طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار ، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ،دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی می باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، روش داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس یافته های روش داده بنیاد «حکمرانی تربیتی خوب»به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی «مدیریت مشارکتی و برنامه ریزی غیرمتمرکز» و از طریق راهبردهای «سیاستهای محیط کلان و برقراری عدالت در آموزش و منابع» با در نظر گرفتن "تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و سرمایه گذاری آموزشی" محقق می شود و منجر به تحقق "پیامدهای اثربخش بودن نظام آموزشی، رشد و توسعه آموزشی و ارتقای رتبه در مجامع بین المللی" می گردد. همچنین نتایج اعتباریابی نشان داد که اثر مستقیم مدیریت مشارکتی و برنامه ریزی غیرمتمرکزبر پاسخگویی صریح در سطح مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم پاسخگویی صریح، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی، حکمرانی مبتنی بر قانون، زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه گذاری آموزشی، عدم اعتقاد به تفویض اختیار و عوامل سیاسی بر سیاستهای محیط کلان در سطح معنادار است. همچنین اثر مستقیم پاسخگویی صریح، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی ، حکمرانی مبتنی بر قانون، زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه گذاری آموزشی، عدم اعتقاد به تفویض اختیارو عوامل سیاسی بر برقراری عدالت در آموزش و منابع در سطح معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a good educational governance model in the educational system

نویسندگان [English]

  • Reza Maniei 1
  • nader soleimani 2
  • Naser Abbaszadeh 3
  • Seyed Mosa Tabatabaee 4
1 Ph.D. Student, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Administration, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Imam Ali University, Tehran, Iran.
4 Assisstant professor, Departmant of cognitive scienses, faculty of psychology and education sciences, Semnan university, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to design and validate a good educational governance model in the educational system. To achieve the purpose of the research, a sequential mixed method was used, consisting of both qualitative and quantitative parts. In the qualitative part of the research, the data base method is used. Necessary data and information were collected from Iranian education authorities and managers and then analyzed using the data base method. Based on the findings of base method the "Good Educational Governance" as a central issue under the causal conditions of "participatory management and decentralized planning" and through "Macroeconomic Policies and Justice in Education and Resources" strategies with a view to "strengthening the infrastructure" Cultural, social and educational investment "(as a model background) is realized and leads to the realization of" the consequences of the effectiveness of the educational system, the growth and development of education and the promotion of international standing. The model validation results also showed that the direct effect of participatory management and decentralized planning on explicit accountability is positive and significant. There is also a significant direct effect of explicit accountability, social trust and confidence building, rule of law, cultural and social infrastructure, educational investment, disbelief in delegation and political factors on macroeconomic policies. There is also a direct effect of explicit accountability, social trust, rule of law, cultural and social infrastructure, educational investment, disbelief in delegation, and political factors on equity in education and resources at a significant level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Pedagogy
  • education
حسن پور، هوشنگ (1391)، توسعه آموزش همه جانبه مبنای توسعه سواحل مکران و نقش آن در اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران
خادم، فرداد (1394)، بررسی تأثیر مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اثربخشی نظام اداری (بررسی موردی وزارت جهاد کشاورزی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری
صادق زاده قمصری، علیرضا (1390)، مبانی نظری تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
علی پور،  محمود، آذرکمند  فرزاد، صیدی، فاطمه (1392)، حکمرانی خوب به مثابه توزیع برابر مواهب اجتماعی درحوزه های مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی: با بررسی اندیشه مایکل والزر، تهران: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها .
نوری، شهرام (139)، ارزیابی عملکرد دولت سازندگی براساس الگوی حکمرانی خوب، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
هاشمی آهویی، سید محمد (1396)، مقایسه نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ورزشی
Addink, H. (2019). Good governance: Concept and context. Oxford University Press.
Ahmad, J., & Basri, M. (2015). Implementation of Good Governance in Education Services in Gowa Regency South Sulawesi Province. International Journal of Academic Research, 7(1).
Beeri, I., Uster, A., & Vigoda-Gadot, E. (2019). Does performance management relate to good governance? A study of its relationship with citizens’ satisfaction with and trust in Israeli local government. Public Performance & Management Review, 42(2), 241-279.
D’Angelo, K., Krivel-Zacks, G., & Johnson, C. (2016). Finding Good Governance: Collaboration between the University of British Columbia and the Richmond School District. In Problem-Based Learning in Teacher Education (pp. 73-83). Springer International Publishing.
Davis, T. J. (2016). Good governance as a foundation for sustainable human development in sub-Saharan Africa. Third World Quarterly, 1-19.
Heinrich, C. J. (2015). The role of performance management in good governance and its application in public education. Employment Research Newsletter, 22(3), 2.
Heinrich, C. J. (2015). The role of performance management in good governance and its application in public education. Employment Research Newsletter, 22(3), 2.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues. Hague Journal on the Rule of Law, 3(02), 220-246.
Kelly, R. (2016). Creative Development: Transforming Education through Design Thinking, Innovation, and Invention. Brush Education.
Kelly, R. (2016). Creative Development: Transforming Education through Design Thinking, Innovation, and Invention. Brush Education.
Khanna, P. (2017). A conceptual framework for achieving good governance at open and distance learning institutions. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 32(1), 21-35.
Khanna, P. (2017). A conceptual framework for achieving good governance at open and distance learning institutions. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 32(1), 21-35.
Ntim, C. G., Ntim, C. G., Soobaroyen, T., Soobaroyen, T., Broad, M. J., & Broad, M. J. (2017). Governance structures, voluntary disclosures and public accountability: The case of UK higher education institutions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(1), 65-118.
Ntim, C. G., Ntim, C. G., Soobaroyen, T., Soobaroyen, T., Broad, M. J., & Broad, M. J. (2017). Governance structures, voluntary disclosures and public accountability: The case of UK higher education institutions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(1), 65-118.
Parkhurst, J. (2017). The politics of evidence: from evidence-based policy to the good governance of evidence (p. 182). Taylor & Francis.
Rindermann, H., Kodila-Tedika, O., & Christainsen, G. (2015). Cognitive capital, good governance, and the wealth of nations. Intelligence, 51, 98-108.
Rudra P. Pradhan and Sanyal G.S. (2011), Good Governance and Human Development: Evidence form Indian States, Journal of Social and Development Sciences, 1(1), pp. 1-8
Shaier, A, & Stive, J. (2014). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Newbury Park, CA.