عوامل تحقق هدف دریایی توسعه پایدار از منظر دانشگاه‌های نسل سوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه صنعتی شریف

3 دکترای سیاستگذاری علم و فناوری

چکیده

در سال‌های اخیر یکی از مسائل اصلی در جمهوری اسلامی ایران استفاده از دریا و اقیانوس است. استفاده از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی که به عنوان چهاردهمین هدف توسعه پایدار است، بیشتر مبتنی بر علم و فناوری است و باید نقش ساختارهای علم و فناوری کشور برای تحقق آنها مشخص گردد و ساماندهی مناسبی از این ساختارها به منظور نیل بومی به اهداف به خوبی صورت گیرد. یکی از ساختارهای علم و فناوری در ایران، نسل سوم دانشگاه‌ها است. در این مقاله ما به عوامل تعیین کننده نقش این مؤسسات در دستیابی به هدف دریای توسعه پایدار خواهیم پرداخت. روش مورد استفاده در این تحقیق در مرحله اول تحلیلی- پیمایشی و در مرحله دوم متکی بر روش تصمیم‌گیری تحلیل شبکه‌ای است. پس از استخراج شاخص‌های اولیه برای تایید اعتبار، پرسشنامه دلفی توسعه می‌یابد. در این مقاله، مشخص شد که عوامل در دو بعد فرهنگی- علمی و ساختار اجرایی بر نقش دانشگاه‌ها تاثیر می‌گذارند. اجزای این دو عامل به صورت کلی و رتبه‌بندی شده نیز احصاء گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors to Realize the Marine Purpose of Sustainable Development from the perspective of Third Generation Universities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Taslimi 1
  • Mahdi Fateh Rad 2
  • Sayyed Mahdi Cheheltani 3
1 Tehran University
2 sharif university of technology
3 Supreme Council of the Cultural Revolution
چکیده [English]

In recent years, one of the main issues in the Islamic Republic of Iran is the use of sea and ocean. The use of oceans, seas and marine resources, which is the 14th goal of sustainable development, is more based on science and technology, and the role of the country's science and technology structures in their realization needs to be determined and the proper organization of these structures in order to achieve the goals of the Nation Well done. One of the structures of science and technology in Iran is the third generation of universities. In this article, we will look at the determinants of the role of these institutions in achieving the goal of sustainable development. The method used in this research is in the first stage of the analytical-survey and in the second stage it relies on the network analysis decision making method. Delphi questionnaire is developed after extracting the initial indexes for validation. In this paper, it was discovered that factors affect the role of universities in two cultural-scientific and executive structures. The components of these two factors are generally ranked and ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third
  • generation
  • University
جهانبخش، علیرضا و رشیدی، اعظم (1395)، ارائه برنامه پیشنهادی با رویکرد مدیریت پایدار دریایی درچارچوب برنامه ششم، توسعه، با نگاهی بر سیاستهای کلان جهانی در توسعه پایدار دریایی، پایداری، توسعه و محیط زیست، شماره  3

فیروزیان، محمود؛ یزدانی، حمیدرضا و قناتی، سوسن (1388)، «ارائه مدلی برای شناسایی و تبیین الزامات تولید علم: تحقیقی پیرامون دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج».

قناتی، سوسن؛ کردنائیج، اسداله و یزدانی، حمیدرضا (1387)، «بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینان در دانشگاه تهران».

کردنائیج، اسداله (1384)، «دانشگاه کارآفرین، آموزش عالی و نقش آن در ایجاد اشتغال»، مدیریت و توسعه، دوره هفتم.

ملکی نیا، عماد و بازرگان، عباس و واعظی، مظفرالدین و احمدیان، مجید (1393)، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های دانشگاه پایدار، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 20 ، شماره 3، صص 1-26

نوروزی، خلیل و باقری‌کنی، مصباح الهدی و محمدی، حمیدرضا و پاینده، رضا و نوروزی، محمد (1393)، استخراج ابعاد و شبکه بندی مؤلفه های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان رشته ای، مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال سوم، شماره 2

Adams WM (2009) The dilemma of sustainability. In: Adams WM Green Development: Environment and Sustainability in a Developing World, 3rd edn. Routledge, London

Adger, W. N., Brown, K., Fairbrass, J., Jordan, A., Paavola, J., Rosendo, S., & Seyfang, G. (2003). Governance for sustainability: towards a ‘thick’analysis of environmental decisionmaking. Environment and Planning A, 35(6), 1095–1110.

Ann, B., Jan, F.-S., & Jane, A. (2010). Knowledge transfer: de-constructing the entrepreneurial academic. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(6).

Atkinson, G., Dietz, S., Neumayer, E., & Agarwala, M. (2014). Handbook of sustainable development, Edward Elgar Publishing.

Becker, C. (2011). Sustainability ethics and sustainability research. Springer Science & Business Media.

Becker, P. (2014). Sustainability science : managing risk and resilience for sustainable development. https://doi.org/10.1073/pnas.1206191109

Beth Fulton, Martin Visbeck, Katherine Houghton (2015), Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development, Review of Targets for the Sustainable Development Goals: The Science Perspective, ICSU, ISSC

Bok, D. (2003). Universities in the Market Place. The Commercialization of Higher Education, University of Exeter.

Carley, M., & Christie, I. (2017). Managing sustainable development. Routledge.

Clark, B. R. 1998. Creating Entrepreneurial Universities. Organizational pathways of transformation, Pergamon IAU Press.

Crowther, D., Seifi, S., & Moyeen, A. (2018). The Goals of Sustainable Development.

Darkin, S., & Kvint, V. (2016). The Russian Far East: Strategic Priorities for Sustainable Development. CRC Press.

Elliott, J. A. (2012). An introduction to sustainable development. Routledge.

Escobar, I. C., & Schäfer, A. (2009). Sustainable water for the future: Water recycling versus desalination (Vol. 2). Elsevier.

Espinosa, A., & Walker, J. (2011). A complexity approach to sustainability: theory and application. World Scientific.

Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university, International Journal of Technology and Globalization, 1(1).

Etzkowitz, H., et al. (2000), The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29.

Funtowicz, S. (2015). Science, Philosophy and Sustainability. Routledge.

General assembly resolution A/RES/70/1

Gill Seyfang, W Neil Adger, Katrina Brown, Jenny Fairbrass, Andrew Jordan, Jouni Paavola, Sergio Rosendo (2003), Governance for sustainability: towards a `thick' analysis of environmental decisionmaking, Environment and Planning, volume 35

Griggs, D., Stafford Smith, M., Rockström, J., Öhman, M. C., Gaffney, O., Glaser, G., … Shyamsundar, P. (2014). An integrated framework for sustainable development goals.

ICSU/ISSC. (2015). Review of Targets for the Sustainable Development Goals: The Science Perspective. International Council for Science and International Social Science Council. https://doi.org/978-0-930357-97-9

Kanie, N., & Biermann, F. (2017). Governing through goals: Sustainable development goals as governance innovation. MIT Press.

Kates, R. W., Clark, W. C., Corell, R., Hall, J. M., Jaeger, C. C., Lowe, I., … Dickson, N. M. (2001). Sustainability science. Science, 292(5517), 641–642.

Komiyama, H., & Takeuchi, K. (2006). Sustainability science: building a new discipline. Springer.

Krozer, Y. (2015). Theory and practices on innovating for sustainable development. Theory and Practices on Innovating for Sustainable Development. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18636-8

Lemons, J., & Brown, D. A. (2013). Sustainable development: Science, ethics, and public policy (Vol. 3). Springer Science & Business Media.

Matthias Finger and Chatterjee, Pratap, (1994). The Earth Brokers. Power, Politics and World Development. New York: Routledge.

Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., & Sanders, B. (2008). Social Innovation. Stanford Social Innovation Review. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2007.10.015

Nam, U. V. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.

OECD. (2016). Better policies for sustainable development 2016 : a new framework for policy coherence. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264256996-en

OECD. (2017). Policy Coherence For Sustainable Development 2017:Eradicating Poverty and Promoting Prosperity. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264272576-en

Parkin, S., Sommer, F., & Uren, S. (2003). Sustainable development: understanding the concept and practical challenge. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability (Vol. 156, pp. 19–26). Citeseer.

Pat, H. D., George, T. S., & Weaver, K. M. (2008), Entrepreneurial selection and success: does education matter? Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(2).

Rabie, M. (2016). A theory of sustainable sociocultural and economic development. Springer.

Redclift, M., & Springett, D. (2015). Routledge international handbook of sustainable development. Routledge.

Redclift, M., & Springett, D. (2015). Routledge international handbook of sustainable development. Routledge.

Reddy, V. R. (2009). Handbook of Sustainable Development. Journal of Social and Economic Development, 11(2), 135–139.

Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2012). An introduction to sustainable development. Earthscan.

Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.

Sawa, T., Susumu Iai, & Ikkatai, S. (2011). Achieving Global Sustainability: Policy recommendations.

Servaes, J. (2016). Sustainable development goals in the Asian context (Vol. 2). Springer.

The United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

United Nations (2015). Integrating the three dimensions of sustainable development: A framework and tools.

United Nations. (2016). The Sustainable Development Goals Report. United Nations, 1–56. https://doi.org/10.18356/3405d09f-en

United Nations. (2019). Sustainable Development. United Nations. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org

Wissema, J. G., & Verloop, J. (2009). Towards the third generation university: managing university in transition. Cheltenham (UK): E. Elgar.

Wright, M., Birley, S., and Mosey, S. (2004), Entrepreneurship and university technology.