بررسی رابطۀ مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- ایران

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطۀ مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه تهران صورت گرفته است.
روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشکده‌های دانشگاه تهران در سال 97 - 1396 است که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (801 زن و 618 مرد) نفر اعلام‌شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 302 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه-گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و پرسشنامه آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی کرایجل و براندت (1997) استفاده‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (مهارت‌های کوانتومی مدیران «92/0» و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی «88/0») ارزیابی شد.
یافته‌ها نشان داد: 1) وضعیت کلیه مؤلفه‌های مهارت‌های کوانتومی مدیران به‌غیراز مؤلفه دیدن کوانتومی که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارد، در کلیه ابعاد بالاتر از میانگین فرضی پژوهش است.2) وضعیت آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در حد بالاتر از میانگین فرضی پژوهش قرار دارد به‌غیراز مؤلفه‌های خوش‌بینی، خطرپذیری و سازگاری که تفاوت معناداری با میانگین فرضی پژوهش ندارد. 3) بین مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (64/0r= و 01/0P≤). 4) مهارت‌های کوانتومی مدیران قابلیت تبیین آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه تهران را دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between managers' quantum management skills and staff readiness for organizational change

نویسندگان [English]

  • m mirkamali 1
  • m hajkhozeymh 2
1 Professor at Tehran University
2 PhD student, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between managers' quantum management skills and staff readiness for organizational change at faculties of Tehran University. The method of the research is the practical purpose and data collection, descriptive from correlation type. The statistic population consisted of all staff of the faculties of the University of Tehran in the year 1396 – 97. According to the latest statistics, there are 1419 . 302 peoples were selected . Sampling method in this study is a proportional volume sampling method. To collect data, a researcher-made quantum management skills questionnaire and a staff readiness questionnaire for organizational change, Crigel and Brandt (1997) have been used. To determine the validity of the questionnaire, content validity were used. The reliability of the questionnaire was also evaluated using Cronbach's alpha coefficient (0.92) quantum skills and staff readiness for organizational change of (0.88). The findings showed: 1) The status of all components of quantum skills of managers, in addition to the quantum computing component that is at the average of the hypothesized mean of research, is in all dimensions above the hypothesized mean of research. 2) The condition of staff readiness for organizational change is above the hypothetical average of the research, except for the components of optimism, risk and compatibility that have no significant difference with the hypothesized mean of research. 3) There is a positive and significant relationship between managerial quantum management skills and employee readiness for organizational change (r = 0.64, P≤0.01)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Quantum Management Skills, Organizational Change
  • Staff at Tehran University Colleges
ایزدی، خلیل؛ سیادت، سیدعلی .(1395). بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی با اشتیاق شغلی و سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، سال یازدهم، شماره سوم.33-25.

درگاهی، حسین؛ پرتویشایان؛ زینب؛ رازقندی، علی‌اکبر؛ مروجی، مینا (1395). مدیریت کوانتومی، مدیریت سمی، مطالعه مروری در چهارچوب نظام مدیریت آزمایشگاه. فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص، شماره 31، صص 47-34.

سرمد؛ زهره، بازرگان؛ عباس، حجازی؛ الهه .(۱۳۸۸). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

سلیمی، محمدحسین؛ رجایی پور، سعید؛ سیادت، سیدعلی؛ بیدرام، حمید (1395). رابطه بین مهارت‌های مدیریت کوانتومی و قابلیت‌های چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاه‌های دولتی منتخب اصفهان. پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال نهم، شماره سی و سوم. صص 138-113.

عظیمی ثانوی؛ بابک، رضوی؛ محمدحسین .(1393). ارتباط بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی مدیریت در سازمان‌های ورزشی. مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 4، صص 625-613.

قلاوندی، حسن .(1395). رابطۀ تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی با عملکرد سازمانی. جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و هفتم، شماره پیاپی (62)، شماره دوم، صص 156-141.

محمدهادی، فریبرز .(1390). پارادایم کوانتومی در مدیریت، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال نهم، شماره بیست و سوم، صص 94-71.

مختاری نوری، جمیله ؛ خادم الحسینی، سیدمحمد (1387). کاربرد مدل کوانتومی در رهبری پرستاری. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دوره 18، شماره 61، صص 79- 56.

میرصفیان، حمیدرضا؛ سلیمی، مهدی .(1394). تعیین سهم نسبی مؤلفه‌های مدیریت کوانتومی بر رفتارهای کارآفرینی کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره 11، صص 97-85.

میرکمالی؛­ سیدمحمد، فرهادی راد؛ حمید .(1391). طراحی مدلی برای اندازه‌گیری سازگاری سازمانی دانشگاه با
محیط بیرونی (مطالعه‌ی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران). مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، سال 19-2، شماره 2، صص 44-23.

مقیمی، سیدمحمد؛ قلی پور، آرین؛ جواهری زاده .(1393). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 3، صص 191-165.

نظرپوری؛ امیرهوشنگ، عارف نژاد؛ محسن، شریعت نژاد؛ علی .(1396). طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری. چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 29، صص 153- 135.

واعظی، رضا؛ عدنان راد، اعظم؛ شاه محمدی، مرضیه .(1393). نگرشی به تغییر از منظر آموزه‌های اسلامی و رابطۀ آن با آمادگی کارکنان برای تغییر. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. دوره 3، شماره 8 و 9، صص 30-1.

Abdullah JB, Kassim JM .(2011). Instructional leadership and attitude towards organizational change among secondary schools principal in Pahang, Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, (15)pp: 3304-3309.

Cai, W. Vossogh, M. Reinders, B. Toshin, D. S. & Ebadi, A. G. (2019). Application of quantum artificial bee colony for energy management by considering the heat and cooling storages. Applied Thermal Engineering, 157, 1137-1342.

Darling,J.R .(2008). Effective Conflict Management: Use of & Walker w.Earl the Behavioral style model, leadership and Organizational Development Journal, Vol 22, NO5, PP 230- 242.

Dargahi, H, .(2013). Quantum Leadership, The Implication for Iranian Nursing Leaders. Acta Madica Iranica, 51(6), 411-417.

Fairholm, M. R. (2004). A new sciences outline for leadership development. Leadership& Organization Development Journal, 25 (4): 369-383.

Karakas, F. & Kavas, M. (2008). Creative brainstorming and integrative thinking: Skills for twenty-first century managers. Journal of Development and Learning in Organization, 22(2), 8-11.

Kilmann, R. H. (2011). “Quantum organizations: a new paradigm for achieving organizational success and personal meaning”. Newport Coast, CA: Kilmann Diagnostics, pp: 77-83.

Kelly,P. Hegarty.J, Barry,J, Dyer,K,Horgan, A. (2017). A systematic review of the relationship between staff perceptions of organizational readiness to change and the process of innovation adoption. Journal of Substance Abuse Treatment 80 (2017) 6–25.

Kimberly,A, Jacqueline E, Christopher M .(2017). Organizational readiness for change: Preceptor perceptions regarding early immersion of student pharmacists in health-system practice. Research in Social and Administrative Pharmacy 13. (2017) 1028e1035.

Levovnik,D, Gerbec,M. (2018). Operational readiness for the integrated management of changes in the industrial organizations – Assessment approach and results. Safety Science 107 (2018) 119–129.

Oliveira, d. Valentina, D. & Possamai, O. (2012). Forecasting project performance considering the influence of leadership style on organizational agility. International Journal of Productivity and Performance Management, 61(6), 653-671.

Rafferty, A.E. Jimmieson, N. L. and Armenakis, A. A. (2013). Change Readiness: A Multilevel Review. Journal of Management,Vol.39, No. 1, pp. 110 -35.

Shelton, C. (2010). Spirituality, mental health and the new physics. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, Vol. 7, No. 2, pp: 161-171.

Shah, N.(2011). A study of the Relationship between Organizational Justice and Employee
Readiness for Change, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 24 No. 3, pp.
224-236.

Shelton, C. K. & Darling, J. R.(2001). The quantum skills model in management: A new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264-273.

Shelton, C. K. & Darling, J. R.(2013). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6): 264-273.

Shah,N. Zahir. Sharif,A .(2017). Big data in an HR context: Exploring organizational change readiness, employee attitudes and behaviors. Journal of Business Research 70 (2017) 366–378

Vargas, J.(2010). The necessity of physics quantum skills strategies. Acta Universitatis Danubius, 8(3), 129-132.