ضرورت آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه (دریایی) در نیروی‌های مسلح با تأکیدی بر کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل عمومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

2 دانشیار حقوق بین الملل واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،‌ ایران

چکیده

آموزش حرفه‌ای حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی در زمان صلح، پیش‌شرط اساسی رفتار صحیح در زمان مخاصمه مسلحانه و ابزاری برای ترمیم آلام قربانیان، نجات انسانیت و اجرای یک جنگ قانونمند می‌باشد. آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی به عنوان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﭘﺎﯾﻪای است که نه تنها موجبات ترویج و تقویت حقوق مخاصمه را فراهم می-آورد بلکه منجر به ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در ﭘﺮﺗﻮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ قواعد ﺣﻘﻮق مخاصمه مسلحانه بین‌المللی می‌شود. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تبیین ضرورت آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در پرتو اسناد بین-المللی و داخلی به نیروهای مسلح و به‌ویژه به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. لذا نگارنده در این مقاله ضرورت آموزش قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به منظور آشنایی کارکنان نیروی دریایی با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه را تبیین نموده، و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی، زمینه ترویج و توسعه این قواعد را در سطح نیروهای مسلح و نیروی دریایی را فراهم آورد. در این راستا این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه‌ای بوده و روش تحقیقی پژوهش حاضر روش تحلیلی – توصیفی است. و روش جمع‌آوری اطلاعات روش کتابخانه‌ای – اسنادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Training the Naval Armed conflict Laws in the Armed Forces with Emphasis on Strategic Naval Staff of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

  • behzad seify 1
  • H Sharifi 2
1 university imam khomaini
چکیده [English]

Professional training of Naval Armed conflicts Laws to naval force in peacetime is a basic precondition for proper conduct in armed conflict and a means of repairing victims' lives, rescuing humanity and conducting a legitimate war. Training Naval Armed Conflict Laws to the Navy as one of the fundamental goals that not only promotes and reinforces the rights of the armed forces but also contributes to the security and protection of the territorial integrity of the Islamic Republic of Iran in the light of the respect to rouls of international armed conflicts laws. The purpose of this article is to explain the necessity of training the rules of Naval Armed conflict Laws in the light of international and domestic documents to the armed forces, and in particular to the strategic navy of the Islamic Republic of Iran Army. Therefore, the author of this article explains the necessity of training the rules of Naval Armed conflicts Laws in the strategic navy of the Islamic Republic of Iran Army in order to familiarize the Navy personnel with the rules of armed conflicts laws, and to provide guidelines and suggestions for promoting and developing these rules, at the level of the Armed Forces and the Navy. In this regard, this research is applied-developmental and the present research method is analytical-descriptive. And the method of data collection is library-documentary method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed conflict Laws training
  • naval force
  • Military Force
  • International Law
آنتونی پ. و. راجرز پل مالرب. (سال 1387). «قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه»، چاپ دوم، نشر امیر کبیر، تهران.

آیین­نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (20/10/1369).

آئین­نامه کمیته ملی حقوق بشردوستانه مصوب هیات وزیران، (اردیبهشت و خرداد ماه 1379).

برزانده، آرزو.(1393). «نقش رسانه­ها در تلاش برای توسعه و گسترش آگاهی از حقوق بشردوستانه»، فصلنامه مطالعات بین­المللی، تهران. سال دهم شماره 4.

رعایت حقوق بشردوستانه بین­المللی.(1390). دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران، نشر سرسم.

زمانی، سید قاسم.(زمستان 75). «حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید»، مجله سیاست دفاعی، شماره 17، تهران.

سیفی بهزاد، کریمی بیرگانی، فرزاد.(زمستان 1396). عملکرد سازمان­های دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی در پرتو تحولات حقوق بین­الملل، مجموعه مقالات همایش ملی ایران و حقوق بین­الملل صلح و امنیت منطقه­ای، انتشارات دانشگاه قم.

سیفی، بهزاد، شریفی­طراز کوهی، روحانی، کارن، نصیری لاریمی، رضا.(زمستان 1397). «مشروعیت بکارگیری فناوری مین­های دریایی در زمان صلح، با تأکید بر آموزش قواعد کنوانسیون حقوق دریاها»، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 15.

 ضیایی بیگدلی، محمدرضا.(1373).«حقوق جنگ»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

 ضیائی­بیگدلی، محمدرضا.(1385). «حقوق بین­الملل عمومی»، انتشارات گنج دانش، تهران.

 شریفی طرازکوهی، حسین.(بهار 1390). «حقوق بشردوستانه بین‌المللی»، نشر میزان، تهران.

 هینگ، ولف هینشل فان.(1387).«حقوق مخاصمه مسلحانه در دریا»، حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه، ترجمه سیدقاسم زمانی، ویراسته دیتر فلک، انتشارات شهردانش، تهران.

قانون اختصاصی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب (07/07/1366).

 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب (28/05/1368).

 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب (09/10/1382).

 کاظمی عسکرانی، یاسر، حسن زاده، منصوره.(1393). «بررسی اثربخشی روش آموزش کارشناسان عملیات بندری در کاهش چالش های مدیریتی»، یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه­های دریایی، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.

کمیته ملی حقوق بشردوستانه.(1381). آشنایی با حقوق بشردوستانه بین­المللی، چاپ باختر، تهران.

گرین­وود، کریستوفر.(1387). «سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشردوستانه»، حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، ویراسته دیتر فلک، انتشارات شهردانش، تهران.

 گرین­وود، کریستوفر.(1387). «قلمرو و گستره اجرای حقوق بشردوستانه»، حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه، ترجمه نادر ساعد، ویراسته دیتر فلک، انتشارات شهردانش، تهران.

 ماری هنکرتر، ژان، و همکاران.(1387). «حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی»، ترجمه امور بین‌الملل قضایی ج.ا.ا. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، ویرایش کتایون حسین نژاد، پوریا عسکری، جلد اول، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران.

 مطلبی ورکانی، ابوطالب. (1393). «بررسی رابطه­ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران»، فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش علوم دریایی، دوره 1، شماره 1.

 مرزوقی، رحمت­اله، محمدی، مهدی، شمشیری، بابک، دادگر همایون، (1396)، «تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی»، دو ماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، آذر- دی.

 ملک­زاده، سعید.(زمستان 1386 و بهار 1387). «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت حقوق مخاصمه مسلحانه بین­الملل»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، تهران، شماره 31 و 32.

 نوری، سید مسعود.(آبان و آذر 1383). «آموزش حقوق بشردوستانه»، اطلاع رسانی و کتابداری: کتاب ماه علوم اجتماعی، تهران، شماره 85 و 86.

 نعمتی، محمدرضا، سیفی، بهزاد.(1394). «حقوق و قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه»، انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر.

نیکنام، احمد.(بهمن و اسفند 1386). «جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل»، مجله دادرسی، ش 66، سال یازدهم.

Doebbler, Curtis to F. J..(2005). Introduction To International Humanitarian Law, published and distributed by CD publishing, Washigton.

Doswald-Beck,  Louise, (NOVEMBER-DECEMBER (1995). “San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea”, INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS , No. 309.

Jurídicas, Ciencias,.(2010). “Naval war and its international legal regulations”, Juan Manuel Portilla Gómez.

Kalshoven, Frits.(2011). Constraints on the Waging of War: An Introduction to international humanitarian law, Cambridge Universiry Press. International Committee of the Red Cross.

Kalshoven, Frits, Sterid J. M. Delissen, And Gerard J. Tanja.(1991). Humanitarian Law Of Armed Conflict Challenges Ahead, Martinus  Nijhoff  Pulishers Dordercht/ Bosston/ London.

Klein, Natalie.(2011). Maritaime Security and the Law the Sea, Oxford University Press.

Maresca, Louis, Maslen, Stuart, (Ed).(2000).The Banning Of Anti-personnel Landmines, Cambridge University Press.

 Provost, Rene. (2002). International Human Rights And Humanitarian Law, Cambridge Studies In International And Comparative law.

 Mundis, Daryl A., (May 2008). The Law of Naval Exclusion Zones, A Thesis Submitted for the Degree of  Doctor of Philosophy, University of London The London School of Economics and Political Science Law Department.  

 Sassòli, Marco,  Bouvier, Antoine A., Quintin, Anne, Chapter 10:The Law of Naval Warfare, IN WAR? HOW DOES LAW PROTECT, Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law,Volume I,Outline of International Humanitarian Law, Third Edition.

 Stephenst, Dale.(2001). “Human Right And Armed Confict –The Advisory Opinion Of The International Court Of Justice In Nuclear Weapons Case”, Yale Human Rights & Development Law Journal, Vol. 24.

 Schmitt, Michael N. (2008). “The Principle of Distinction and Weapon Systems on the Contemporary Battlefield”, THE QUARTERLY JOURNAL.

 St. Petersburg Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight, Saint Petersburg of 11 December 1868.

 The Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, (1949).

 The Geneva Convention II for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, (1949).

The Geneva Convention III Relative to the Treatment of Prisoners of War, (1949).

 The Geneva Convention IV Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, (1949).

 The Geneva Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, (1977).

 The Geneva Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, (1977).

von Heinegg, Wolff Heintschel, (2006), “The Current State of The Law of Naval Warfare: A Fresh Look at the San Remo Manual”, International Law Studies – Volume 82, The Law of War in the 21 st Century: Weaponry Use of Force.

WALKER, GEORGE K., (2004), “Defining Terms in the 1982 Law of the Sea Convention III: The International Hydro-graphic Organization ECDIS Glossary”, 34 CAL. W. INT'L L. J. 211, 238.