نقش کیفیت زندگی کاری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دبیر آموزش و پرورش شهریار- تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه‌ی30 سؤالی محقق ساخته که بر اساس مدل والتون(1973) طراحی شده بود و جهت سنجش وضعیت رفتار شهروند سازمانی از پرسشنامه‌ی30 سؤالی محقق ساخته که بر اساس مدل ارگان(1988) طراحی شده بود، استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزاربود. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی( شاخص های مرکز و پراکندگی) و استنباطی( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که:
نقش کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مثبت و در سطح 05/0 معنادار می باشد. نقش ابعاد کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مثبت و در سطح 05/0 معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Citizen Behavior in Staff of Imam Khomeini Naval Academy, Nowshahr

نویسندگان [English]

  • m ghafari 1
  • j abdolmalaki 2
  • mohsen ahmadi 2
  • farzaneh farzei 3
1 university ghalos
2 PhD Student of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Secretary of Education Shahriar, Tehran Province
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between quality of work life and organizational citizenship behavior. The research population is all staff of Imam Khomeini Naval Academy in Nowshahr. A sample of 149 people was selected by simple random sampling method. The research method is quantitative, descriptive and a kind of correlational study. The research tool is a questionnaire. A 30-item researcher-made questionnaire designed based on the Walton model (1973) was used to measure the quality of work life, and a 30-question researcher-made questionnaire based on the Organ (1988) model was used to measure organizational citizenship behavior. Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis were used to determine the reliability and validity of the tool. The results indicated the optimal reliability and validity of the tool. Descriptive (center and dispersion indices) and inferential (Pearson correlation coefficient and linear multivariate regression) techniques were used for data analysis using SPSS software. The results show that:The role of quality of work life with organizational citizenship behavior and its dimensions in the staff of Imam Khomeini Naval Academy in Nowshahr is positive and significant at 0.05 level. The role of quality of work life dimensions and organizational citizenship behavior in the staff of Imam Khomeini Naval Academy in Nowshahr is positive and significant at 0.05 level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Work Life
  • Organizational citizenship behavior
  • Staff
  • Imam Khomeini Naval Academy
  • Nowshahr
امانی آشلوبلاغ، مرتضی و عبدالملکی، جمال(1386). بررسی مقایسه ای میزان بهره وری در کارکنان مدارس دولتی و غیر انتفاعی با تاکید بر کیفیت زندگی کاری. همایش ملی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، تبریز.
باقرزاده هوشمندی، کمال و رسولی، میلاد(۱۳۹۸). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروند سازمانی در میان کارکنان دانشگاه پیام نور ارومیه. دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری­ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین.
بورقانی فراهانی، سهیلا؛ آبدار زاده، پدرام؛ فتوت، بنفشه و پورحسینی، صدف  (1395). بررسی نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری در تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروند سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران،11(1): 117-136.
تمجیدی، اسدالله(1386). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران مدارس دولتی شهرستان رودسر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
توکلی، غلامرضا؛ گراوند، بهنام و طاهری، سمیرا(1396). بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروند سازمانی، کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران.
روشنایی، علی؛ طاهری، حجت و رحیمی، علی(۱۳۹۷). بررسی تاثیر ادراک از کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروند سازمانی مطالعه موردی شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان.دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
زارع، اکبر(1393). بررسی رابطه اعتماد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان مراکز آموزش فنی حرفه ای شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
زارعی متین، حسن(1379). مدیریت منابع انسانی، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
سلطانی، ایرج؛ اسفستانی، رسول و عباسی، حمیده(1392). نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد شغلی. فصلنامه مطالعات مدیریت. 23(1): 229-203.
شکرالهی، علی و طاهری، عبدالمحمد(1394). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروند سازمانی با کارآفرینی کارکنان. مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(4): 152-129.
طهماسبی، مریم؛ صالحی، مسلم و قلتاش، عباس(1394). رابطه حمایت سازمانی و خودکارآمدی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(4): 136-117.
عبدالملکی، جمال، میرزامحمدی، محمد حسن، و امانی آشلوبلاغ، مرتضی(1385) بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری در کارکنان اداری و آموزشی غیر هیات علمی دانشگاه شاهد در سال 85-84 به منظور ارائه راهکارهای کاربردی.مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، مرکز همایش های علمی جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران.
قنبرپور نصرتی، امیر؛ پور سلطانی زرندی، حسین و بای، ناصر(1395). اثر کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام. فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی، 4(3): 56-47.
محرابی، جواد وگلناری، مجتبی(1394). بررسی ارتباط امنیت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله مدیریت توسعه و تحول، 6(1): 60-49.
مرزوقی، رحمت الله؛ اسمی، کرامت؛ حیات ، علی اصغر و چوپانی، حیدر(1389). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با رفتار شهروند سازمانی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری،2(2): 156-133.
مظلومی، سارا(1391). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروند سازملنی در کارکنان سازمان های خدماتی شهرستان بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
 
Akar, H. (2018). The Relationships between Quality of Work Life, School Alienation, Burnout, Affective Commitment and Organizational Citizenship: A Study on Teachers. European Journal of Educational Research, 7(2), 169-180.
Akdere, M. (2006). "Improving Quality of Work Life Implications for Human. Resources". Business Review, 6(1):173-185.
Akhilendra K. S.and Sadhana S. (2013). Perceived Organizational Support and Organizational CitizenshipBehavior، The Mediating Role of Personality. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 39(1):117-125
Alfonso, L., Zenasni, F., Hodzic, S., & Ripoll, P. (2016). Understanding the mediating role of quality of work life on the relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behaviors. Psychological Reports, 118(1), 107-127.
Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., ... & Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust. Management decision, 42(1), 13-40.
Barroso Castro, C., Martín Armario, E., & Martín Ruiz, D. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International journal of Service industry management, 15(1), 27-53.
Becker, T. E., & Kernan, M. C. (2003). Matching commitment to supervisors and organizations to in-role and extra-role performance. Human performance, 16(4), 327-348.
Bienstock, C. C., DeMoranville, C. W., & Smith, R. K. (2003). Organizational citizenship behavior and service quality. journal of services marketing, 17(4), 357-378.
Bowler, W. M., & Brass, D. J. (2006). Relational correlates of interpersonal citizenship behavior: a social network perspective. Journal of applied Psychology, 91(1), 70-82.
Boyas, J., & Wind, L. H. (2010). Employment-based social capital, job stress, and employee burnout: A public child welfare employee structural model. Children and Youth Services Review, 32(3), 380-388.
Cascio, Wuyne. F. (1992). Managing Human Resourses, Second Edition, Mc. Graw Hill Book. Company.
Chiu, S.F. & Chen, H.L. (2005). Relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior. Journal of Social behavior and personality. 9(1), 653-681.
Dennis, Wat. (2005). Equity and relationship quality influences on organizational behavior. Personnel Review, 34 (4) ، 406-422.
DiPaola, M. F., Tarter, C. J., & Hoy, W. K. (2005). Measuring organizational citizenship in schools: The OCB Scale. Educational leadership and reform, 4, 319-341.
Ehigie, B. O., & Otukoya, O. W. (2005). Antecedents of organizational citizenship behaviour in a government-owned enterprise in Nigeria. European journal of work and Organizational Psychology, 14(4), 389-399.
Elias, M. S., & Saha, N. K. (2005). Environmental pollution and quality of working life in tobacco industries. Journal of Life Earth Science, 1(1), 21-24.
Erdem, M. (2014). The Level of Quality of Work Life to Predict Work Alienation. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(2), 534-544.