بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار

نوع مقاله: کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، آمیخته (کیفی- کمی) بود.روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، رویکرد ترکیبی نظریه پردازی زمینه ای (گراندد تئوری) و مدل سازی معادلات ساختاری بود. به منظور گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی از جمله پرسشنامه و مصاحبه در شش ماه نخست سال 1398 استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را تعداد 15 تن از خبرگان دانشگاهی و 25 تن از خبرگان سازمانی ، مدیران و متخصصین حوزه منابع انسانی شرکت سایپا تشکیل دادند.پس بررسی ادبیات نظری مربوط به ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه سازمانی پایدار ، مقوله های اصلی و کدهای مفهومی با استفاده از روش گراندد تئوری بر اساس نظر خبرگان پژوهش شناسایی شدند. به منظور بررسی تاثیر ابعاد نه گانه مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. از آنجا که مقدار آماره t- values برای تمامی فرضیه ها بزرگ تر از 96/1 بدست آمد، می توان گفت ابعاد نه گانه مدیریت منایع انسانی سبز تاثیر معنادار و مثبتی یر توسعه سازمانی پایدار دارند. نتایج نشان داد که طراحی شغل سبز 552/0 ، برنامه ریزی منابع انسانی سبز 657/0 ، آموزش نیروی انسانی سبز 802/0 ، مدیریت پاداش سبز 619/0 ، مدیریت ایمنی و بهداشت سبز 728/0 و مدیریت انضباط سبز 724/0 تغییرات مربوط به توسعه سازمانی پایدار را به طور مستقیم تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Green HRM Dimensions on Sustainable Organizational Development

نویسندگان [English]

  • babak Rezaei 1
  • Seyyed Mohammad Zargar 2
  • Hadi Hematian 3
1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the impact of green HRM dimensions on sustainable organizational development. The purpose of this study was applied in terms of purpose and in terms of data collection method (qualitative-quantitative). Library and field methods such as questionnaires and interviews were used in the first six months of the year. The research population consisted of 15 academic experts and 25 organizational experts, managers and specialists of Saipa company. After reviewing the theoretical literature on the dimensions of green human resources management and sustainable organizational development, the main categories and conceptual codes Grounded theory was identified based on the experts' opinion. Structural equation modeling was used to investigate the impact of nine dimensions of green HRM on sustainable organizational development. Since the t-values for all hypotheses were greater than 1.96, it can be said that the nine dimensions of green HRM have a significant positive effect on sustainable organizational development. The results also showed that analysis and design of green jobs were 0.555, green HR planning 0.657, green employment 0.479, green selection 0.413, green performance evaluation 0.461, training Green manpower directly accounted for 0.802, green reward management 0.619, green health and safety management 0.728 and green discipline management 0.724 for changes in sustainable organizational development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Green HR Management
  • "" Green HR Management Dimensions"
  • "Sustainable Organizational Development"
آیباغی اصفهانی, سعید, حسنی, علی اکبر، حسینی‌نیا, سید رضا. (1397). مدیریت منابع انسانی سبز؛ الگویی برای پایداری در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی)،.مدیریت منابع انسانی در ورزش،5(2)،328-309.

داوری، علی، رضازاده، آرش.(1392)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران.

رنجبریان،رسول.(1397).توسعه پایدار و نقش مولفه های هفت سبز، مجله اقتصاد، کار و جامعه،216، 75-82.

زارعی متین, حسن, یزدانی, حمید رضا, رجب زاده, عادل. (1397). طراحی مدل فرهنگ ‏سازمانی اثربخش در سازمان های پروژه‏ محور. مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی،16(3)،804-779.

سیدجوادین, سید رضا., روشندل اربطانی, طاهر, نوبری, علیرضا. (1395). مدیریت منابع انسانی سبز " یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار"، دانش سرمایه‌گذاری،5(20)،327-297.

عظیمی دلارستاقی, عادله, رضوی, سید محمد حسین, برومند, محمدرضا. (1397). شناسایی عوامل زمینه‏ای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی.،مدیریت و توسعه ورزش, 7(4)،87-70.

Ahmad, S. (2015). Green human resource management: policies and practices, Cogent Business        Management, 2(1), 1-13.

Arulrajah, A.A.; Opatha, H.H.D.N.P.; Nawaratne, N.N.J. (2015). Green Human Resou    Management Practices: A Review. Sri Lankan J. Hum. Resour. Manag. 5, 1–16.

Bombiak, E., Marciniuk-Kluska, A. (2018).Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience. Sustainability,10(6), 1739; https://doi.org/10.3390/su10061739.

Bertschek, I., Fryges, H., & Kaiser, U. (2009). B2B or Not to Be: Does B2B Ecommerce Increase Labor Productivity? Discussion Paper No. 04-45.

Cohen, E., Taylor, S., & Muller-Camen, M., 2012. HRM´s role in corporate social and environmental sustainability. SHRM Report.

Chin, W.W. (2010) How to Write Up and Report PLS Analyses. In: Esposito Vinzi, V., Chin, W.W., Henseler, J. and Wang, H., Eds., Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications, Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, New York, 655-690.

Ehnert, I., & Harry, W. (2012). Recent Developments and Future Prospects on Sustainable Human Resource Management: Introduction to the special issue. Management revue, 23(3), 231-238.

Fornell, C., Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, journal of marketing research, 18 (3), 39-50.

Gehman, J., Glaser, V.L., Kathleen M., Denny.E., Gioia, Langley, A., Corley, K.G. (2017). Finding Theory–Method Fit: A Comparison of Three Qualitative Approaches to Theory Building, Journal of Management Inquiry,27(3),284-300.

Goswami, G. T., Ranjan, K. S. (2015). Green HRM: Approach to Sustainability in Current Scenario. Journal for Studies in Management and Planning, 1(4), 250-259.

Grudzewski, W.; Hejduk, I.; Sankowska, A.; Wa´ ntuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie; Poltex: Warszawa, Poland, ISBN 978-83-7561-257-8.

Gholami, G.; Rezaei, G.; Saman, M.Z.M.; Sharif, S.; Zakuan, N. (2016). State–of–the–Art Green HRM System: Sustainability in the Sports Center in Malaysia Using a Multi–Methods Approach and Opportunities for Future Research. Journal of Cleaner Production, 124, 142–163.

Hatch, N.W. Dyer, J.H. (2004). Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage. strategic management journal, 25(12),1122-1178.

Hulland, J. (1999). Use of partial least square (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies, strategic management journal,20(2),195-204.

Jabbour, C.J.C., (2013), Environmental training in organizations: from a literature review to a framework for future research, Resources, Conservation and Recycling, 74(1), 144-155.

Jackson, S.E.; Renwick, D.W.; Jabbour, C.J.; Müller-Camen, M. (2011). State-of-the-art and future directions for green human resource management: Introduction to the special issue. Zeitschrift für Personalforschung, 25,99–116.

Kirkpatrick C.& et. al.;(2001). Development of criteria to assess the effectiveness of national strategies for sustainable development; Institute for Development Policy and Management; University of Manchester.

Kramar, R. (2013). Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management the next approach? The International Journal of Human Resource Management, 25(8), 1069-1089.

Lee, S.Y. (2008). Drivers for the participation of small and medium-sized suppliers in green supply chain initiatives, Supply Chain Management: An International Journal, 13(3), 185-198.

Mathapati, C. M. (2013). Green hrm: a strategic facet. tactful management research journal, 2(2), 1–6.

Marhatta, S., & Adhikari, S. (2013). Green HRM and sustainability. International journal of Ongoing Research in Management & IT., www.asmgroup.edu.in/incon/publication/incon13-hr-006pdf.

Mathapati, C. M. (2013). Green HRM: A strategic facet. Tactful Management Research Journal, 2(2), 1–6.

Mishra, P. (2017). Green human resource management: A framework for sustainable organizational development in an emerging economy, International Journal of Organizational Analysis, 25(5),762-788.

Moss, E., Roussean, D., Parent, S., Laurent, D. Saintonge. (1998). Correlates of attachment at school age: Material reported stress, mother-child interaction, and behavior problem, Child Development,69(5),1390-1405.

 Norton, T.A.; Zacher, H.; Parker, S.L.; Ashkanasy, N.M. (2017). Bridging the gap between green behavioral intentions and employee green behavior: The role of green psychological climate, Journal of Organizational Behavior, 38, 996–1015.

OECD (Organization for Economic Co-operation and development) (2001), investing in Competencies for All: Meeting of the OECD Education Ministers, Paris, 3-4 April 2001, OECD, and Paris.

Opatha, H.H.D.N.P. (2013). Green Human Resource Management: A Simplified Introduction. In Proceedings of the HR Dialogue; Department of HRM, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura: Nugegoda, Sri Lanka, 30 November, 11–21.

Pinzone, M.; Guerci, M.; Lettieri, E.; Redman, T. (2016). Progressing in the change journey towards sustainability in healthcare: The role of Green HRM. Journal of Cleaner Production, 122, 201–211.

Reinatrz, W., Haenlein, M., Henseler, J. (2009). An empirical comparison of the efficacy of covariance based and variance based SEM, International Journal of Research in Marketing,26(4),332-344.

Renwick, D.W.S., Jabbour, C.J.C., Muller-Camen, M., Redman, T., Wilkinson, A. (2012). Call for Papers: Green (environmental) HRM. The International Journal of Human Resource Management,23, 3498-3499.

Ringle, C.M., Sarstedt, M. (2011). Structural modeling of heterogeneous data with partial least square. In N.k. Malhotra(ED), Review of marketing research (Vol.7, pp.255-296). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

Selier, G. (2007). Sustainability in Manufacturing, Recovery of Resources in Product and Material Cycles; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, ISBN 978-3-540-49871-1.

Shaikh, M. (2010). Green HRM: A requirement of 21st century. Journal of Research in Commerce and Management, 1, 122-127.

Somerville, Mary M., Malia, E., Huston, Anita, M. (2005). Building on What we know: staff development in digital age, The Electronic Library,23(4),480-491.

Tenenhaus, M., Amato, S., Esposite Vinzi, V. (2004). A global goodness of fit index foe PLS structural equation modeling, in: Proceeding of the XLIII SIS Scientific Meeting,739-742.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2010). Economic Development, Essex: Pearson Education.

Wetzels, M., Odekeken-Schroder, G. Van Oppen, C (2009). Using PLS path modeling for accessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustrations, MIS quarterly,33(1),177.

Wooddall, J., Winstanley, D. (1998). Management Development: Strategy and Practice, Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd.

Yusliza Mohd Yusoff, Nur Zahiyah Othman, Lilis Surienty, Yudi Fernando, Azlan Amran, T. Ramayah (2015). GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: AN EXPLORATORY STUDY. The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings Harvard, USA.

Zoogah, D.B. (2011). The dynamics of green HRM behaviors: a cognitive social information processing approach, Zeitschrift Für Personalforschung/German Journal of Research in Human Resource Management, 25(2), 117-139.