تحلیل مضمون تشکیل و توسعه نیروی دریایی راهبردی در اندیشه دفاعی امام خامنه‌‌ای(مدظله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

چکیده: نظر به اهداف متعالی مکتب حیات بخش اسلام، جایگاه نظام سیاسی اسلام در معادلات ژئواستراتژی و ساختار ژئوپلیتیکی جدید جهان، فرصت‌ها و تهدیدات در محیط خارجی، ضعف‌ها و قوت‌ها و در محیط داخلی، ظهور بازیگران جدید با پیچیدگی رفتار در صحنه‌های تشکیل و توسعه نیروی قابلیت‌ محور با آمادگی مضاعف را می طلبد. فرماندهی معظم کل قوا همواره با رصد دقیق رویدادها و تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه در بیانات و رهنمودهایشان در مراسم و مناسبت‌های مختلف علاوه بر موشکافی ابعاد و زوایای آشکار و پنهان تهدیدات منافع ملی، راهبردهای نظام و سازمان مناسب جهت تحقق راهبردها را بیان و تحلیل نموده‌اند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر تشکیل و توسعه نیروی دریایی راهبردی با بهره گیری از فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا انجام شده‌است. در این تحقیق که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش شبکه مضامین از روش تحلیل مضمون پنج مضمون تهدیدات متصور، عمق بخشی‌ داخلی، عمق بخشی ‌خارجی، انتظارات و ظرفیت‌های ملی، تکلیف ‌محوری به عنوان مضامین فراگیر مؤثر بر تشکیل و توسعه نیروی دریایی راهبردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis of the Formation and Development of the Strategic Navy in Imam Khamenei's Defense Thought

نویسنده [English]

  • ismail khanahmadi
چکیده [English]

Considering the lofty goals of the life-giving school of Islam, the position of the Islamic political system in the geostrategic equations and the new geopolitical structure of the world, opportunities and threats in the external environment, weaknesses and strengths and in the internal environment, the emergence of new actors with complex behavior in scenes, require the formation and development of a capability-driven force with double readiness. The Supreme Command of the Armed Forces has always observed the regional and supra-regional events and developments. In addition, the appropriate system and organization strategies to implement strategies to scrutinizing the obvious and hidden dimensions and angles of threats to national interests, have been mentioned and analyzed in his statements and instructions in various ceremonies and occasions. This study aims to determine the factors affecting the formation and development of a strategic navy using the orders of the Supreme Command of the Armed Forces. In this research, which has been done with a qualitative approach, using the theme network method from the theme analysis method, five themes of perceived threats, internal depth, external depth, national expectations and capacities, pivotal task, are expressed as comprehensive themes affecting the formation and Strategic naval development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theme Analysis
  • Strategic Navy
  • Defense Thought
  • Supreme Command of the Armed Forces
قرآن‌کریم(۱۳۹۵) مترجم الهی قمشه‌ای، قم: انتشارات لقاء.
امام‌خمینی(ره) روح‌الله(۱۳۷۰) صحیفه نور جلد۲۱ تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام‌خمینی(ره)
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، http:// www.leader.ir.
جاویدی، رقیه، بهروری لک، غلامرضا(۱۳۹۵)تحلیل مضمون محتوای مردم در اندیشه سیاسی امام‌خمینی(ره) فصلنامه علوم سیاسی، تهران: دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۴صص۷-۳۴
حسن‌زاده، فرهاد(بی تا)، دریا در حدیث، انتشارات عقیدتی سیاسی نداجا، تهران.
حیدری، کیومرث، عبدی، فریدون(۱۳۹۱) جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بردیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب، فصلنامه مدیریت نظامی شماره ۴۸، صص۴۳-۷۶
خان‌احمدی، اسماعیل(۱۳۹۷)تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب‌اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست دفاعی، شماره ۱۰۵، تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین(ع) صص ۱۷۵-۱۹۹
خان‌احمدی، اسماعیل(۱۳۹۷)رسالت نیروهای مسلح در نظام سیاسی اسلام از دید نهج‌البلاغه، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهش‌های دفاعی، شماره ۸۶، تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین(ع) صص ۵۹-۸۲
دانشگاه دفاع‌ملی(۱۳۹۳) گروه مطالعاتی نیروی دریایی راهبردی: تهران.
-درخشه، جلال، افتخاری، اصغر، ردادی، محسن(۱۳۹۴) تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات  فرهنگ، شماره ۲، صص۵۳-۷۲
سیاری، حبیب‌الله و همکاران(۱۳۹۰) نیروی دریایی ارتش جمهوری‌اسلامی ایران، نیروی دریای راهبردی، تهران: ندجا.
شیروانی، علی(۱۳۹۱)ترجمة نهج‌البلاغه، قم: دفتر نشر معارف.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‌زاده، محمد(۱۳۹۰) تحلیل مضمون و شبمع مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌ها کیفی، تهران: فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره ۲۵، صص۱۵۱-۱۹۸
فرتوک‌زاده، حمیدرضا، وزیری، جواد،(۱۳۹۴) گذار به اقتصاد مقاومتی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع‌ملی.
قاضی میرسعید، علیرضا، قرئوک‌زاده حمیدرضا، ولیوند زمانی حسین، جعفری سید اصغر، باقری، ابوالفضل (۱۳۹۶) تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ آینده از منظر فرماندهی کل‌قوا(مدظله) تهران: فصلنامه مدیریت نظامی، سال هفدهم، شماره ۴، صص۷۷-۱۰۰ 
قمی، شیخ عباس(۱۳۸۴) مفاتیح‌الجنان، ترجمه الهی قمشه‌ای، قم: نشر محمد.         
Attride، Stirling.J,2001. Networks Thematic: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, Vol. 1, No.3 , pp. 385-405.
 Braun, V. & Clarke, V. ,2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No.2, pp. 77-101.
 M. B Miles, A. M Huberman, 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Canada: Thousand Oaks.
N King, C. Horrocks, 2010. Interviews in qualitative research, London: Sage Publications Ltd.
Nye, Joseph (2004) Soft Power: The Means to Succes in World Politics, New York: Public Affairs.