تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،تنکابن ، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران

3 گروه آموزشی مدیریت آموزشی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکابن

4 مدیریت آموزشی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

5 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران

چکیده

مقاله حاضرگزارش پژوهشی است که با هدف تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران صورتبندی شد.رویکرد ترجیحی این پژوهش،کمی از نوع استراتژی اکتشافی متوالی بود.جامعه آماری را همه پژوهشگرانی تشکیل می دادند که در حوزه آموزش عمومی کشور حداقل یک مقاله در یک مجله علمی معتبر منتشر کرده بودند.براساس جدول مورگان 205محقق به صورت تصادفی به عنوان مشارکت کنندگان نهایی انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها یک مقیاس محقق ساخته بود.داده های استخراج شده با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب سازه های تعهد به تضمین کیفیت،مشارکت،تمرکز زدایی،توسعه مهارت های زندگی،توانمند سازی سرمایه های انسانی،اخلاق مداری،توسعه رضایتمندی،تعهد به وفاق عمومی،توسعه انعطاف پذیری تعاملی،توسعه امکانات رفاهی،توسعه عدالت آموزشی،توسعه آگاهی های عمومی، مسئولیت پذیری، شفافیت و قانون مداری تبیین کننده حکمرانی خوب در سیستم آموزش عمومی ایران هستند.همچنین معنی داری این سازه ها در تبیین پدیده حکمرانی خوب در دو حالت برآورد استاندارد مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining The Structures Of Good Governance In The Iranian Public Education System

نویسندگان [English]

  • j nasirnatery 1
  • Ali Khalkhali 2
  • zohreh shakibaei 3
  • javad sleymanpour 4
  • E Kazem pour 5
2 Department of Post Graduates, Tonekabon Branch, Islamic Azad University Tonekabon, Iran
3 department education management.university islamic azad of tonekabon.iran
4 department of education sciences branch of Islamic Azad university Iran
5 .
چکیده [English]

The present article is a research report that was formulated with the aim of explaining the structures of good governance in the Iranian public education system. The preferred approach of this study was a quantitative sequential exploration strategy. The statistical population consisted of all researchers who had published at least one article in a prestigious scientific journal in the field of public education in the country. According to Morgan's table, 250 researchers were randomly selected as the final participants. The data collection tool was a researcher-made scale. The extracted data were analyzed using exploratory factor analysis. The results showed that the structures of commitment to quality assurance, participation, decentralization, life skills development, human capital empowerment, ethics, satisfaction development, commitment to public consensus, development of interactive flexibility, development of amenities, development of educational justice, public awareness development, accountability, transparency and the rule of law, explain good governance in Iran’s public education system. Also, the significance of these structures in explaining the phenomenon of good governance in two standard estimation modes was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Public Education System
  • quality of education
باقریان، فاطمه؛ فاضلی، عصمت. (1393). آموزش عالی در کشورهای درحال‌توسعه: بیم و امید (گزارش بانک جهانی)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بانک جهانی (2000)نقش دولت درجهان درحال تحول،گروه مترجمان،موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی،تهران.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد(2015).گزارش شاخص توسعه انسانی 2014قابل دسترس درسایت برنامه توسعه املل متحد.
پاشایی ،تقی؛ سرمدی، حمید، (1397)، حکمرانی خوب الگوی درونزای توسعه جمهوری اسلامی ایران، تحفیقات جدید در علوم انسانی "تابستان 1397-شماره 44، 143-162.
تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی ،مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرقی آسیا.مجله :پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،صص183-223.
جاسبی.جواد و نفری، ندا، (1392)، طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1392، ص 85-117.
خلخالی، علی .(1398). مولفه های سازنده اداره امور عمومی. سخنرانی ارائه شده در دانشگاه‌آزاداسلامی واحدتهران‌غرب. چاپ نشده.
رجایی، امیر. (1396). بررسی وضعیت حکمرانی در بخش آموزش از منظر نظام ارتباطی آن در کشورهای جهان. فصلنامه سیاست نامه علم و فن آوری، دوره7، شماره 4،ص 25-34.
رزمی. محمد جواد و صدیقی. سمیه. (1394)، الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی، چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، پاییز 1394.
سامتی،مرتضی؛رنجبر،همایون؛محسنی،فضیلت؛(1390).
شریف زاده، فتاح، رحمت الله قلی پور، (1394)، حکمرانی خوب و نقش دولت . فصلنامه فرهنگ مدیریت، ش 4، ص56ـ48.
طاهری عطار، غزاله؛ نائینی، محمدامین؛ سیدصالحی، سوگل سادات؛ خضری، سیده الهه، (1397)، رهبری اخلاقی تسهیل گر تحقق حکمرانی خوب (مورد مطالعه: شهرداری تهران)، مدیریت سازمانهای دولتی"شماره21علمی-پژوهشی (صفحات 115تا129).
قلی‎پور، رحمت‌الله، (1393)، «تحلیل و امکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت»، دانش مدیریت، ش 67، ص 85-111.
کلبه داری ،سمیرا،صبحیه،محمدحسین؛ابراهیمی،سید نصراله(1396).بررسی مولفه های حکمرانی مطلوب در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی،فصلنامه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،دوره9،شماره4،صص.665-686.
 محسنی زنوزی،سید جمال الدین؛شهبازی، کیومرث ؛پرناک،روناک(1396).مطالعه اثر درامدهای نفتی برشاخص حکمرانی خوب درکشورهای منتخب عضو اوپک .مجله سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی،سال اول،دوره 2 شماره4،صص 117-156
مکوندی, فؤاد, زارع, حمید, جلیلی قاسم‌آقا, امید. (1397). ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 927-950.
ملکی حسنوند، بهزاد؛ جعفری، محمد؛ فتاحی، شهرام و غفاری، هادی، (1398)، سازوکار اثرگذاری همزمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بررشد اقتصادی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی"بهار1398-شماره34 علمی-پژوهشی 99-114.
میدری،احمد،خیرخواهان،جعفر(1383).حکمرانی خوب، بنیان توسعه.مرکز پژوهشهای مجلس.
نادری، محمد مهدی. (1394)، حکمرانی خوب معرفی و نقدی اجمالی ، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش 1، ص69 - 93.
نجفی، سید محمدباقر؛ فتح االهی ، سیدجمال؛ محمدپور، فرحناز.(1398)، نقش حکمرانی خوب در تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران (در قالب مدل مارپیچ چهارگانه)، پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)"بهار1398،سال نوزدهم-شماره1علمی-پژوهشی 129تا159).
نقیبی مفرد،حسام؛(1389)،حکمرانی خوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر،تهران،ناشر:شهردانش،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
الوانی،سید مهدی،علیزاده ثانی،محسن،(1386).تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران،فصلنامه مطالعات مدیریت بهبودوتحول،دوره14،شماره53،صص1-24.
یزدانی زنوز،هرمز(1384)،بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی خوب،پایان نامه ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده حقوق.
یگانگی،سیده عاطفه،الوانی،سیدمهدی،معمارزاده طهران،غلامرضا(1395)،اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا(مطالعه موردی:شعب بانک رفاه استان قزوین،مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت،شماره21،صص1-10
Clapham A; Vickers R. (2017) Policy, practice and innovative governance in the English further education and skills sector, Research in Post-Compulsory Education, 22:3, 370-390, DOI: 10.1080/13596748.2017.1358518.
Elahi،kh.Q.(2009)،"UNDP on Good Governance"،International Jornal of Social Education،Vol،36،N.12،Access by www.emeraldinsight.com.
Frey S. (2015) "Leadership, governance, and organization in higher education: select books for administrators", Reference Reviews, Vol. 29 Iss 7 pp. 2 – 6.
Garrity B F. (2014) Trustees versus Directors, Whom Do They Serve? Boards, For-Profits and the Public Good in the United States. Higher Education Quarterly, 0951-5224, vol. 69, no. 1, pp 37-57.
Hallak, J,; Poisson M. (2006). Governance in education: transparency and 2.
Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2019). Study of the relationship between good governance and economic growth. Journal of Eduction and Vocational Research, 6(2), 6–12.
Huther and shah (2000), "Applying a simple measure of Good Governunce", available at. www. World bank. Or wbi/ governance/ pdf/ wps 1994.
 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2017). Good governance and the role of government in it. Journal of Vacation Behavior, 14, 24–27
Ka H; Mok X H. (2016) "The rise of transnational higher education and changing educational governance in China", International Journal of Comparative Education and Development, Vol. 18 Iss 1 pp. 19 – 39
Kaufmann, daniel, et. al,(2005). "Aggregating Governance indicators", policy research working paper, no 2195. World Bank, policy resenrch Department, washingtion, p.c, available at http://www. World bank. Or wbi/gover.
 Keuleers, P. (2004). Governance in the Least developed countries in Asia and Pacific: An assessment of the current situation. Bangkok: UNDP
Khalid Z. (2016) Quality guidelines for good governance in higher education across the globe. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences.
Latan, H. (2018). Favorable governance pattern in the 21st century. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1027/ CBO9881107415324.004
Marta Gross،(2015)land use police (49)،p352-364،Journai hemepage:www.elsevier.com/locate/land use pol.
Spanhove، j..& Verhoes، K. (2017).Corporate governance  vs.  government  governance:translation or adaptation? Paper for the Eiasm 4th Workshop on Corporate Governance، Brussels، 15-16،40.
Suryandari, I. H. (2017). Role of good governance in the application of democracy. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 1–10. https://doi.org/10.6171/2013.676810.
 Tan, Y. X., & Yang, Z. J. (2016). Contingent Capital, Capital Structure and Investment. North American Journal of Economics and Finance, 35, 56-73.
Taylor،M.(2012).Shared Governance in the modern university. Higher education quarterly،5224-0951.Vol.6،no.1.Blackwell publishing ltd.
UNDP, governance for sustainable human development,(1997)
UNESCAP. what is a govervavce.(2002)،World Bank.(1994).
World Bank. (2000). World Development Report. New York: Oxford University Press, p. 86.
World Bank.(1997). World Development Report: the State in a Changing World, New York: Oxford University Press, p. 31.
World Development Report, New York: Oxford University Press, p. 103.