشد و نهایتاً تعداد پاسخگویان به 361 نفر تقلیل یافت. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر ارزشهای ادراکی داوطلبان دانشگاه‌ها بر برندپذیری دانشگاه‌های کارآفرین بود و نتایج تحلیل فرضیه‌های فرعی نیز نشان داد که کلیه مولفه‌های سازه‌ها از نظر صاحبنظران مورد تایید است لذا می‌توان این چنین بیان کرد که شاخص‌های مورد استفاده با زیربنای تحقیق، تطابق قابل قبولی دارد و تمامی شاخص‌ها به درستی انتخاب شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceptual Values of University Candidates on Brand Acceptance of Entrepreneurial University (Case Study: Imam Khomeini Naval Academy)

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossain nemati 1
  • masoud ahmadi 2
  • mohammad ghafari 2
  • hasan dolati 3
2 assistance professor/sari Branch;islamic Azad university sari-iran
3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
چکیده [English]

Perceived value in higher education means anticipating student satisfaction with the usefulness of the services received and the brand, as an important communication tool in the customer relationship management suite that acts as an aggressive marketing tactic to gain new customers. The aim of this article was to investigate the effect of perceptual values ​​of university candidates on brand acceptance of entrepreneurial university. The data collection tools, for perceptual values ​​is a standard questionnaire (Isaac Kwasi, 2015) with 36 questions and for branding is the questionnaire by Davidi (2015) with 17 questions. The population under investigation was the volunteers of Imam Khomeni Naval Academy in 1397. 384 people were selected due to the infinity of the statistical population through convenience non random sampling method. Therefore, it can be said that the indicators used are significantly consistent with the research infrastructure and all indicators have been selected correctly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual values
  • Brand Acceptance
  • entrepreneurial university
احمری, رضا؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی و مجید فتاحی.(۱۳۹۶).نقش قدرت وابستگی به برند در دانشگاههای پژوهش محور و کارآفرین در توسعه آموزش عالی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان
بریمانی, ابوالقاسم, نیازآذری, کیومرث, صالحی, محمد. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش. پژوهش های مدیریت عمومی، ص27-298.
پیکری فر، فاطمه و مه نگار، فرشاد.(1391).بررسی نقش دانشگاه‌ها در توسعه کارآفرینی. دانشگاه مازندران،مرکز رشد واحدهای فناوری. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان). بابلسر: مرکز پژوهشی طرود شمال.
جوانمرد، حبیب‌الله و گرگین، طیبه.(1394)، بررسی ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و نوآوری بازاریابی با عملکرد شرکت های تولیدی کوچک و متوسط، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
حیدرزاده، کامبیز؛ غفاری، فرهاد و فرزانه، سپیده (1390). بررسی تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران. پژوهش های مدیریت، شماره 88، صص 88-69.
حیدری, علی, خانلری, امیر, مهدوی, شادی. (1396). اندازه‌گیری ارزش ویژة برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران). تحقیقات بازاریابی نوین,دوره 7.ش 3،صص141-159.
صنوبر، ناصر؛ سروری، رحیم و جبارزاده، یونس (1397). «بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی». توسعه کارآفرینی، ص 461-477.
ضیاء، بابک؛ رضوانی، مهران؛ مبارکی، محمدحسن وتاج پور، مهدی (1398). « الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه­های برتر ایران)». توسعه کارآفرینی، 12(2)، ص 320-301.
عزیزی، شهریار؛ جمالی کاپک، شهرام و رضایی، مرتضی (1391). بررسی ارتباط بین ارزش ویژه ی برند با هم خوانی شخصیت برند و مشتری. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 4، شماره پیاپی 7، ص ص 81-63.
فشارکی، فرزاد ؛ صحت،سام و موسوی، محمد (1396). «بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی». پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(3)، ص 210-221.
قاسمی میرزایی, مهدی, موسی خانی, مرتضی. (1397). عوامل موثر بر ارزش ویژه برند دانشگاه ( مورد مطالعه : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول،صص13-24.
کشتکاری ژینوس, میرزابیگی محمد علی، خسروی علی اکبر(1393).بررسی میزان هماهنگی برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با مهارت های کارآفرینی.دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،سال 5،شماره 9صص،107-123.
Annamdevula, S, Bellamkonda R.S., (2016). Effect of student perceived service quality on student satisfaction, loyalty and motivation in Indian universities: Development of HiEduQual. Journal of Modelling in Management, 11(2), 488–517. https://doi.org/10.1108/JM2- 01-2014-0010
Annamdevula, S, Bellamkonda R.S., (2016). Effect of student perceived service quality on student satisfaction, loyalty and motivation in Indian universities: Development of HiEduQual. Journal of Modelling in Management,11(2), 488–517.
Azoury Nehme, Daou, Lindos, Khoury, Charbel El.(2014). University image and its Relationship To Student Satisfaction- Case Of The Middle Eastern Private Business Schools. International Strategic Management Review 2. 1–8
Azoury, N. M., Daou, L. E., & El Khoury C. M. (2013). University image and its relationship to student satisfaction : case of the Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon, Journal of Executive Education, 12(1).
Azoury, N., Daou, L., El Khoury, C. (2014). University image and its relationship to student satisfaction-case of the Middle Eastern private business schools, International Strategic Management Review 2, 1–8.
Bagautdinov,Nailya G., GorelovaYuliya N., Polyakova Oksana V. (2015).University management: from successful corporate culture to effective university branding. Procedia Economics and Finance 26 , 764 – 768. Available online at www.sciencedirect.com
Banzel, R., (2007). Prospective students' perceptions of university brands: An empirical study. Journal of Marketing for Higher Education, 19(1), 85–107.
Chapleo, C. (2010). Branding a university: Adding real value or smoke and mirrors? In M. Molesworth, & R. Scullion (Eds.), The marketisation of higher education and the student as consumer,pp. 101–114..
Chapleo, C., (2010). What defines 'successful' university brands? International Journal of Public Sector Management, 23(2): 169-183.
David L. Bunzel, (2007). "Universities sell their brands", Journal of Product & Brand Management, Vol. 16 Iss: 2, pp.152 – 153.
Dennis, Charles, Papagiannidis Savvas, Alamanos Eleftherios, Bourlakis Michael.(2016),., The role of brand attachment strength in higher education, Journal of Business Research http:// dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.020
Dolan, Brendan, Cunningham, & James. (2019). The role and function of cooperative research centers in entrepreneurial universities. Management Decision, 124-139.
Duarte, P. O., Alves, H. and Raposo, M. B. (2018), Understanding university image: a structural equation model approach, International Review on Public and Nonprofit Marketing, 7, 21-36.
Dwivedi Abhishek , (2015). A higher-order model of consumer brand engagement and its impact on loyalty intentions, Journal of Retailing and Consumer Services, No. 24 ,PP.100–109
Erdoğmuş and Sinem. (2016).Understanding University Brand Loyalty: The Mediating Role of Attitudes towards the Department and University,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, VoL 229:141-150
Erdoğmuş, İ., Sinem, E., (2016). Understanding university brand loyalty: the mediating role of attitudes towards the department and university, Procedia - Social and Behavioral Sciences 229. 141 – 150.
Guédez & Osta, (2012) F.C. Guédez, T.K.M. Osta Factores del a imagen institucional universitaria: Perspectiva desde el sector del público interno, personal administrativo Revista Ingeniería Industrial, 11.pp. 71–84
Haedrich, G. (1993). Images and Strategic Corporate and Marketing Planning. Journal of Public Relations Research, 5(2), 83–93.
Haemoon Oh Kawon Kim , (2017),"Customer satisfaction, service quality, and customer value: years 2000-2015 ", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 29 Iss 1 pp. 2 - 29
Harrigan Paul, Evers Uwana, Miles Morgan. Daly Timothy.(2017).Customer engagement with tourism social media brands,Journal of Tourism Management, ,Vol.59,Pp.597-609
Hsieh Sara H. Chang,Aihwa,.(2016). The Psychological Mechanism of Brand Co-creation Engagement. Vol. (33), pp. 13-26,
Kheiry, B., Rad, B. M., & Asgari O,(2012).University intellectual image impact on satisfaction and loyalty of students (Tehrean selected Universities), African Journal of Business Management, 6(37), 10205-10211.
Leiva, R., Ferrero, I., & Calderón, R. (2016). Corporate Reputation in the Business Ethics Field: Its Relation with Corporate Identity, Corporate Image, and Corporate Social Responsibility. Corporate Reputation Review, 19(4), 299–315.
Lin, C. C. (2003). The Role of Student Perceived Value in Generating Student Satisfaction: An E-Bussiness Perspective. Journal of Research in Marketing& Entrepreneurship, 5(1), 25-39.
Lombardi, R., Massaro, M., Dumay, J., & Nappo, F. (2019). Entrepreneurial universities and strategy: the case of the University of Bari. Management Decision, 145-156.
Lombardi, R., Massaro, M., Dumay, J., & Nappo, F. (2019). Entrepreneurial universities and strategy: the case of the University of Bari. Management Decision, 145-156.
Mazhar Ali and Masood Ahmed,.(2018). Determinants of students’ loyalty to university: A service-based approach. available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84352/
Mertova, P. and Webster, L. (2009). The academic voice in English and Czech higher education quality, Quality Assurance in Education, 17(2): 140-155.
Mizik Natalie ;Jacobson Robert(2008). The Financial Value Impact Of Perceptual Brand Attributes. Journal of Marketing Research. Vol. XLV, 15–32
Mupemhi Shepherd.(2013).Factors influencing choice of a university by students in Zimbabwe, Vol. 7(36), pp. 3723-3729,
Ordugomez, M.& Seanem, D. (2016). University branding: Understanding students' choice of an educational institution. Journal of Brand Management, 20(1), 1–12.
Polat, S., Arslan, Y., & Yavaş, E. (2016). Importance level of image attractors in the process of university selection: an application on prospective university students in turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4).
Rauschnabel Philipp A., Krey Nina , Babin Barry J. , Ivens Bjoern S.(2016), Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale, Journal of Business Research http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.023
Ravald Annikam & Grönroos Christian, The value concept and relationship marketing, European Journal of Marketing,1996, Vol. 30, N0. 2, pp. 19 – 30
Sahin, O., & Singh, U. S. (2017). A Literary Excavation of University Brand Image Past to Present. International Journal of Social Sciences and Educational Studies, 3(3), 174–187.
Schee, B.A.V.,(2011). Students as Consumers: Programming for Brand Loyalty, Services Marketing Quarterly, 32 (1), 32-43.
Serenko, A. (2011). Student satisfaction with Canadian music programmes: the application of the American Customer Satisfaction Model in higher education. Assessment and evaluation in higher education, 36(3), 281-299
Song Hua , Cadeaux Jack, Yu Kangkang,(2015). The effects of service supply on perceived value proposition under different levels of customer involvement, Industrial Marketing Management,Vol.12,No.3,Pp.1-13.
Sprott David, Czellar Sandor, Spangenberg Eric,( 2009). The Importance of a General Measure of Brand Engagement on Market Behavior: Development and Validation of a Scale, Journal of Marketing Research, Vol. XLVI,Pp.92-104
Termizer, L. and Turkyilmaz, A. (2012) Implementation of student satisfaction index model in higher education institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3802 – 3806.
Vatolkina, N. and Salimova, T. (2011). The specific features of customer relationship management in higher education institutions. 4th international conference of education, research and innovation,14-16 November, 2011, Madrid, Spain.
Vivek,Shiri D, Beatty,Sharon E, Dalela Vivek, Morgan Robert M, A.(2014). Generalized Multidimensional Scale for Measuring Customer Engagement, Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 22, no. 4,Pp.401-420
Wan andg Yonggui Po Lo Hing, Chi Renyong and Yang Yongheng, (2004).An integrated framework for customer value customer-relationship- management performance: a customer-based perspective from China, Managing Service Quality, Vol. 14 , No. 2/3,pp.169-182
Wang, R.; Tseng, M. L.(2011). Evaluation of international student satisfaction using fuzzy importance-performance analysis, social and behavioral sciences journal, 25: 438 – 446.
Zhang, Y., Duysters, G.M. and Cloodt, M. (2014), “The role of entrepreneurship education as a predictor of university students’ entrepreneurial intention”, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 10 No. 3, pp. 623-641.