مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی فرمانده کشتی در قانون دریایی ایران و کنوانسیون رتردام و بررسی جایگاه آموزش دریانوردی در این دو مقررات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 دکترای حقوق، مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری، دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

در این پژوهش، مسئولیت مدنی فرمانده کشتی در قانون دریایی ایران و به تبع آن، معاهدهی لاهه و نیز کنوانسیون رتردام بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. از آنجایی که فرمانده کشتی جزء کارگزاران زیرمجموعه متصدی حمل و نقل دریایی به حساب میآید، هر مسئولیتی که داشته باشد، به متصدی حمل و نقل دریایی نیز منتقل میشود. در مورد مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی (و به تبع آن، در بسیاری از موارد، فرمانده کشتی) در معاهدهی لاهه تفاوت دیدگاه وجود دارد؛ برخی آن را مبتنی بر تقصیر و برخی دیگر مبتنی بر اماره مسئولیت میدانند که دیدگاه گروه دوم در این پژوهش مورد تاکید قرار میگیرد. یکی از مواردی که در این پژوهش به آن تاکید شد این است که قانون دریایی ایران که برگرفته از مقررات لاهه است، امکان معافیت غیر متعارف فرمانده کشتی از برخی از مسئولیتهای خود را فراهم میسازد در حالی که در کنوانسیون رتردام، با محدود شدن موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی و شفاف شدن حدود مسئولیتهای وی، ضمن تطابق بیشتر موارد معافیت با واقعیتهای فنی امروز، حقوق فرستندگان کالا بیشتر رعایت میشود. با این وجود، پیشنهاد شد تا نکات مثبت قانون فعلی دریایی ایران، مانند ماده 9 که بر ضرورت اهتمام مالکان کشتی به آموزش کارکنان ایرانی منتخب جهت جایگزینی با فرماندهان با ملیت غیر ایرانی تاکید دارد، محفوظ بماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Commander's Civil Liability in Iranian Maritime Law and the Rotterdam Convention and Examine the Status of Maritime Training in these Two Rules

نویسندگان [English]

  • I Mehraby Dastenay 1
  • M Momeni Shahraki 2
  • A Khosravi 3
1 Researcher, IRI Navy
2 MSc/ Islamic Azad University, Shahrekord Branch
3 University lecturer and Judge of Justice / Justice of Chaharmahal & Bakhtiari Province
چکیده [English]

In this study, the civil responcble of the shipmaster, hereafter master, in Iranian maritime law, Hague convention, and Rotrdom convention are studed and compared. Althou, Iran approved its maritme law in full compliance with Hague Treaty, hence, it never joined subsequent maritime treaties, such as The HagueWiesbad, Hamburg and Rotterdam. Since the master is one of the maritime carrier brokers, any responsibility that he has is also transferred to the maritime carrier. There is a difference of view on the basis of the responsibility of the maritime carrier (and consequently, in many cases, the master) in the Hague Treaty; some find it to be faultbased and the others to liability. The second group's point of view is emphasized in this study. One of the highlights of current study is that Iranian maritime law, derived from Hague regulations, provides masters to be exempt unconventionally from some of his responsibilities, while In the Rotterdam Convention, by limiting the exemptions of the maritime carrier and clarifying the scope of his responsibilities, the rights of consignors are more complied with in the context of today's technical facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritme Law
  • Maritme transportation
  • Seamaster
  • Responsible
  • Maritime Carrier
 امید، ه.(1353).حقوق دریایی، تهران، مدرسه­ی عالی بیمه.

جعفری لنگرودی، م.(1385). ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش.

کاتوزیان، ن، (1374)، دوره­ی عقود معین، جلد 1، تهران، شرکت سهامی انتشار.

(4) Cartner JA, Fiske R, Leiter T. The international Law of the Shipmaster. Informa Law from Routledge; 2013 Mar 1.

 اندرز، د، منتظر، م، مسعودی، ف. (1391). مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی)، دوفصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، بهار و تابستان.

 تقی زاده، ا، احمدی، ا.(1394). بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون رتردام با کنوانسیون های بروکسل و هامبورگ، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان.

دمرچیلی، م. (1383). مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

 سعیدی، ط.(1391). بررسی تطبیقی وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل بر اساس کنوانسیون­های رتردام و هامبورگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

 محبی، م.( 1389). بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت کالا در کنوانسیون هامبورگ و رتردام، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

محمدزاده وادقانی، ع.(1381). مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 55، بهار 1381.

حسن زاده، و .(1394). مسئولیت مدنی فرمانده کشتی از منظر قانون اصلاح دریایی ایران مصوب 1391، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم انسانی.

 سلطانی­نژاد، ه، پورنوری، م، خانی زاده، م. (1386). مسئولیت مالک کشتی و پوشش بیمه­ای آن، فصل نامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم، شماره 4.

 سیمایی صراف،ح، یاری، م. (1393). تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون رتردام؛ مطالعه تطبیقی با ق.د.ا، کنوانسیون های بروکسل و هامبورگ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 6.

محمدزاده وادقانی، ع، کاردان، ک، کنوانسیون رتردام .(1391). فصلنامه حقوق، مجله­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 1.

 محمدزاده وادقانی، ع، کاردان، ک، کنوانسیون رتردام.(1392)..فصلنامه حقوق، مجله­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره 43، شماره 2.