تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استاد مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر(ع) تهران، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

یکی از پیش‌شرط‌های استقرار اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای درحال‌توسعه، همپایی فناورانه است که به دنبال کاهش شکاف فناوری در کشورهای در حال توسعه است. بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها و نیازمندی‌های مطرح در راستای همپایی فناورانه و تحقق اهداف ملی، توسط نظام آموزش عالی کشور محقق می‌شود. در این امتداد، نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع دفاعی کشور در پژوهش حاضر مورد شناسایی و تبیین قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. داده‌ها از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و بخش صنایع دفاعی و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزارMAXQDA ، احصاء شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد چهار عامل اصلی "یادگیری فناورانه"، " پایه دانش"، "نظام ها و شبکه نوآوری" و "نیروی انسانی" به‌عنوان ابعاد قابل‌توجه آموزش عالی در موفقیت همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع قابل‌توجه هستند.
کلمات کلیدی: آموزش عالی، همپایی فناورانه، صنایع بخش دفاع، نظام‌ها و شبکه‌های نوآوری، پایه دانش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Education’s role exploration in technological catch-up for defense industries section

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi maleki karamabad 1
  • hossein ali aghajani 2
  • manocher manteghi 3
  • behnam abdi 4
1 University of Mazandaran- Faculty of Economics and Administrative scienece - Ph.D. student of science and technology policy
2 Professor, University of Mazandaran
3 Professor, University of malek ashtar
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Imam Ali University
چکیده [English]

Abstract:
One of the preconditions for establishing knowledge enterprise economy in the developing countries is technological catch-up whose aim is to reduce technology gap in the developing countries. The significant part of the existing challenges and the requirements along the way of technological catch-up and national goals ascertainment will be achieved through the higher education system of country. Along this way, in the present study higher education’s role in technological catch-up for defensive industries of the country will be explored and explained. Considering the goal, the present study is explorative and the approach is qualitative. Data have been obtained through interviews with academic and defensive industries experts, by content analysis method and via MAXQDA software. These findings display four major factors including: “technological Learning”, “knowledge base”, “innovation network and systems” , “human resource” have been underscored as significant aspects of higher education in technological catch-up succession for defensive section industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Technological Catch-Up
  • Defensive section industries
  • Innovation networks and systems
  • Knowledge base
احمدوند، عماد, سلامی, سید رضا, بامداد صوفی, جهانیار, طباطبائیان, سید حبیب ا.... (1397). بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در همپایی فناوری نانو پوشش‌ها در ایران. سیاست‌گذاری عمومی, 4(1), 36-60.

الیاسی، مهدی؛ عطارپور، محمدرضا؛ خوش سیرت، محسن (1395) "مروری بر سیاست‌های موفق هم پایی فناورانه در کشورهای درحال‌توسعه"، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 27، بهار 95

انتظاری یعقوب. تحلیل تأثیر دانشگاه بر توسعه منطقه‌ای در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۹۷; ۲۴ (۲) :۱-۲۵

بازرگان، عباس. ( 1387 ). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته تهران: نشر دیدار.

باقری نژاد جعفر(1393)، سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاه‌ها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری. نشریه صنعت و دانشگاه،.

حبیبا، سعید؛ کلانتری، اسماعیل(1396) " بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم پایی فناورانه کشورهای درحال‌توسعه "، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی، دور ه 3، شمار ه 2، تابستان 1396، صفحات 152-135

خدادادحسینی، سید حمید، بهنام عبدی، علیرضا حسن‌زاده، علی‌محمد احمدی (1392/الف). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران، فصلنامه راهبرد اقتصادی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال 2، شماره 5، صص 192-155، تابستان 1392.

خواجه شاهکوهی, علیرضا, صحنه, بهمن. (1387). نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی. نامه آموزش عالی, 1(3), 125-138.

دانایی فرد،؛ حسن، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1386)،  روش شناسیپژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: نشر صفار.

دسترنج، نسرین(1395) " طراحی چارچوبی برای ره نگاری فناوری مبتنی بر یادگیری: مورد کاوی بانکداری اجتماعی در ایران" رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ایران

سلیمی، قاسم، محمدی، مهدی و نثار، زینب (1396). واکاوی تجارب اعضای هیات علمی در ارتباط با شایستگی­ها و پویایی­های تدریس و پژوهش در فرآیند بین‌المللی شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی، فصلنامه تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره دوم.

میری مقدم، مژده (1394) " ارائه مدلی برای شکل‌گیری نظام بخشی یادگیری در صنعت نفت " رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ایران

وزیری، جواد (1394) " الگوسازی مسیر گذار نظام اجتماعی-فنی صنعت دفاعی کشور" رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ایران

 

Amavilaha, V., Simplice, A.A., & Andrésd, A.R. (2017). Effects of globalization on peace and stability: Implications for governance and the knowledge economy of African countries. Technological Forecasting and Social Change, 122, 91-103.

Akcal, P. & Engin-Demir, C. (2012). Turkey’s educational policies in Central Asia and Caucasia: Perceptions of policy makers and experts; International Journal of Educational Development, 32-11-21.

Asongu, S.A. &  Andres, A.R. (2019). Trajectories of knowledge economy in SSA and MENA countries. Technology in Society, In Press, Corrected Proof.

Bassett,  R.  M.  (2006). The  WTO  and  the  University  Globalization ,  GATS  and American Higher Education Routledge, New York & London.

Cheng, K. K.Y.  & Biglar Beigi, A. (2012). Education and religion in Iran: The inclusiveness of EFL (English as a Foreign Language) textbooks; International Journal of Educational Development, 32-310-315.

Choung, Jae-Yong, Hwang, Hye-Ran, and Song, Wichin. (2014). Transitions of innovation activities in latecomer countries: An exploratory case study of South Korea. World Development,v. 54, p.156-167.

Dumciuviene, D. (2015). The Impact Of Education Policy To Country Economic Development,, Procedia- Social and Behavioral Sciences,191: 2427 – 2436

Fagerberg, J. and Godinho, M. (2005), Innovation and catching-up, in: Fagerberg, J., Mowery, D., Nelson, R, (Eds.), Oxford Handbook of Innovation, Chapter 19, Oxford: Oxford University Press.

Godo Y. (2018) Catch-Up Sustainable Economic Growth and Education Stock in East Asia. In: Yülek M. (eds) Industrial Policy and Sustainable Growth. Sustainable Development. Springer, Singapore

He, Xiyou and Mu, Qing. (2012). How Chinese firms learn technology from transnational corporations: A comparison of the telecommunication and automobile industries. Journal of Asian Economics,v. 23(3), p.270-287.

Lane,  J.  E  (2010).  Private  higher  education  in  Dubai:  growing  local  versus  importing  foreign  campuses.  kinser,  Kevin  et  al(EDS), the  global  growth  of private higher education, Wiley periodicals, 63-75.

Lee, K. and B.-Y. Kim (2009). "Both institutions and policies matter but differently for different income groups of countries: Determinants of long-run economic growth revisited." World Development 37(3): 533-549.

Lundvall, B.-A. (2007). Higher Education, Innovation and Economic Development. Paper to be presented at the World Bank’s Regional Bank Conference on Development Economics, Beijing, January 16-17.

Malerba, Franco and Richard Nelson (2011), 'Learning and catching up in different sectoral systems: evidence from six industries', Industrial and corporate change, 20 (6): 1645-1675.

Mariana, Dragoescu Raluca. (2015) . Education As A Determinant Of The Economic Growth. The Case Of Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197 :404 – 412

Mazzucato, m. (2019). Catch-up and Mission-oriented Innovation.In:Oqubay,A. and Ohno,K.(1st ed). How Nations Learn: Technological Learning, Industrial Policy, and Catch-up. Oxford: Oxford University press.

McMahon, W. (2018). The total return to higher education: Is there underinvestment for economic growth and development? The Quarterly Review of Economics and Finance, In Press

Miao, Y., Song, J., Lee, K., Jin, Ch. (2018). Technological Catch-up by East Asian firms: Trends, es, and future Research Agenda. Asia Pac J Manag https://doi.org/10.1007/s10490-018-9566-z

Mu, Q. and K. Lee (2005). "Knowledge diffusion, market segmentation and technological catch-up: The case of the telecommunication industry in China." Research Policy 34(6): 759-783.

Nunes, Ashley (2016). Increased productivity efforts yield few rewards in the knowledge economy, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 94, December 2016, Pages 338-347.

Odagiri, H., Goto, A., Sunami, A. and Nelson, R. R. (Eds.). (2010). Intellectual property rights, development, and catch up: An international comparative study. Oxford: Oxford University Press.

OECD (2000).The new economy beyond the type; Report on the OECD growth project, Paris: OECD.

Song Y., Zhang Z. (2019) Effects of Innovation Efficiency and Knowledge on Industry-University Collaboration: An Evolutionary Game Perspective. In: Song Y., Grippa F., Gloor P., Leitão J. (eds) Collaborative Innovation Networks. Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics. Springer, Cham

Varsakelis, N.C. (2006). Education, political institutions and innovative activity: A