واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

دانشگاه ها و صنایع نقش مهمی را در رشد یکدیگر و همچنین، توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می‌کنند از این رو پژوهش حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه راهکارهای بهبود ارتباط بین صنایع و موسسات آموزش عالی را از نگاه مدیران صنایع و اساتید دانشگاه شناسایی کرده است. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی می باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل اسناد جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری معیار- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15تن از اساتید دانشگاه و 10 نفر از مدیران صنایع به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به راهکارهای بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تغییر در شرایط محیطی، ارتقاء دانشگاهی، ارتقاء شایستگی ها، ایجاد ساختار حمایتی، فرهنگ سازی، تغییرات مدیریتی و بسترسازی می باشند. طبق نتیجه تحقیق می توان تمامی این مقولات را زیر مقوله بهبود راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Methods for Improving Communication between Industries and Higher Education Institutions: Granded-Theory

نویسندگان [English]

  • kamran malekpour lapari 1
  • Abdolrahim Navehebrahim 2
  • Shahram Mehravar 3
1 Department of Educational Management, Faculty of Management,, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 department of educational administration, faulty of management, kharazmi university
چکیده [English]

Universities and industries play an important role in the growth of each other and the development of countries. Therefore, this research has identified interpretive approaches to improve communication between industries and higher education institutions from the point of view of managers and professors. The research approach is a qualitative methodology and ethnographic method is used for applied research. . The data of the study were assembled by using participatory observation, semi-structured interview technique and document analysis and then combined with triangulation technique. The type of the sampling method used in the survey is Critical-Purposive Sampling and by using theoretical saturation index, 15 university professors and 10 industry managers were interviewed as a sample. Their attitudes and views with respect to improving the relationship between industry and university were examined. Considering contextual theory, the main results of this study are changes in environmental conditions, academic promotion, competence raise, support of structure, cultivation, managerial change, and context. According to the research, all of these categories can be categorized as improving communication between industries and higher education institutions strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry
  • Higher Education
  • Industry-Higher Education communication
  • Structure of Support
  • Litter
  • cultivation
اسدی، سمانه (1394)، شناسایی مؤلفه­های ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بین مطالعات انجام شده در ایران، پایان­نامۀ منتشر کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

باقری­نژاد، جعفر (1387) دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری، نشریه صنعت و دانشگاه، سال اول، شمارۀ1.

توفیقی، جعفر و نورشاهی، نسرین (1391)؛ ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاری­های دانشگاه و صنایع در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال چهاردهم، شماره 56، ص 95-75.

رحمانی، مرتضی و رمضانیان، محمدرحیم (1397) شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد در روابط همکاری پژوهشی بین دانشگاه و صنعت، پایان نامه منتشر شده کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

شفیعی، مسعود (1382)؛ ”تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه و کنگره سه جانبه“; مجموعه مقالات هفتمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، اصفهان

شفیعی، مسعود (1386)؛ "ارتباط صنعت و دانشگاه: آینده ای تابناک، پیشینه ای تاریک، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم.

 شفیعی، مسعود و آراسته، حمید‌رضا (1383)؛ ”همکاری دانشگاه و صنعت “؛ دایره‌المعارف آموزش عالی؛ زیر نظر دکتر ن. قورچیان، ح. آراسته، و پ. جعفری، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

فراستخواه، مقصود (1389) بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظامهای تولید و خدمات، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، پاییز 1389، دوره  16، شماره  3 (57)؛ از صفحه 45.

مالکپور، کامران؛ دلاور، علی و غیاثی ندوشن سعید (1397) آسیب شناسی ارتباط بین صنعت و دانشگاه های علوم انسانی، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، پیاپی ۱۱ (بهار ۱۳۹۶)

هومن، حیدرعلی (1385)؛ راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.

Afonso, A., Ramirez, J., Diaz Puente, j.m, (2012). University- industry cooperation in the education domain to foster competitiveness and employment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46, pp. 3947 – 3953.

Aiamy, M., Keshtiaray, N, (2012). A perspective of the cooperation between university and industry at Islamic Azad University, Sanandaj Branch, and its comparison with Kingston University London, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 , PP 2509 – 2513.

Alexander, R.K (2011). Collaboration among Academia, Industry and Government”, ST& S Conference, Kyoto, Japan.

Anderson, M. (2000). “University- Industry partnerships”; In Higher Education in the Unites States: An Encyclopedia; Edited by James Forest and Kevin Kinser, ABC- CLIO: Santa Barbara California.

Bisogno, M., Dumay, J. et al. 2018. “Identifying future directions for IC research in Universities: a literature review”. Journal of Intellectual Capital. Vol. 19)1(. Pp. 10 33.

Brennenraedts, R. R. Bekkers and B. Verspagen (2006): "The different channels of university-industry knowledge transfer: Empirical evidence from Biomedical Engineering", ECIS Working Paper.

Brown, G, (2006). “Meeting the productivity Challenge. A Strong and Strengthening Economy” Investing in Britain’s Future, HC968, UK Treasury, and London, available at: www. Official-documents.co.uk

Bruneel.J.'Este, P.and Salter, A. (2010), Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration, Res.Policy, 39(5), 858–868

Cao, Yong, Zhao, Li, Chen, Rensong, (2009). Institutional structure and incentives of technology transfer: Some new evidence from Chinese universities, Journal of Technology Management Vol. 4 No. 1, pp. 67-84, available at: www.emeraldinsight.com/1746-8779.htm.

Capaldo, G. Costantino, N. Pellegrino, R. & Rippa, P.) 2016(.Factors affecting the diffusion and success of collaborative interactions between university and industry: the case of research services, Journal of Science and Technology Policy Management, 7 (3), pp. 273-288,

Cohen, L., Manion, L., and Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge

Colapinto, C and Porlezza, C. (2011) Innovation in Creative Industries: from the Quadruple Helix Model to the Systems Theory”, J Knowl Econ.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage Publication.

Cricelli, L., Greco, M., Greco, M., Grimaldi, M., Grimaldi, M. & Llanes Dueñas L. P. 2018. “Intellectual capital and university performance in emerging countries evidence from Colombian public universities”. Journal of Intellectual Capital. Vol. 19)1(. Pp. 71-95.

Franek, R, (2005). The Internship Bible, Princeton Review Publishing, Broadway, NY.Garrison

Frank, R. (2007). “The Internship Bible, Princeton Review Publishing” Broadway, NY

Garrison, D.R. (1997), “Self-directed learning: toward a comprehensive model”, Adult Education Quarterly, Vol. 48 No. 1, pp. 18-33.

Geiger, R. L. (2004). Knowledge and money: Research universities and the paradox of the marketplace. Stanford, CA: Stanford University Press.

Iqbal, A.M., Khan, A.S. & Senin, A. A. 2015. “Reinforcing the National Innovation System of Malaysia Based on University-Industry Research Collaboration: A System Thinking Approach”. Int.J. Manage. Sci. Bus. Res. Vol. 4)1(Pp. 6-15).

Kruss, G. & Visser, M. 2017. “Putting university–industry interaction into perspective: A differentiated view from inside South African universities”. The Journal of TechnologyTransfer.

Lachang. LWeiping. WHaipeng. H & Ru Huang (2019) an evolving regional innovation network: collaboration among industry, university, and research institution in China’s first technology hub, The Journal of Technology Transfer volume 44, pages659–680(2019)

Leal Filho, W., Morgan, E. A., Godoy, E. S., Azeiteiro, U. M., Bacelar-Nicolau, P., Ávila, L. V. & Hugé, J. 2018. “Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions”. Journal of Cleaner Production. Vol. 170. Pp. 269-277.

Leydesdorff, L. y Etzkowitz, H. (eds.), (1997). A triple Helix of University Industry- Government relations. The future location of Research, Book of Abstracts, Science Policy Institute, State University of New York.

Meredith, S., Burkle, M., (2008). “Building Bridges between University and Industry: theory and Practice” Education and Traning, 50(3), PP. 199-215

Mueller, Pamela, (2006). Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university-industry relationships drive economic growth, Research Policy, 35, forthcoming.

OKAY, Ş. 2009. “Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışmalarına Bakışları Üzerine Bir Alan Araştırması”. Journal of Technical-Online Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu. Vol. 8)2(. Pp. 94-111.

Olmos Penuela J. Martinez E. C. (2012). D'este P. Knowledge transfer activities in humanities and social sciences: which determentants explain research group interactions with non-academic agents? Comwell Rebid Bakker, Alborg, Denmark, January 20-22.

Orlanda T, Diana S & Cristina S (2020) Industry–university collaboration in industrial doctorates: A trouble-free marriage? Industry and Higher Education, First Published 22 Jan. https://doi.org/10.1177/0950422219900155.

Othman, R., & Omar, A, (2012). University and industry collaboration: towards a successful and sustainable partnership, Procedia - Social and Behavioral Sciences 31, PP 575 – 579.

Parshakov, P., Parshakov, P., Shakina, E. A., & Shakina, E. A. 2018. “With or without CU: a comparative study of efficiency of European and Russian corporate universities”. Journal of Intellectual Capital. Vol. 19)1(. Pp. 96-111.

Patel, P. (2007), University–industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry? Research policy, (9): 1295–1313.

Rossi, F., (2010). The governance of university-industry knowledge transfer, European Journal of Innovation Management Vol. 13 No. 2, pp. 155-171.

Salter, A., Brunel, J., (2009). Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration, Paper to be presented at the Summer Conference on CBS - Copenhagen Business School.

Sugandhavanija, P., Sukchai, S., Ketjoy, N., & Klongboonjit, S, (2010). Determination of Effective University –Industry Joint Research for Photovoltaic Technology Transfer (UIJRPTT) in Thailand. Renewable Energy, 36, 600-607.