بررسی رابطه بین حرفه‌گرایی با تعالی عملکرد کارکنان با نقش واسطه‌ای ارزش‌های اخلاقی در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف مدیران سازمان‌ها دست‌یابی به کمال و تعالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای ارزش‌های اخلاقی در رابطه بین حرفه‌گرایی و تعالی عملکرد کارکنان در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان دانشکده‌های علوم و فنون دریایی بودند که با روش هومن (2015) نمونه‌ای به حجم 200 نفر، به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌های استاندارد ارزش‌های اخلاقی، حرفه‌گرایی و تعالی عملکرد بودند. جهت تجزیه‌ و‌ تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر بر اساس پیشنهاد بارون و کنی با کمک نرم‌افزار SPSS و Amos استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، سازه‌های پژوهش در سطح رضایت‌بخش بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین حرفه‌گرایی با ارزش‌های اخلاقی و تعالی عملکرد کارکنان رابطه مستقیم، مثبت و معنی‌داری برقرار بوده و رابطه مثبت و معنی‌داری بین ارزش‌های اخلاقی و تعالی عملکرد کارکنان وجود داشت. همچنین مشخص شد ارزش‌های اخلاقی در تاثیرگذاری حرفه‌گرایی بر تعالی عملکرد کارکنان در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی نقش واسطه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Professionalism with Staff' Performance Excellence and the Mediating Role of Ethical Values in the Faculties of Marine Science and Technology

نویسنده [English]

  • kheyrollah sarboland
Department of Management, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran
چکیده [English]

One of the most important goals of organization managers is to achieve perfection. The purpose of this study was to investigate the mediating role of ethical values in the relationship between professionalism and Staff performance excellence in School of Marine Science and Technology. This research is applied in terms of purpose, and in terms of research method is descriptive and of type of scrolling. The statistical population of the study was all Staff of School of Marine Science and Technology, which were selected by random sampling method using Human method (2015). The research instruments were standard questionnaires of ethical values, professionalism and performance excellence. The data were analyzed using SPSS and Amos software using structural equation modeling and path analysis method based on the proposed Baron and Kenny. Based on the results of the research, the research structures were satisfactory. Findings showed that there was a positive, positive relationship between professionalism and ethical values and Staff' performance excellence. There was a positive and significant relationship between ethical values and Staff excellence. It was also found that ethical values in the influence of professionalism on the excellence of Staff in School of Marine Science and Technology have an editorial role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Value
  • Professionalism
  • Excellence of Staff
  • School of Marine Science and Technology
اسدزاده، س (1391). بررسی و نقش فرهنگ کارآفرینی بر حرفه ای گرایی مربیان فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: مرکز فنی و حرفه ای واحد بناب). مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دانشجویان کارآفرینی، تهران، دانشگاه شاهد، 12 مهر، ص 102-105.

احمدی، پ.، صفری‌کهره، م.، میرمهدی، م.، و اسماعیلی‌کاخکی، ف. (1391). رابطه بین ارزش های اخلاقی کارکنان با تناسب شخص- سازمان و ترک خدمت. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 7(4) ، 88-81.

بامدادصوفی، ج.، امینی، ا و براتی‌مصلح، سعید (1392). بررسى رابطه پیاده سازى مدل تعالیEFQM با عملکرد . پلیس آگاهى ناجا. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال هشتم، شمارة چهارم، ص587-606.

اکرادی، ا.، محمدنیا، ی.، و عباسی، م. (1394). بررسی رابطه سبک رهبری تحول‌گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان. فصلنامه پژوهش‌‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 1(4)، ص، 173-153.

بهاری فر، ع.، جواهری‌کامل، م و احمدی، ع (1390). رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تاثیر ارزش‌های اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، 1(1)، 42-23.

پاکیزه، علی.، دهقانی، ی.، و بهزادفر، م. (1395). بررسی رابطه بین تعالی شخصیت و ارزش‌های فردی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی، 20 (4): 439-452.

حیرانی، ف.، وکیلی‌فرد، ح.، بنی‌مهد ب.، و رهنمای رودپشتی، ف (1395). بررسی تاثیر شخصیت حرفه‌ای‌گرا، ضداجتماعی و بیش اعتمادی حسابرسان بر قضاوت آن‌ها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت. فصلنامه حسابداری مالی، 8(32)، ص، 143-106.

زاهدی ش.، ابراهیم‌پور، ح و خلیلی، ح. (1392). نقش رهبری تحول‌گرا بر عملکرد تجاری: مطالعه ای در شرگت گاز استان تهران. فصلنامه مدیریت دولتی، 5(1)، ص، 128-111.

صفری کهره، م.، میرمهدی، م.، و اسماعیلی کاخکی، ف. (1392). رابطه بین ارزش های اخلاقی کارکنان با تناسب شخص- سازمان و ترک خدمت. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 7(4) ، 91-81.

عبدصبور، ف و شاه‌حمزه‌ای، م. (1391). بررسی و تحلیل حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی درصنعت برق کشور. مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، 12-13 آذر، ص 120-131.

عبدالملکی، م (1391). بررسی تعالی در کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک از دیدگاه مدیران و کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

‌قراملکی، ف. (1395). درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای. چاپ نهم. تهران: انتشارات نشر سازمان مدیریت صنعتی.

قنبری، س.، احمدی، م.، عبدالملکی، ج.، حیدری‌سورشجانی، ن و امانی، ا. (1397). نقش حرفه‌ای‌گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه. فصلنامه توسعه حرفه‌ای معلم، 3(2)، 18-1.

کیاکجوری، د و نیموری، ش. (1391). پیامدهای نهادینه کردن رفتارهای اخلاقی در کار (با مطالعه تحلیلی تحقیقات تجربی). فصلنامه مهندسی فرهنگی، 7(71-72)، 65-53.

کریمی، ف. (1391). رابطه بین حرفه‌گرایی و توانمندسازی در سازمان‌های غیردولتی شهرستان دیواندره. پایان نامه کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

کریمی‌جعفری، ف.، حقیقی‌کفاش، م.، و بهرامی، ا. (1393). رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی‌های مدل تعالی سازمانی با تاکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه. پژوهشنامه بیمه، 29(1)، ص، 179-153.

موسوی، م.، و عربشاهی کریزی، ا (1393). رابطة اخلاق با تعالی. فصلنامه اخلاق در علوم وفناوری، سال9، شماره2، ص1-11.

میر‌مقتدایی، ز.، احمدی، س.، و حسینی، م. (1392). تبیین فرایند حرفه‌ای‌گرایی دانشجویان پزشکی در بالین. فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 5(2)، ص، 54-46.

Brauna, S,. b,. Peusb, C, Weisweilera, S., Freya, D,. )2014(. Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly. 1: PP: 270–283.

Castila, J. I. M. & Rodrı´guez-Ruiz, O. (2008).  EFQM model: Knowledge governance and competitive advantage. Journal of Intellectual Capital, 9(1), 133-156.

Dinc, M.S., Aydemir, M,. (2013). The Role of Job Involvement as a Mediator in Employees’ Moral Values – Organizational Commitment Relationship: Bosnian Case. European Researcher, (53)6-2, PP: 1728-1738.

Jacobs, B,.  & Suckling, S,. )2007(. Assessing customer focus using the EFQM excellence model: a local government cases, The TQM Journal, 19 (6), PP: 368-378.

Stone, A,. Gregory, F,. & Robert, P. (2004). Transformational Versus Servant Leadership – A Difference in Leader Focus. Leadership and Organization development Journal, 25(4), 349-361.