شناسایی و ارزیابی وضعیت به اشتراک گذاری دانش و الزامات آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی‌، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین اقلام دانش مورد نیاز برای به اشتراک گذاری دانش اساتید و همینطور ارزیابی وضعیت به اشتراک گذاری دانش در دانشگاههای آزاد اسلامی واحد تهران شمال و واحد علوم وتحقیقات است. روش تحقیق از نوع آمیخته می باشد. مرحله اول تحقیق کیفی از طریق 44 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و اقلام به اشتراک گذاری دانش استخراج، کدگذاری و با پیشینه تحقیق تطبیق شده اند. سپس در مرحله تحقیق کمّی بر اساس نتایج مرحله قبل، پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و اعتباریابی شده و نتایج برای یک نمونه شامل 221عضو هیئت علمی با روشهای تی- تک نمونه ای،آزمون زوجی ویلکاکسون و تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شده است. دستاورد این تحقیق شامل 49 شاخص به اشتراک گذاری دانش در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و اداری و تلخیص آنها به 4 عامل آموزشی و 3 عامل پژوهشی می باشد. همینطورارزیابی و رتبه بندی وضعیت به اشتراک گذاری اقلام دانشی ، اهمیت آنها و بررسی شکاف بین وضعیت موجود ومطلوب به اشتراک گذاری دانش انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and assessing the faculty member’s knowledge sharing status and its implications (case study: Islamic Azad University, North Branch of Tehran and Science and Researches Campus)

نویسندگان [English]

  • zahra Alipour Darvishi 1
  • M Azari ghelichi 2
1 faculty member of North Branch of Tehran
چکیده [English]

هدف اصلی این مقاله تبیین اقلام دانش مورد نیاز برای به اشتراک گذاری دانش اساتید و همینطور ارزیابی وضعیت به اشتراک گذاری دانش در دانشگاههای آزاد اسلامی واحد تهران شمال و واحد علوم وتحقیقات است. روش تحقیق از نوع آمیخته می باشد. مرحله اول تحقیق کیفی از طریق 44 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و اقلام به اشتراک گذاری دانش استخراج، کدگذاری و با پیشینه تحقیق تطبیق شده اند. سپس در مرحله تحقیق کمّی بر اساس نتایج مرحله قبل، پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و اعتباریابی شده و نتایج برای یک نمونه شامل 221عضو هیئت علمی با روشهای تی- تک نمونه ای،آزمون زوجی ویلکاکسون و تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شده است. دستاورد این تحقیق شامل 49 شاخص به اشتراک گذاری دانش در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و اداری و تلخیص آنها به 4 عامل آموزشی و 3 عامل پژوهشی می باشد. همینطورارزیابی و رتبه بندی وضعیت به اشتراک گذاری اقلام دانشی ، اهمیت آنها و بررسی شکاف بین وضعیت موجود ومطلوب به اشتراک گذاری دانش انجام شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty member’s knowledge sharing
  • knowledge items
  • mixed method research
امین مظفری،ف.،و شمسی،ل.(1390). بررسی روش­ها و رویکردهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز.سیاست علم و فناوری،3(4):15-29.

آهنچیان،م.(1391). آمایش آموزش عالی و سیاست های توسعه علم و فناوری کشور:تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری.سیاست علم و فناوری،5(1):73-86.

بازرگان هرندی، ع.(1381). روش تحقیق آمیخته:رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، دانش مدیریت، 21 (81):19-36.

حسینی شاوون،ا.،و جاهد،ح.(1391). شناسایی موانع انجام فعالیت های پژوهشی از منظر اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز.سیاست علم و فناوری،4(4):49-95.

دانایی فرد،ح.،الوانی، س.م. و آذر،ع.(1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت ، تهران: صفار-اشراقی.

ربیعی،ع.،و معالی،م.(1391). بررسی موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی.سیاست علم و فناوری،5(1):1-16.

رضاییان فردویی،ص.،وقاضی نوری،س.س.(1389). مدل یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم های مدیریت دانش.سیاست علم و فناوری،3(2):65-80.

رنجبر فرد،م.، اقدسی،م.،و البدوی،ا.،و حسن زاده،م.(1392). شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرآیند کسب و کار.مدیریت فناوری اطلاعات،5(1):61-88.

علی پور درویشی، زهرا.(1391). ارائه مدل عوامل موثر بر به اشتراک گذاری  دانش گروههای آموزشی دانشگاه آزاداسلامی ( پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات)، مدیریت فناوری اطلاعات ،4(10):93-118.

علی پور درویشی، زهرا.(1392). ارائه مدل قصد به اشتراک گذاری  دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی با رویکرد عوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات) پذیرفته شده در فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات.

 Ahrens,T. & Chapman,C.S. (2006) Doing qualitative Weld research in management accounting: Positioning data to contribute to theory, Accounting, Organizations and Society, Vol. 31 ,pp. 819–841.

Akturan,A.&Cekmecelioglu,H.G., (2016), The Effects of Knowledge Sharing and Organizational Citizenship Behaviors on Creative Behaviors in Educational Institutions, 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 October 2016, Antalya Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 235 ,pp 342 – 350

  Bartol, K. M., Srivastava, A. (2002). ”Encouraging knowledge sharing:

The role of organisational reward systems”, Journal of Leadership &

Organisational Studies, Vol.9, No.1,PP. 64–76. 9

 Baumfield, V. & Butterworth, M. (2007). “Creating and translating knowledge about teaching and learning in collaborative school-university research partnerships: An analysis of what is exchanged across the partnerships, by whom and how”, Teachers and Teaching, 13(4), 411-427

 Boer, N-I., Berends, H., van Baalen, P. (2011), “Relational models for knowledge sharing behavior”, European Management Journal , Vol 29, pp85– 97.

Chen, T-Y., Chen Y-M., Lin, C.Y. and Chen,P-Y. (2010), “A fuzzy trust evaluation method for knowledge sharing in virtual enterprises”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 59, PP. 853–864. 

 DiCicco-Bloom,  B. & Crabtree, B. F.(2006) “The qualitative research interview

Blackwell Publishing Ltd, MEDICAL EDUCATION  40, pp 314–321.

 Cornelissen,F. , van Swet,J. Beijaard,D.& Bergen,T. (2011) “Aspects of school university research networks that play a role in developing, sharing and using knowledge based on teacher research, Teaching and Teacher Education ,Vol 27 pp147-156.

 Cummings J. (2003), “Knowledge sharing: a review of the literature”. Washington, DC: World Bank. 

 Darling-Hammond,L., (2010) “Teacher Education and the American Future”, Journal of Teacher Education, 61(1-2), pp 35–47.

 Ensign, P.S.& Hébert,L. (2009) “Competing explanations for knowledge exchange: Technology sharing within the globally dispersed R&D of the multinational enterprise”, Journal of High Technology Management Research, Vol 20,pp  75–85.

 Gupta ,A., Mattarelli,E., Seshasai,S.& Broschak,J. (2009) “Use of collaborative technologies and knowledge sharing in co-located and distributed teams: Towards the 24-h knowledge factory”, Journal of Strategic Information Systems , Vol 18 , 147–161.

Hemsley-Brown,H., Melewar, T.C., Nguyenc,B.&.Wilson,E.J.(2016) “Exploring brand identity, meaning, image, and reputation (BIMIR) in higher education: A special section”, Journal of Business Research, Vol 69, Issue 8, PP- 3019-3022.

 Hong, D., Suh , E. and  Koo ,Ch.(2011)” Developing strategies for overcoming barriers to knowledge sharing based on conversational knowledge management: A case study of a financial company”, Expert Systems with Applications, Vol. 38, No. 12, pp.14417–14427.

Hooff, B. ,Husman, M. (2009). ”Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches” , Information and Management , Vol. 46 , PP.1-8.

 Jonsson, A. (2015). Beyond knowledge management-,understanding how to share knowledge

through logic and practice. Knowledge Management Research and Practice, 13,45–58.

 Kaser, P. A. W., Miles, R. E. (2002), “Understanding knowledge activities’ successes and failures”, Long Range Planning, Vol . 35, No. 1, PP.9–28.

 Kim,Y.(2017), “ Fostering scientists’ data sharing behaviors via data repositories, journal supplements, and personal communication methods”, Information Processing and Management Vol.53,pp 871–885.

 Li, X.,Roberts, j., Yan,Y,& Tan,H.(2014), “Knowledge sharing in China–UK higher education alliances”, International Business Review Vol.23 , pp343–355.

 Lin, M-Ji.J., James; Hung, Shiu-Wan, Chen, Chih-Jou. (2009). “Fostering the Determinants of Knowledge Sharing in Professional Virtual Communities”. Computers in Human Behavior, Vol. 25, No. 4, pp. 929-939.

 Mansingh, G. , Osei-Bryson, K-M.,& Reichgelt, H. (2009) “Issues in knowledge access, retrieval and sharing – Case studies in a Caribbean health sector”, Expert Systems with Applications, Vol 36,PP 2853–2863.

 Moghavvemi,S., Sharabati,M.,  Paramanathan,T., & Md Rahin,N.(2017) “The impact of perceived enjoyment, perceived reciprocal benefits and knowledge power on students' knowledge

sharing through Face book”, The International Journal of Management Education Vol15 PP 1-12.

 Muesen, M. A.(1992)  “Dimensions of Knowledge Sharing and Reuse”, COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH , Vol 25,pp 435-467.

 Norizzati, A. , Mohd Nor, I. & Taherali,Z.  (2009) “Knowledge sharing among workers: a study on their contribution through informal communication in Cyberjaya, Malaysia” , Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, Vol.1, No.2,pp139-162.

 Perrott, B. E., A (2007) “Strategic risk approach to knowledge management”, Business Horizons , Vol 50, pp 523–533.

 Renzl, B. (2008). ”Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and knowledge documentation” : Omega, Vol. 36 , PP. 206-220. 

 Soderquist,k.l.(2006) “Organising Knowledge Management and Dissemination in New Product Development, Long Range Planning , Vol.39 pp. 497-523.

 Soller,A. (2004) “Understanding Knowledge Sharing Breakdowns: A Meeting of the Quantitative and Qualitative Minds”, Journal of the Learning Sciences, Vol.20 pp212-223.

 Tagliaventi, M. R., Bertolotti F.& Macrı, D. M.(2010) “A perspective on practice in inter unit knowledge Sharing”, European Management Journal , Vol 28,pp 331– 345.

Tolley, H. & Shulruf, B. (2009) “From data to knowledge: The interaction between data management systems in educational institutions and the delivery of quality education” , Computers & Education, Vol. 53, Issue 4, pp 1199-1206 .

Weijnen, M.P.C.& Herder, P.M. (2000) “Process systems knowledge sharing between higher education and industrial practice, Computers and Chemical Engineering, Vol.24 pp 1467-1472.

Wen,O.& Qiang,M.(2016) “Coordination and Knowledge Sharing in Construction Project-Based Organization: A Longitudinal Structural Equation Model Analysis”,

Automation in Construction , Nol72 ,pp309–320.

 Wilson, ,E.J. &   Elliot ,E.A.(2016) “Brand meaning in higher education: Leaving the shallows via deep metaphors” , Journal of Business Research, Vol 69, Issue 8, PP3058–3068.36. Xing, P.& Wang, J. (2012) “Attribute-based incremental model of knowledge map, Journal of  systems engineering  , Vol.27 No.2, pp169-176.

Yang, J-T. (2008), Individual attitudes and organizational knowledge sharing, Tourism Management, Vol. 29, pp.345–353. 

Zahra, S., Neubaum, D .and Larrañeta, B.(2007)," Knowledge sharing  and technological capabilities: The moderating role of family involvement ", Journal of Business Research , Vol. 60, No. 10, pp. 1070-1079.