مدل سازی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت به سواحل دریای خزر مطالعه موردی: المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایت و تمایل به بازگشت در المپیاد ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بود. روش پژوهش توصیفی و از نظر نتیجه کاربردی، شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. جامعه آماری شامل مسئولین اجرایی، مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد ورزش های آبی و ساحلی شهر بابلسر بودند که تعداد 360 نمونه از بین این جامعه که در المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بابلسر حضور داشتند به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای بررسی نتایج استنباطی و روابط بین متغیرهای پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار smart pls استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی رابطه معنادار مستقیم و مثبت برقرار بوده و متغیر کیفیت خدمات 79% از تغییرات متغیر رضایتمندی را تبیین می‌کند. بین دو متغیر کیفیت خدمات ادراک‌ شده و تمایل به بازگشت مجدد رابطه مثبت و مستقیم برقرار بوده و متغیر کیفیت خدمات ادراک‌ شده 26% از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبین می‌کند؛ همچنین متغیر رضایتمندی نیز 58% از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین می‌کند و بر این اساس می ‌توان گفت متغیر کیفیت خدمات به‌ طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی رضایت 45% از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of The Relationship between the Perception of Service Quality and Satisfaction and Willingness to Return to Caspian Sea Case Study: Marine and Beach Sports Olympiad in Babolsar

نویسندگان [English]

  • mohadeseh rahmani gorji 1
  • Morteza Dousti 2
1 university of mazandaran
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between quality of service and satisfaction and willingness to return at the Olympiad in the Marine and Beach Sports of Babolsar. The research method was descriptive and in terms of its practical result, data collection was done through library studies and standard questionnaire. The statistical population consisted of executive officials, coaches and athletes participating in the watersports and coastal exercise in Babolsar A sample of 360 participants of this community attended the Babolsar Aquatics and Beach Sports Olympiad were randomly selected. SPSS software was used to analyze the data and for analyzing the inferential results and relationships between the variables of research, structural equation analysis with partial least squares approach was used using smart PLS software.
The results of the research showed that there was a direct and positive relationship between service quality and satisfaction variable, and service quality variable explained 79% of changes in satisfaction variable Between the two variables, the quality of perceived services and the desire to return are positive and direct, and the quality of service variable perceived 26% of the variation of the variation of the tendency to return Also, the satisfaction variable also explains 58% of the change in the tendency to return. Accordingly, it can be said that the quality of service variable indirectly and through the mediating variable, the satisfaction of 45% of the variable changes, tends to explain the desire for a return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Satisfaction
  • willingness to return
  • Olympiad
  • Marine and Beach Sports
اندام، رضا؛ مهدی زاده، رحیمه و تقی پور جهرمی، فریده (1392). بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعه میزبان( مطالعه موردی دانشگاه بیرجند میزبان یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشور). پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره6، صص:85-73.
خطیب زاده، مهدی؛ کوزه چیان، هاشم و هنرور، افشار(1391). نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17، صص:206-191.
خطیب زاده، مهدی؛کوزه چیان، هاشم و هنرور، افشار(1392). رابطه ادراک از کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس. دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال پنجم، شماره اول، پیاپی 8، صص: 185-169.
خطیب زاده، مهدی؛ کوزه چیان، هاشم و هنرور، افشار(1393). عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس. مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 1، صص:55-39.
شیعه، اسماعیل و علی پور اشلیکی، سجاد،(1389)، تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار، مطالعۀ موردی سواحل شهر رامسر، آرمان شهر، شماره 5، صص 167-155.
علی دوست فرخی، ابراهیم و احمدی، علی(1391). رابطة بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه‌های میزبان لیگ قهرمانان آسیا. مدیریت ورزشی، شماره 14، صص: 47-31.
غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار و نعمت پور، رفیعه(1392). عوامل مؤثر در توسعة گردشگری ورزش‌های آبی در شهرهای ساحلی مازندران. دو فصلنامه مدیریت و توسعة ورزش، شماره 2، پیاپی 3، صص:30-19.
کارگر، غلامعلی؛ غفوری، فرزاد؛ محمدی مقدم، یوسف و مرادی سیاسر، غلامرضا (1395). ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران. فصلنامة انتظام اجتماعی، سال هشتم، شماره 4، صص:190-157.
کوزه چیان، هاشم؛ خطیب زاده، مهدی و هنرور، افشار (1390). نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی، نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 2، صص: 32-19.
Bělka, J., Hůlka, K., Šafář, M., Weisser, R., & Chadimova, J. (2015). Beach Handball and Beach Volleyball as Means Leading to Increasing Physical Activity of Recreational Sportspeople—Pilot Study. Journal of Sports Science, 3(4), 165-170.
Carvache-Franco, W., Carvache-Franco, M., Carvache-Franco, O., & Hernández-Lara, A. B. (2019). Segmentation of foreign tourist demand in a coastal marine destination: The case of Montañita, Ecuador. Ocean & coastal management, 167, 236-244.
Chen, Y.-F., & Mo, H.-e. (2012). Attendees' perspectives on the service quality of an exhibition organizer: A case study of a tourism exhibition. Tourism Management Perspectives, 1, 28-33.
Dodds, R., & Holmes, M. R. (2019). Beach tourists; what factors satisfy them and drive them to return. Ocean & coastal management, 168, 158-166.
Gibson, H. J., Willming, C., & Holdnak, A. (2003). Small-scale event sport tourism: Fans as tourists. Tourism management, 24(2), 181-190.
Hall, J., O’Mahony, B., & Vieceli, J. (2010). An empirical model of attendance factors at major sporting events. International Journal of Hospitality Management, 29(2), 328-334.
Kaplanidou, K., & Gibson, H. J. (2010). Predicting behavioral intentions of active event sport tourists: The case of a small-scale recurring sports event. Journal of Sport & Tourism, 15(2), 163-179.
Kim, Y. K., & Lee, H. R. (2011). Customer satisfaction using low cost carriers. Tourism management, 32(2), 235-243.
Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism management, 23(3), 221-232.
Lee, M. S., San, Y. H., & Hsu, Y. R. (2011). A study of the key success factors of the ecotourism industry in Taiwan. African Journal of Business Management, 5(2), 627-640.
Ritchie, J. B., & Lyons, M. (1990). Olympulse VI: A post-event assessment of resident reaction to the XV Olympic Winter Games. Journal of Travel Research, 28(3), 14-23.
Shonk, D. J., & Chelladurai, P. (2008). Service quality, satisfaction, and intent to return in event sport tourism. Journal of sport management, 22(5), 587-602.
Shonk, D. J., Greenwell, T. C., Bravo, G., & Won, D. (2012). Site selection, satisfaction, and intent to return: An exploratory study of the perceptions of rights holders of small-scale sporting events. Paper presented at the Journal of Convention & Event Tourism.
Sotiriadou, K., Shilbury, D., & Quick, S. (2008). The attraction, retention/transition, and nurturing process of sport development: Some Australian evidence. Journal of sport management, 22(3), 247-272.
Tian-Cole, S., & Cromption, J. (2003). A conceptualization of the relationships between service quality and visitor satisfaction, and their links to destination selection. Leisure studies, 22(1), 65-80.