مدل سازی معادله ساختاری رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه نقش فضیلت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه گری فضیلت سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی نوشهر بود که 340 نفر براساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه وفاداری سازمانی انسون و همکاران (2013)، پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی بنت و رابینسون (2000)، پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) انجام گرفت. به منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار Amos18 استفاده شد. نتایج نشان داد وفاداری سازمانی 60 درصد از تغییرات متغییر رفتار انحرافی در محیط کار را به طور مستقیم و 089/0 را از طریق متغیر میانجی فضیلت سازمانی به‌صورت غیرمستقیم تبیین می کند بنابراین رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه‌گری فضیلت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling Relationship between organizational loyalty and deviant behavior in the workplace due to the role of organizational virtue among employees of the University of Marine Sciences

نویسندگان [English]

  • Vida Andishmand 1
  • amirsadra asadi khanouki 2
  • Mahmoud Asadi khanuki 3
1 Assistant Professor, Department of Education and Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran
3 Primary Education, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman. Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between organizational loyalty and deviant behaviors in the workplace mediated by organizational virtue among University of Marine Sciences staff . The research method is descriptive - correlational . The statistical population of this study was all staff of Noshahr University of Marine Sciences . 340 people were selected by random sampling based on Morgan table . Data were collected through the Anson et al . (2013) organizational loyalty questionnaire , Bennett & Robinson's deviant organizational behavior questionnaire (2000) , Cameron et al. (2004) organizational virtue questionnaire . Amos18 software structural equation modeling was used to analyze the collected data . The results showed that organizational loyalty accounts for 60 % of the variance in deviant behaviors in the workplace directly and 0.08 % indirectly through the organizational virtue mediator variable . The University of Marine Sciences is meaningful .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational loyalty
  • Deviant Behavior
  • work environment
  • organizational virtue
  • staff of University of Marine Sciences
ارشدی نسرین. پیریایی صالح. (1390) اعتمادپذیری کارکنان، قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین فردی به عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(13): 100-83.

باغبانیان عبد الوهاب و. خمرنیا محمد (1391) بررسی رفتارهای انحرافی شغلی کارکنان بیمارستان امام علی زاهدان در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12: 408-399.

براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ نوری، ابوالقاسم. (1392) رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان. چشم­انداز مدیریت، 33: 28-9.

برومند، زهرا (1392) مدیریت رفتار سازمانی. چاپ پانزدهم. تهران. انتشارات پیام نور.

بهزادی الهام. (1392) بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای فضیلت سازمانی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

بهزادی الهام. نعامی عبد الرضا­ر. بشلیده کیومرث. (1393). بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون. دستاوردهای روان شناختی، 20 (2): 233-256.

پورعزت علی اصغر. احسانی مقدم ندا. یزدانی حمید رضا. (1392). تحلیل مقایسه­ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در 6-جو سازمانی و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطلاعات. مدیریت دولتی، 5(1): 88-65.

تابلی حمید. مرادی شهربابکی محمر رضا. ایران­نژاد پاریزی سید جواد. (1396). تحلیل رابطه فضیلت سازمانی به عنوان یک مؤلفه اخلاقی با هوش معنوی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 12(1): 7-1.

حیدری حین. موسوی فرانک. حسنی سید رضا. (1393). طراحی مدل ساختاری منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری سازمانی. مدیریت دولتی، 6(3): 480-457.

دنهارت ر. 1380. تئوری سازمانی دولتی. ترجمه الوانی، سیدمهدی و دانایی­فرد، حسن. تهران: صفار.

گل­پرور محسن. نادی محمد علی. سیادت سید علی. (1388). جامعه­پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیط­های کاری. نشریه جامعه­شناسی کاربردی، 21(37): 168-159.

محمدیان قوچیان فرانک. ذبیحی محمد رضا. عرفانیان حمید. (1395). بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و وفاداری سازمانی. کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی.

موغلی علیرضا. هاشمی سیده زهرا. (1394). بررسی رابطه بین بی­عدالتی سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان شهید فقیهی شیراز. همایش ملی پژوهش­های علوم مدیریت، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.

 

Ali A, Al-Kazemi A) 2007(Islamic work ethic in Kuwait. Cross Culture Management: An International Journal, 14(2): 93-104.

Bennett, R. J., & Robinson, S. L. 2003. Development of a measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 85, 349-360.

Camp, S. D. )2016( Assessing the effects of the organizational virtue in deviant behavior of educational staff. The Prison Journal, 74(3), 279- 305.

Chun, R. )2015(. A corporates responsibility to employees during a merger: organizational virtue and employee loyalty. Emerald Group Publishing Limited, 9(4), 473-483.

Everton Wendi J., Jolton Jeffrey A., Mastrangelo Paul M. )2018(. Organizational loyalty and organizational injustice and deviant behaviors in the workplace. Journal of Management Development, 28(3):117-131.

Greenberg, J. )1990 (Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The hidden cost of pay cuts. Journal of Applied Psychology, 75: 561-568.

Jari MH،Zakeri HM. )2017(Analyzing the relationship between organizational virtue as a moral component with spiritual intelligence, Emotional intelligence and organizational loyalty. Journal of Educational Measurement, 1(1):73-93.

Khuong, M. Tien, B. )2015(Factors influencing employee loyalty directly and indirectly through iob satisfaction: A study of banking sector in Ho Minh city. International Journal of Reserch and Academic Review, 1(4): 95-82.

Kidwell, R. E., & Bennett, N. )2009(. Employee propensity to withhold effort: A conceptual model to intersect three avenues of research. Academy of Management Review, 18: 429-456.

Robins, S. L. & R. J.Bennett.)2009) A typology of deviant workplace behavior’s" A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal, 38(2): 555-572.

Victor, B. Cullen, JB. 1988. The organizational bases of ethical work climates. Administrative Science Quarterly, 33: 101- 125.