تبیین جایگاه مراکز رشد پایدار در دانشگاه‌های نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران

چکیده

اخیرا" توجه ویژه‌ای به ارتباطات انکوباتورها و پارک‌های علم و فناوری با دانشگاه‌های علوم نظامی می‌شود. در همین راستا انکوبارتورهای پایدار مقوله‌ای جدید بوده که محقق به بررسی جایگاه انکوباتورهای پایدار در دانشگاه‌های علوم نظامی پرداخته است. به عبارتی مسأله اصلی محقق مؤلفه‌های اصلی انکوباتورهای پادار در دانشگاه‌های نظامی سئوال اصلی محقق بوده است. جهت نیل به این منظور، از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده گردید؛ در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار استفاده شده است. منابع مورد استفاده، مصاحبه با 10 نفر از اساتید تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های نظامی (داعا: دافوس و دانشگاه‌های افسری آجا) در حوزه انکوباتورها بود، که با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه‌های مکتوب شده، مؤلفه‌های انکوباتور پایدار در دانشگاه‌های نظامی شناسایی شدند. 60 واحد معنایی استخراج شدند که در قالب 13 رمز دسته‌بندی شدند. در بخش کمی تحقیق در قالب روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته دیدگاه‌های 280 نفر از دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های نظامی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ، تجزیه و تحلیل و مؤلفه‌های انکوباتور پایدار و ملاک‌های مرتبط با هر یک از آنها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه الزام آموزشی و پژوهشی پایدار با وزن نسبی 0/3 بیشترین اهمیت را در انکوباتور پایدار دانشگاه‌های نظامی دارد. و بعد از آن به ترتیب مؤلفه‌های الزام منابع پایدار با 18/ . و الزام مدیریتی پایدار با وزن نسبی 14/. قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the status of sustainable incubators in the Military university

نویسنده [English]

  • Alireza Alipour
چکیده [English]

Recently, "special attention has been paid to the role of incubators and science and technology parks in the Military university. In this regard, sustainable incubators are a new category that the researcher aimed at developing among academics, researchers and companies Knowledge based on the status of stable incubators has been studied. In this paper, key indicators of sustainable incubators. To this end, exploratory hybrid research method has been used; In the qualitative section, the qualitative content analysis approach has been used The interview was conducted with 10 expert professors in the field of incubators. By repeated review and analysis of written interviews, stable incubator components were identified in the development of social capital. 60 semantic units were extracted in the form of a 13 code In a small part of the study, a descriptive-survey method was used and a researcher-made questionnaire was used to survey the views of 280 graduate students of Mazandaran universities who were selected by simple random sampling method. Data were then compiled using the Analytical Hierarchy Process (AHP) process, analysis and component The results of this study showed that the component of the mandatory educational and research commitment with a relative weight of 0/3 is most important in the incubator for the development of social capital. Afterwards, the components of the requirement for sustainable resources are arranged, respectively. And a sustainable management requirement with a relative weight of 14 /. Are located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Incubator
  • Military University
  • Sustainable development
آراسته، حمیدرضا؛ امیری، الهام.(1391). نقش دانشگاه­ها در آموزش توسعه پایدار، نشریه نشاء علم، 2(2): 36-29.

دهقانی پوده، حسین­؛ پاشایی، امین.(1396). تحلیل تعامل عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان های دفاعی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه مدیریت نظامی، 17(5): 69-19.

زاهدی، شمس السادات؛ نجفی، غلامعلی.(1384). بسط مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 10(4): 76-43.

شهلائی، ناصر.(1395). ابعاد و شاخص­های ارزیابی قابلیت­های علم و فناوری در      سازمان­های نظامی ج.ا.ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، 14(54)، 27-1.

عالی پور، علیرضا؛ مطلبی، ابوطالب.(1395). تجاری سازی تحقیقات بین رشته ای با تاکید بر بسترسازی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه­ها، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(2): 275- 296.

علیرضا؛ عنایتی، ترانه.(1395).طراحی مدل شرکت‌های زایشی پژوهشی با هدف توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه‌ها عالی پور، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(1): 21-1.

محمدی نیا، مهدی.(1396). بازخیز مجتمع نظامی  صنعتی: بحران آفرینی و جنگ علیه تروریسم بین­الملل، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، 21-1.

واعظ زاده، صادق.(1393). واکاوی انتقادی توسعه پایدار، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.

Arasteh, H; Amiri, E (2012). The Role of Universities in Sustainable Development Education, Journal of Science, 2 (2), 37-29. (in Persian).

Aruna Chandra.( Approaches to Business Incubation: A Comparative Study of the United States, China and Brazil), Networks Financial Institute At Indian State University.

Iran's Environmental Protection Agency (2012). National Environmental Code of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Iran's Environmental Protection Agency.

Zahedi; Najafi, G (2006). Conceptual Expansion of Sustainable Development, Moderator Journal of Human Sciences, 10 (4), 76-43.

Bolino, Mark. (2002), citizenship behavior and creation of social capital in organizations, academy of management review, Vol 27, No. 4, p:22-26.

Dietrich, F., Fiedler, H. & Nagy, P.(1996). The concept of business incubators and innovation centers. ICECEFocus: Berlin.

Fadeeva , Z., Mochizuki, Y. (2010).” Higher Education for Today and Tomorrow: University Appraisal for Diversity, Innovation and Change towards Sustainable Development ”. Sustainability Science, Vol. 5, No. 2. PP.249-256.

Klofsten, M., Bank, N. & Bienkowska, D. (2016). The Role of Incubators in Supporting Sustainable En‐ trepreneurship. Work Package 3. Linköping: SHIFT.

Hillman, A. J., Withers, M. C., Collins, B. J. 2009. Resource Dependence Theory: A Review. Journal of Management. doi:10.1177/0149206309343469.

Hsieh, Hsiu- Fang. & Shanon, Sara E. (2005). “Three Approaches to Content Analysis”, Qualitativr Health Research, 15(9): PP 112-131.

Natasha, B; Klaus, F; Magnus, K.(2017). Sustainability-profiled incubators and securing the inflow of tenants – the case of Green Garage Berlin, Journal of Cleaner Production, 157,76-83.

OECD.­ (2001). The DAC guidelines, strategies for sustainable development.

Roberto Hernández and Giuseppina Carrà  /  Agriculture and Agricultural Science Procedia   8  ( 2016 )  718 – 724

 Pfeffer,J., alancik,G.R.2003.TheExternalControlofOrganizations: A ResourceDependencePerspective:StanfordUniversityPress

Thirlwall, A. P. 2006. Growth and development (Vol. 2). Basingstoke, UK: PalgraveMacmillan.

Roberto, H.,& Giuseppina, C.(2016). A conceptual approach for business incubator interdependencies and sustainable development, Agriculture and Agricultural Science Procedia 8 , 718 – 724

Silvajunior,R and Costa Ferreira,I.(2013). Sustainability in the period of conferences on the environment and development- an insight into ecology and economics, Ambiente &Sociedade, 12(1):1-18.

Dyllick, T., Hockerts, K. 2002. Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. In Business Strategy and the Environment. Vol. 11, 2002, S. 130-141. Wiley and Sons, Ltd and ERP Environment.

Knopp,L.(2007)­.State of the business Incubation Industry.Athens. National Business Incbation Association: Ohio.

Wojciech, P;Justyna,P.(2017).Sustainable innovations in the corporate sector – The empirical evidence from IBEX 35 firms, Journal of Cleaner Production, Available online 16 May 2017.

Yvonne, E. D. (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis. Journal of Advanced Nursing, 654-663.