نقش فضیلت سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی(ره)

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش بررسی نقش فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر می‌باشد. این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایش، همبستگی است .ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد فضیلت کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه عملکرد سازمانی شریف آبادی و همکاران (1390) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل که دارای سمت سازمانی بوده و در دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر مشغول فعالیت بودند را شامل می‌شود تعداد کل کارکنان 230و نمونه آماری براساس جدول کرجسی مورگان 140 نفر انتخاب شده اند. تحلیل داده‌ها با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. نتایج حاکی ار آن است که خوش‌بینی بر عملکرد شغلی کارکنان (645/0) تاثیر دارد. همچنین اعتماد (725/0)، شفقت (648/0)، صداقت(871/0) و بخشش (878/0) بر عملکرد شغلی کارکنان بر دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیر دارد. در نتیجه فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Virtue on Occupational Performance of Naval University Imam Khomeini University staff

نویسندگان [English]

  • Hosein ali Taghipor 1
  • abutaleb motallebi varakani 2
2 مدیر تحصیلات تکمیلی
چکیده [English]

Abstract
The main objective of this research is to investigate the role of organizational virtue on the performance of staff members of Imam Khomeini University Naval Force Navy. This research is correlated according to the purpose of the applied type and according to the data collection method. Descriptive and survey group is correlated. Cameron et al. (2004) and the organizational performance questionnaire of Sharif Abadi and colleagues (2011) have been used. . The statistical population of this research includes all employed employees who have an organizational aspect and were involved in the Navy's Naval Imam Khomeini University. The total number of employees was 230 and the sample was 140 according to Morgan's table of 140 people. Data analysis was done by regression test. The results indicate that goodness affects employees' job performance (0.654). Also, trust (0.725), compassion (0.648), integrity (0.8871) and forgiveness (0.887) have an impact on employees' job performance on Imam Khomeini University of Navas Navy. As a result, organizational virtue is effective on the job performance of staff members at Imam Khomeini University Naval Force Navy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : organizational virtue
  • Job performance
  • navy
امینی، غلامرضا؛ حمدی، کریم، 1395، رابطه فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان با استفاده از تحلیل گام به گام رگرسیونی (مطالعه موردی: بانک قوامین)، نشریه علمی- ترویجی، سال یازدهم ، شماره 46.

جاماسبی، نوین، 1395، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستان رازی رشت)، فصلنامه توسعه، سال یازدهم، شماره 40.

حسن­زاده ثمرین، تورج؛ محمدی، اسفندیار،1393، رفتار سازمانی تهران: انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر.

حسن­زاده، تورج؛ نیکرو، حسن، 1394، بررسی و تبیین تاثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری رشت، مدیریت فرهنگی سازمانی، دوره 13، ش  4.

Behzad  E ,  nahami   A , Z. & beshlideh    k . 2013, examine the relationship between organizational virtuousness  with organizational citizenship behavior , organizational loyalty  and spiritual well – being among employees of the karoon oil and gas production  company , psychological achievements . 20 (2 ) . 233-256, ( in Persian ).     

cooper , c . d : scandura , t . a . & schri esheim c . a.2005, looking but learning from our past : potential challenges to developing authentic leadership theory and authentic leadership quarterly. (16 ) , 475 – 493.

cottill , k . denise lopez . p . & Hoffman, c ,c.2014 , how authentic leadership and inclusion benefit organizations . equality . diversity and lnclusion : an inclusion : an international journal . 33 ( 3 ) , 275 – 292.