شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش‌های دنیای مدرن روبرو شوند. این پژوهش باهدف بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طی سال‌های 2000 تا 2019 به تعداد 3127 منبع بود که ابتدا تعداد 105 منبع بر اساس چکیده انتخاب شد. سپس 79 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 60 منبع به‌عنوان منابع مرتبط، به روش تحلیل تم موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی کیفیت داده‌ها، اعتبار (باورپذیری) و اعتماد (اطمینان‌پذیری) یافته‌ها تأمین‌شده است.
نتایج: بر اساس ترکیب مقالات مرتبط، مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را در پنج مقولۀ اصلی شامل: مهارت‌های رهبری/مدیریتی، مهارت‌های آموزشی، مهارت‌های پژوهشی، مهارت‌های فردی و مهارت‌های مشاوره‌ای مشخص نمود.
نتیجه‌گیری: پنج مقولۀ اصلی حاصل از این مطالعۀ فراترکیب، می‌تواند الگویی اثربخش برای طراحی برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باشد و نتایج مفیدی در ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Professional Development of Universities Departments Chairs and Higher Education Institutions (A meta-synthesis study)

نویسندگان [English]

  • khodayar abili 1
  • mojtaba hajkhozeymh 2
  • Javad Pourkarimi 3
  • Mohammadreza Hatami 4
1 proffessor of tehran university
2 PhD student, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Psychology& Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Director of Human Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Universities and higher education institutions need more than ever competent and effective managers and leaders to face the threats and challenges of the modern world. This research for the purpose of investigate studies on identifying the components of professional development of universities departments chairs and higher education institutions.
Method: The method was qualitative and a kind of meta-synthesis. The research population consisted of all the related sources with professional development of departments chairs in universities and higher education of institutions from 2000 to 2019 there were 3127 sources. First, 105 sources were selected based on abstract. Then, 79 sources were selected based on the content, which eventually analyzed 60 sources as related resources by theme analysis examined. In order to verify the quality of data, validity and reliability have been provided.
Results: Based on the synthesis of related articles, the components of professional development of departments chairs in universities and higher education institutions includes five main categories: leadership / management skills, educational skills, research skills, individual skills and Counseling skills.
Conclusion: The five main themes from this meta-synthesis study can be effective model for designing professional development programs for departments chairs in universities and higher education institutions and have useful results to improve the quality of universities and higher education institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional development
  • departments chairs
  • universities and higher education institutions
  • Meta-synthesis
اربابی سرجو، عزیرالله (1390).تحلیل مقایسه‌ای ارزیابی شایستگی مدیران گروه‌های آموزش دانشگاه سیستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر اساس الگوی 360 درجه. رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.(کد 27).

آراسته، حمید (1380). مدیریت در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چالش‌ها و کاستی‌ها، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 21، صص 69-41.

ابیلی، خدایار؛ نادری، ابوالقاسم؛ اثرزاده، رضا (1393). بررسی رابطۀ آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن (مطالعۀ موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران). مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 22، صص 208-179.

امین مظفری، فاروق؛ یوسفی اقدام، رحیم (1393). عوامل مؤثر بر نقش مدیران گروه‌های آموزشی. مطالعه موردی دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 72، صص 165-143.(کد 34).

پورکریمی؛ جواد، فرزانه؛ محمد، عزیزی؛ مهدی، کردی؛ الهام.(1390). ارائه الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران.نامۀ آموزش عالی. سال نهم، شماره سی و چهارم. صص 169-148.(کد 43).

جهانیان، رمضان.(1389). صلاحیت‌های موردنیاز مدیران آموزشی.فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی. شماره سوم، صص 142-122.(کد 22).

جوانک لیاولی؛ ماندانا، ابیلی؛ خدایار، پورکریمی؛ جواد، سلطانی عربشاهی؛ کامران.(1396). ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه آموزش بالینی: مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی شهر تهران. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.10(3)، صص 218-202.(کد 51)

عابدیان اول، اکرم.(1390). طراحی مدل شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.(کد 26).

عابدی، اکرم.(1390) بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اساتید و مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.(کد 28).

عبدالهی؛ مژگان، فتحی واجارگاه؛ کوروش، تقی پور ظهیر؛ علی، رحیمیان، حمید. (1394). شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال ششم. شماره 4. صص 54-23.(کد 39).

گودرزی؛ محمدرضا، سلطانی؛ ایرج.(1397). ارائه مدل شاخص‌های شایستگی مدیران در سازمان‌های آموزشی (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور). جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش. شماره 7، صص 131-109.(کد 57).

لبادی، زهرا.(1386). بررسی صلاحیت‌های مدیران آموزش عالی با عنایت به شاخص‌های بین‌المللی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. رساله دکتری مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.(کد 13).

مورکانی، غلامرضا؛ خراسانی، اباصلت؛ عباسی کسانی، حامد (1393). تدوین مؤلفه‌های شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی: مطالعۀ کیفی. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها. سال سوم، شماره 2، صص 64-37.(کد 35).

محمودی؛ امیرحسین، عابدی؛ اکرم، حیدری؛ یونس.(1391) بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی. مجله فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 25، شماره 1، صص 91-69.(کد 30).

میرغفوری حبیب‌الله؛ موسوی؛ محمد، صادقی آرانی؛ زهرا (1392) تحلیلی بر توسعۀ شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها موردمطالعه (دانشگاه‌های شهرستان یزد). نامۀ آموزش عالی. سال ششم، شماره 24، صص 51-35.(کد 32).

Aziz Sh, Mullins ME, Balzer WK, Grauer E, Burnfield JL, Lodato MA, (2005). Understanding the training needs of department chairs. Studies in Higher Education.30(5): 571 – 593.(Code8).

Bates.C.S.(2018). ACADEMIC LEADERS’ PERSPECTIVES ON THE IMPACT OF CHANGE IN HIGHER EDUCATION ON LEADERSHIP DEVELOPMENT AND THE FACULTY GOVERNANCE MODEL. Dissertation submitted to the Faculty Department of Leadership studies and the Graduate School. Indiana Wesleyan University.(Code56).

Boden DWR(2007). Academic Librarians' views of the chair's professional Development Role. [cited2018 Jan 30]. available from: http://emeraldinsight. com/doi/pdfplus/10. 1016/S0732-0671%2806%2924004-5.(Code14).

Berdrow. I.(2010). King among Kings: Understanding the role and responsibility of Department Chair in Higher Education. Educational Management Administration & Leadership. 36(4): 499-514.(Code19).

Bordage G, Foley R, Goldyn S.(2000). Skills and Attributes of Directors of Educational Programmes. Med Educ. 34(3): 206-10.(Code2).

Bharwani.A, Kline.T, Patterson.M.(2017). A stakeholder-based approach to leadership development training: the case of medical education in Canada. International Journal of Training and Development21:3. doi: 10.1111/ijtd.12104.(Code45).

Brown L, Martinez M, Daniel D.(2002). Community college Leadership Preparation: Needs, Perceptions, and Recommendations. Community College Review.30(1): 45-73.(Code3).

Cochran, G. R. (2009). Ohio State University Extension competency study: Developing a competency model for a 21st century Extension organization, Doctoral dissertation, The Ohio State University.(Code17).

Crowder. J.(2010). Transition into the Department chair Role: The managers – Leader Continuum [Dissertation]. New Jersey: Rowan University.(Code18).

Cipriano RE, Riccardi R.L.(2015). The chairs Unique Role. In: Allard C, editors. The Department Chair. 19 – 20.(Code38).

Dopson.S, Ferlie.E, McGivern.G, Fischer.M, Mitra.M, Ledger.J, Behrens.S. (2018). Leadership development in Higher Education: A literature review and implications for programme redesign. Higher Education Quarterly.PP:1-17. DOI: 10.1111/hequ.12194.(Code52).

Desselle SP, Peirce GL, Crabtree BL, Acosta D Jr, Early JL Jr, Kishi D.T.(2011). Pharmacy Faculty Workplace Issues: Findings from the 2009-2010 COD-COF Joint Task Force on Faculty Workforce. Am J Pharm Educ. 75(4): 63.(Code25).

Evans.L.(2017). University professors as academic leaders: professorial leadership development needs and provision. Educational Management Administration & Leadership, Vol. 45(1) 123–140.(Code44)

FENYŐ.I.(2017). Professional Development in Higher Education. Practice and Theory in Systems of Education, Vol: 12,No: 3,PP: 152-160.(Code48).

Fields.J, Kenny.N.A, Mueller.R.A.(2018). Conceptualizing educational leadership in an academic development program. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ACADEMIC DEVELOPMENT.PP:1-14. doi.org/10.1080/1360144X.2019.1570211.(Code54).

Gunderman R.B.(2011). Achieving Excellence in Medical Education. 2nd ed. London: Springer; 165-184.(Code24).

Gentle.P, Clifton.L.(2017). How does leadership development help universities become learning organisations? The Learning Organization.Vol. 24 No. 5, pp. 278-285.(Code47).

Giri,k.Frankel,N.Tulenko,K.Puckett,A.Baily,R.Ross,H. (2012). Keeping Up to Date: Continuing Professional Development for Health Workers in Developing Countries.

Gmelch WH, Miskin VD(2004). Chairing an academic department. 2nd Ed.Madison, WI: Atwood Publishing.(Code6).

Gast.I, Schildkamp.K, van der Veen.J.T. (2017). Team-Based Professional Development Interventions in Higher Education: A Systematic Review. Review of Educational Research, Vol. 87, No. 4, pp. 736– 767.(Code49).

Hetch IWD(2004). The professional development of department chairs. New Directions for Higher Education.126: 27– 44.(Code7).

Hendrickson RM, Lane JE, Harris JT, Dorman RH.(2013). Academic Leadership and Government of Higher Education: A Guide for Trustees, Leaders, and Aspiring Leader of Two – and Four – Year Institutions. Sterling, Virginia: Stylus publishing LLC.(Code31).

Keim MC, Murray JP(2008). Chief Academic Officers' Demographics and Education Backgrounds. Community College Review. 36(2): 116-132.(Code15).

Lambert, S. (2018), "The convergence of National Professional Qualifications in educational leadership and master’s level study", Higher Education, Skills and Work-Based Learning, Vol. 8 No. 4, pp. 484-494.(Code53).

Leaming DR(2006). Academic Leadership: A practical Guide to Chaining the Department. 2nd Ed. New York: Anker Publishing Company.(Code11).

Liu.W. (2019) Higher education leadership development: an international comparative approach, International Journal of Leadership in Education, DOI: 10.1080/13603124.2019.1623920.(Code60).

Lieff SJ, Albert M.(2010). The mindsets of medical education leaders: How do they Conceive of their work? Acad Med. 85(1): 57 – 62.(Code20).

Lambrechts, W. Verhulst, E. and Rymenams, S. (2017). Professional development of sustainability competences in higher education: the role of empowerment. International Journal of Sustainability in Higher Education, in press.(Code50).

Meheden.C.(2015). Career Outcomes for Participants in a Leadership Development Program. MBA, Edinburgh Business School, Heriot-Watt University BS, Athabasca University.(Code36).

Mallon WT, Grigsby RK.(2016). Top Skills, Attributes, and Behaviors. Critical for success. AAMC successful medical school Department chair series.Washington, DC: Association of American Medical Colleges on press.(Code42).

Muller JH, Irby DM.(2006). Developing Educational Leaders: The Teaching Scholars Program at the University of California. San Francisco. School of Medicine. Acad Med. 81(11): 959-64.(Code10).

Martin, J. S. & Marion, R. (2005). Higher education leadership roles in knowledge processing. The Learning Organization,12 (2), 140-151.(Code9).

Nolan-Arañez.S.I, Ludvik.M.B. (2018). Positing a framework for cultivating spirituality through public university leadership development. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning,Vol. 11 No. 1, pp. 94-109.(Code55).

Osland,J.S, Li.M, Petrone.M, Mendenhall.M.E.(2019). GLOBAL LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE UNIVERSITY SETTING AND FUTURE DIRECTIONS FOR ADVANCING GLOBAL LEADERSHIP RESEARCH. Volume 11, 347_366. doi:10.1108/S1535-120320180000011010.(Code58).

Petty ME(2000). Academic leadership in Ivy Tech state College: Academic chairs' Tasks and Job Challenge. [Dissertation]. Terre Haute, Indiana: Indiana State University.(Code1).

Palmer M, Hoffmann-Longtin K, Walvoord E, Bogdewic SP, Dankoski ME.(2015). A competency Based Approach to Recruting, Developing, and Giving Feedback to Department chairs. Acad Med. 90(4): 425-30.(Code37).

Rich EC, Magrane D, Kirch DG(2008). Qualities of the Medical school dean: Insights from the Literature. Acad Med. 83(5): 483-487.(Code16).

Rowley, D. J. & Sherman, H. (2003). The special challenges of academic leadership. Management Decision, 41 (10), 1058- 1063.(Code 5).

Rodringuez TE, Zhang MB, Tucker Lively FL, Ditmyer MM, Beck Brallier LG, Haden NK.(2016). Profile of Department chairs in U. S. and Canadian Dental school: Demographics, Requirements for success, and professional Development Needs. Journal of Dental Education. 80(3): 365 – 373.(Code40).

Seemiller.C. (2016). Leadership Competency Development:A Higher Education Responsibility. NEW DIRECTIONS FOR HIGHER EDUCATION, No. 174. DOI: 10.1002/he.20192.(Code41).

Sirkis.J.E.(2014). A Theoretical Model for Designing an In-house Community College Department Chair Professional Development Program. A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the University of Maryland University College.(Code33).

Spendlove, M. (2007). Competencies for effective leadership in higher education. International Journal of Educational Management, 21 (5), 407-417.(Code12).

Salzman AJ.(2003). Professional Development of Academic Coordinators/Directors of Clinical Education in Physical Therapy: portraits of persistence [Dissertation]. Terre Haute, Indiana: Indiana State University.(Code 4).

Steinert Y.(2014). Faculty development: Core concepts and principles. In: Steinert Y, editors. Faculty Development in health professions: A Focus on research and practice, Innovation and change in professional Education. New York City: springer; 3- 28.

Sherick,H.M. (2014). The Thoughtful Development of Others: A Qualitative Study of the Impact of Developmental Relationships on Chief Academic Officers in Higher Education. (Doctoral Dissertation) The University of Nebraska – Lincoln.

Swanwick,T & Mckimm,J (2014). Faculty Development For Leadership Management.In Yvonne Steinert(Ed). Faculty Development In The Health Professions.pp 53-78.

Souba W, Notestine M, Way D, Lucey C, Yu L, Sedmak D.(2011). Do Deans and teaching Hospital CEOs agree on what it takes to be a successful clinical department chair? Acad Med. 86(8):974-981.(Code23).

Schuster B, Pangaro L.(2010). Understanding systems of Education: what to expect of, and for, each Faculty Member. In: Pangaro L, editors. Leadership Careers in Medical Education Philadelphia. Philadelphia, PA: American College at Physicians press. 52-72.(Code21).

Schwinghammer TL, Rodriguez TE, Weinstein G, Sorofman BA, Bosso JA, Kerr RA.(2012). AACP Strategy for Addressing the Professional Development Needs Department Chairs. Am J Pharm Educ. 76(6): S7.(Code29).

Thorpe.A, Garside.D.(2017). (Co)meta-reflection as a method for the professional development of academic middle leaders in higher education. Management in Education, Vol. 31(3)PP: 111–117.(Code46).

Viitala,R. (2005). Perceived development needs of managers compared to an integrated management competency model. Journal of Workplace Learning.17(7),436-451.

Villegas-Reimers,E (2003). Teacher professional development:an international review of the literature. UNESCO: International Institute for Educational Planning.

Watson,R,E(1986).The role of the department chair: A replication and extension. Canadian Journal of Higher Education.16(1).13-23.

Wisniewski.M.A. (2019). Leadership Development for Academic Chairs: Programs for promoting Competence in Higher Education. The Journal of Continuing Higher Education, PP:1–4, DOI: 10.1080/07377363.2019.1642718.(Code59).