ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی استان آذربایجان‌شرقی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقی از روش‌های کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق، در مرحله اول (رویکرد کیفی) 24 نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت الکترونیکی منابع انسانی هستند که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله دوم (رویکرد کمی)، مدیران صفی و کارشناسان آموزش عالی استان آذربایجان‌شرقی بودند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش‌نامه بود. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و PLS، تحلیل شدند. با کدگذاری داده‌های حاصل، فهرستی از ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت الکترونیکی منابع انسانی شناسایی شدند. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریت الکترونیکی منابع انسانی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها، نشان داد که نقش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی بر اثربخشی نظام آموزش عالی زیاد می‌باشد و در این میان عوامل فرهنگی بیش‌ترین تاثیر و عوامل تکنولوژیک، ساختاری و استراتژیک به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Effective Executive Model of Electronic Human Resource Management in the Higher Education System

نویسنده [English]

  • kheyrollah sarboland
Department of Management, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present an effective executive model of electronic human resource management in the higher education system of East Azarbaijan province. This research is applied in terms of purpose and it is a combination of qualitative and quantitative methods in terms of method. The statistical population of the research in the first stage (qualitative approach) is 24 experts and elites in the field of electronic management of human resources that were selected using snowball sampling. In the second stage (quantitative approach), the line managers and higher education experts of East Azarbaijan province were selected by stratified random sampling. The research instruments were interview in qualitative part, and questionnaire in quantitative part. The data were analyzed using SPSS and PLS statistical software. By coding the resulting data, a list of the dimensions and components of E-HRM was identified. The results indicate that there is a significant difference between the current and desirable status of E-HRM dimensions. The results of mean comparison test showed that the role of e-HRM on the effectiveness of higher education system is high and cultural factors have the highest impact and technological, structural and strategic factors are in the next priorities, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic human resource management
  • Information Technology
  • human resources
  • higher education system
  • East Azarbaijan
آبتین، عبدالعزیز؛ موسی‌خانی، محمد و مانیان، امیر (1391). ارائه مدلی برای توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی ایران. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 3 (14)، ص، 62-41.

سلیمانی، محمد (1391). طراحی و تبیین الگوی مناسب در توانمندسازی منابع انسانی سماجا. نشریه کنترولر، 4 (16)، 130-119.

عیسی‌خانی، احمد (1392). فناوری اطلاعات و چالش‌های پیش‌روی مدیریت منابع انسانی. نشریه مدیریت کیفیت فراگیر، 7  (8)، ص،20-13.

غلامی، اعظم (1392). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار و توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در نظام آموزش عالی استان­       (­مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوجستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوجستان، دانشکده مدیریت و حسابداری.

فرسیجانی، حسن و عارف‌نژاد، محسن (1390). رتبه‌بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی جهت دستیابی به کلاس جهانی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 9 (6)، ص، 32-21.

موسی‌خانی، محمد؛ مانیان، امیر؛ حسنقلی‌پور، طهمورث (1390). ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 2 (14)، ص، 54-31.

میرسپاسی، ناصر؛ سرافرازی، مهرزاد و فرهادی‌محلی، علی (1391). مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضرورتی اساسی در هزاره سوم، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

نوری، داود (1394). تحلیل اثرات مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

Bondarouk, T., & Furtmueller, E. (2012). Electronic HRM in theory and practice: A four decades review and research agenda. Proceedings of the Academy of Management, 3 (5), 1-39.

Fartash, K. (2012). Electronic Human Resource Management: new Avenues Which Leads to Organizational Success, Spectrum. A Journal of Multidisciplinary Research 1(2), 2278-0637.

Garicano, L,. & Heaton, P.  (2010). Information Technology, Organization, and Productivity in the Public Sector-Evidence from Police Departments. Journal of Labor Economics 28 (1), 167-201.

Haines, V. Y., & Lafleur, G. (2008). Information technology usage and human resource roles and effectiveness. Human Resource Management, 47(3), 525-540.

Kline, R,. B. (2012). Principles and practice of structural equation modeling Second Edition New York: The Guilford Press.

Khatri, P., & Gupta, P. (2015). "Correlates of HRM practices and organizational commitment of retail employees in Delhi-NCR", Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 11(2), 95-107.

Li, M., & Maolin, Y. (2015). The Role of Electronic Human Resource Management in Contemporary Human Resource Management. Open Journal of Social Sciences, 3 (7), 71-83.

Marler Janet, H., & Fishe Sandra, L. (2013) "An evidence-based review of e-HRM and strategic human resource management". Human Resource Management Review, 23(4), 18–36.

Martin, G., & Reddington, M. (2010). Theorizing the links between e-HRM and strategic HRM.

Qais, A,. & William, D. (2013). Information Technology Application on human resource management functions in large U. S. Metropolitan areas. Published by ProQuest LLC, Capella University.

Stone, D., & Dulebohn, j. (2013). Emerging issues in theory and research on electronic human resource management (eHRM). Human Resource Management Review 23 (1), 8 – 25.

Strohmeier, S., & Parry, E. (2014). HRM in the digital age–digital changes and challenges of the HR profession. Employee Relations 36 (4), 34-49.

Strauss, f,. & Corbin, p. (2011). Basics of qualitative research Translated by: Ebrahim Afshar. Tehran: Reed Publishing.

Shashank, k. (2010). "Shaping organization with e-HRM". International Journal of Innovation, Management and Technology, 1 (1), 32-45..

Strohmeier, S. (2014) "Configurations of e-HRM–an empirical exploration”, Employee Relations, 36(4), 333-353.

Tansley, C., Williams, H., & Barton, H. (2014) "Tipping the scales: Ambidexterity practices on e-HRM projects". Employee Relations, 36(4), 398- 414.