شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران

2 استاد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران،

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ایران

چکیده

ظهور دانشگاه کارآفرین در نتیجه توسعه درونی دانشگاه و تأثیر عوامل بیرونی و اهمیت روزافزون دانش و نوآوری در جامعه صورت می‌گیرد هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین در دانشگاه‌های ایران است. پژوهش یک مطالعه آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری شامل سیاست‌گذاران و اساتید صاحب‌نظر در زمینه آموزش عالی و کارآفرینی، مدیران مراکز کارآفرینی، رشد و پارک‌های علم و فناوری، مسئولین بخش صنعت و دانشجویان دکتری دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس بود. در بخش کیفی 20 نفر از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند نظری و در بخش کمی 223 نفر با روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی از طریق پرسشنامه 26 سؤالی حاصل از مقوله‌های کیفی گردآوری شد. اعتبار و روایی داده‌های کیفی از دو رویکرد بازبینی اعتبار پاسخگو و بازنگری مطلعین بیرونی و پرسشنامه از طریق نظر متخصصان و آلفای کرونباخ (83/0) تأیید گردید. به‌وسیله فرایند کدگذاری 92 گزاره مفهومی در قالب 26 مقوله عمده طبقه‌بندی و در نهایت 6 مقوله هسته ای احصاء شد. در بخش کمی مولفه‌های اصلی موانع مالی، ساختاری و اداری، پژوهشی، ارتباطی، آموزش سنتی و فرهنگ سازمانی با بار عاملی، میانگین واریانس استخراجی و روایی همگرا بالای (4/0)، ضرایب معناداری z بالای (96/1)، با ضریب تعیین (R2) و نیکویی برازش (GoF) مناسب (56/0) مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Barriers to Entrepreneurial University Ecosystem Development

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Mousavi 1
  • I Salehi Omran 2
  • Seyyed Mahsa Mousavi 3
  • maghsod ferasatkhah 4
1 Humanities and Social Sciences Department, University of Mazandaran
2 University of Mazandaran
3 University of Tehran
4 Research and Planning for Higher Education Institute
چکیده [English]

The emergence of entrepreneurial university is the result of inner development of university, impact of external factors on university, and increasing importance of knowledge and innovation in society. This study aimed Identifying and ranking the Barriers to Entrepreneurial University Ecosystem Development in Iran. This was a based on the sequential exploratory mixed method and in two sections of qualitative and quantitative. In qualitative section used grounded theory method and in quantitative approach researchers used correlational method. The population consisted of and professors, managers of entrepreneurship centers, growth and science and technology parks, industry department authorities, and PhD candidates in Tehran, Beheshti and Allameh Tabatabei University. Using purposeful sampling method. Using purposeful sampling method, 20 people were selected as key informants. The data were collected through and semi-structured interview. two methods including reviewing accountable validity and external were used to obtain validity and reliability of data. The data were analyzed by open, axial, and selective coding. At initial stage, 96 conceptual propositions were obtained; in second stage, they were classified in 26 categories. At axial coding stage, 6 key items were counted. Financial, structural, research, administrative, communication, traditional education and organizational culture were approved using factor loading, extraction mean variance and high convergence validity (0.4), z high coefficients (1.96), coefficient of determination (R2) and goodness of fit (GoF= 0.56).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers
  • entrepreneurial university
  • public universities
احسانی فر، تهمینه، رستمی، فرحنار، نادری،  نادر و رضایی، بیژن .(1391). موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی، کارآفرینی در کشاورزی، 3 (2).

پوتر، جاناتان .(1393). آموزش عالی و کارآفرینی، ترجمه ابراهیم صالحی عمران و امید یحیی پور، بابلسر: انتشارت دانشگاه مازندران.

حسنقلی پور، حکمیه، قلی پور، آرین و  روشندل اربطانی، طاهر (1390). موانع تجاری سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4 (14)، 165-183.

فراستخواه، مقصود .(1393). مسئولیت اجتماعی آموزش عالی و دانشگاه‌ها، وبینار ارائه شده در دانشگاه مهر البرز.

فراستخواه، مقصود .(1396). ما ایرانیان، زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، تهران: نشر نی.

کاراد (1389). آیین نامه طرح کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها). تهران: دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل دسترس در بخش معرفی  www.karad.irost.org

یمنی دوزی سرخابی، محمد .(1391). کیفیت در آموزش عالی. تهران: انشارات سمت.

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران .(1396). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قابل دسترس در سایت: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547/Accessed June 17, 2018.

 

Almaty University. (2016). Proyekt Konsepsii formirovaniya predprinimatelskogo obrazovaniya v Kazakhstane Draft of the Concept for Formation of Entrepreneurial Education in the Republic of Kazakhstan until 2030. Almaty.

Amanamah, R. B., Owusu, E. K., & Acheampong, A. (2018). BARRIERS TO ENTREPRENEURIAL INTENTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN GHANA. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 6(1).

Antoncic, B., & Hisrich, R. (2001). Intrapreneurship: Construct  refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing, 16, 495–527.

Aranha, E. A., & Garcia, N. P. (2014). Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university. African Journal of  Business Management, 8(10), 336-349.

Audretsch, D. B., & Lehmann, E. E. (2005). Do University policies make a difference? Research Policy, 34, 47–343.

Axley, S. R., & McMahon, T. R. (2006). Complexity: a frontier for management education. Journal of Management Education. 30(2), 295-315.

Barnes, T., Pashby, I & Gibbons, A. (2002). Effective University–Industry Interaction: A Multi-case Evaluation of Collaborative R&D Projects, European Management Journal, 20, 85–272.

Clark, B. R.  (2001). The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievment. Higher Education Management, 13(2), 9 -23.

Clark, B. R. (1998). The entrepreneurial university demand and response. Tertiary Education Management, 4(1), 5-15.

Clark, B. R. (2008). On Higher Education. Selected Writings: 1956–2006, USA Johns Hopkins University Press.

Decter, M., Bennett, D., & Leseure, M.( 2007). University to business technology transfer- UK and USA comparisons. Technovation, 27, 55–145.

Dill, D. (1995). University-industry entrepreneurship: the organization and management of American university technology transfer units. Higher Education, 29, 369-384.

Entezari, Y. (2016). Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1206 – 1215.

Entezari, Y. (2016). Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1206 – 1215.

Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial Scientists and Entrepreneurial Universities in American Academic Science. Minerva, 21(2-3), 198-233.

Etzkowitz, H. (2001). The Second academic revolution and the rise of  Entrepreneurial Science. Technology and Society Magazine, 20(2), 19-29.

Etzkowitz, H. (2003). Research groups as 'quasi firms': the invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32, 109-121.

Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), 64-77.

Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the Entrepreneurial University. International Journal of Technology and Globalization, 1, 64-77.

Etzkowitz, H., Ranga, M., & Dzisah, J. (2012). Whither the university? The Novum Trivium and the transition from industrial to knowledge society. Social Science Information, 51(2),143-164.

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Regina, B. & Terra, C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, Research Policy, 29, 30–313.

European Commission (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020 of  3.3.2010.

European Commission Report. (2015). Supporting the Entrepreneurial Potential of Higher Education Final report version 1.1. available from http://sephe.eu/fileadmin/sephe/documents/sephe_final-report_2015-06-30_v1.10.pdf.

 Garcia, A. A., Castro, M. E., Jimenez, S. F., & Arroyoz, V.M. (2013). What might an entrepreneurial university constitute? Proceedings of the 2013 EU-SPRI Forum Conference Madrid 10-12 April .

Global Entrepreneurship Monitor Report. (2018). Global Entrepreneurship Research Association, London Business School, Retrieved from: https://www.gemconsortium.org/report.

Global Entrepreneurship Monitor Report. (2018). Global Entrepreneurship Research Association, London Business School, Retrieved from: https://www.gemconsortium.org/report.

Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology. Research Policy, 32(9), 1555-1568.

Johnstone, A., & Huggins, R. (2016). Drivers of university–industry links: The case of knowledge-intensive business service firms in rural locations. Regional Studies, 50(8), 1330–1345.

Kirby, D. A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools

Kirby, D. A. (2006). Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer, 31(5), 599-603.

Kyro, P., & Mattila, J (2012). Towards future university by integrating entrepreneurial and the 3rd generation university concepts, Retrieved from: http://pyk2.aalto.fi/ncsb2012/Kyro.pdf.

Larty, J., Jack, S., & Lockett, N. (2016). Building regions: A resource-based view of a policy-led knowledge exchange network. Regional Studies, 51(7), 994–1007.

Lockett, A., & Wright, M. (2005). Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies, Research Policy, 34 , 57–1043.

Massad, V. J., & Tucker, J. M. (2009). Using student managed businesses to integrate the business curriculum. Journal of Instructional Pedagogies. 1, 17-29.

Matt, M., & Schaeffer, V. (2018). Building entrepreneurial ecosystems conducive to student entrepreneurship: New challenges for universities. Journal of Innovation Economics Management, (1), 9-32.

Peterka, S. O. (2011). Entrepreneurial university as the most important leverage in achieving knowledge-based society, The Ninth International Conference:“Challenges of Europe: Growth and Competitivness – Reversing the Trends, Faculty of  Economics University of Split, Croatia, May 26 – 28.

Peterka, S. O. (2011). Entrepreneurial university as the most important leverage in achieving knowledge-based society, The Ninth International Conference: Challenges of Europe: Growth and Competitivness – Reversing the Trends, Faculty of Economics University of Split, Croatia, May 26 – 28.

Peterka, S. O., & Salihovic, V. (2012).  What is entrepreneurial university and why we need it? Economy of eastern Croatia yesterday, today, tommorow.1(1), 98-107.

Philpott, K., Dooley, L., O’Reilly, C., & Lupton, G. (2011). The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Journal of Technovation, 31, 161–170.

Rice, M. P., Fetters, M. L., & Greene, P. G. (2010). University-based entrepreneurship ecosystems: Key success factors and recommendations. 2010). The Development of University-Based Entrepreneurship Ecosystems. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 177-196.

Ropke, J. (1998). The Entrepreneurial University:  Innovation, Academic Knowledge Creation and Rregion-al  Development in a Globalized Economy. Philipps Universitat Marburg, Germany, 1998 available at: www.wiwi.uni-marburg. de/Lehrstuehle/ VWL/Witheo3/ documents/entreuni.pdf

Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691–791.

Shambare, R. (2011). Using projects in teaching Introductory Business Statistics: the case of TUT Business School. African Journal of Business Management. 5(11), 4176-4184.

Shane, S. (2004). Academic Entrepreneurship: University Spin-offs and Wealth Creation, Edward Elgar, Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA.

Sharma, L. (2017). Teachers’ perspective on institutional barriers to academic entrepreneurship–a case of Uttarakhand state, India. Teachers and Teaching, 23(4), 436-450.

Siegel, D. S., & Wright, M. (2007). Intellectual property: the assessment, Oxford Review of Economic Policy, 23(4), 40–529.

Spilling, O. R. (2004). Commercialisation of knowledge–conceptual framework, 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB) Research.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualiative Research Tecgniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd ed. CA: Sage.

Subotzky, G. (1999). Alternatives to the Entrepreneurial University: New Modes of Knowledge Production in Community Service Programs. Higher Education, 38(4), 401-440.

Talaba, D., & Ten Thij, H. (2007). Teaching and Research Synergy in the Context of University-Industry Cooperation.  Guidelines and Best Practices in Europe Teaching  Research Synergies, ZkP-Chevalier de Seyn Publishers, Eindhoven.

Tayauova, G. T., & Bektas, C. B. (2018). An Overview of Entrepreneurial Universities and Main Barriers to Entrepreneurial University Development in Kazakhstan. The Journal of Economic Research & Business Administration, 124(2), 245-253.

UNESCO (2004). Report on Trends and Developments in Higher Education in Europe. Paris, UNESCO.

World Bank (2002). Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education. A World Bank Report, Washington, DC: The World Bank.

Wright, M., Clarysse, B., Mustar, P., & Lockett, A. (2007). Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar, Cheltenham and Northampton, 3-172.

Yaghoubi, J. (2010). Study barriers to entrepreneurship promotion in agriculture higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1901-1905.