بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان در بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی – علّی و از نوع تحقیقات کمّی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بندر امام خمینی (ره) بودند. تعداد این افراد 300 نفر گزارش شد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 169 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی (آزمون نرمال‌بودن و مدل معادلات ساختاری) در قالب نرم‌افزارهای SPSS و smartPLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که پاداش مبتنی بر سرمایه اجتماعی، پاداش مبتنی بر بازار و پاداش مبتنی بر مقام بر هر دو متغیر عملکرد تیمی کارکنان و بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مثبت داشتند، در حالی که پاداش مبتنی بر فرآیند بر این دو متغیر بی‌تأثیر بود. نتایج همچنین نشان داد که پاداش مبتنی بر نتایج فردی بر بهره‌وری بندر و پاداش مبتنی بر نتایج جمعی بر عملکرد تیمی کارکنان دارای تأثیر مثبت بودند. در نهایت عملکرد تیمی کارکنان بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مثبتی داشت و نقش میانجی آن در تأثیر پاداش مبتنی بر سرمایه اجتماعی، پاداش مبتنی بر بازار و پاداش مبتنی بر مقام بر بهره‌وری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Reward Strategies on Human Resource Productivity with the Mediating Role of Personnel’s Team Performance (Case Study: Imam Khomeini Port Staff)

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • razieh feli 2
1 Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University.
2 Ph.D. in Public Management - Human Resource Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of reward strategies on human resource productivity with the mediating role of personnel’s team performance in Imam Khomeini Port. The research is applied in terms of purpose and in terms of data collection is descriptive - causal and is a kind of quantitative research. The statistical population of the study was the staff of Imam Khomeini Port. There were 300 reported cases. The sample size was 169 people based on Morgan table and selected by simple random sampling. For data analysis, normality test and structural equation modeling inferential statistics were used via SPSS and smartPLS software. Hypotheses test results showed that social capital, market-based and status-based rewards had a positive effect on both variables of personnel’s team performance and labor productivity, while process-based rewards on both The variable was unaffected. The results also showed that reward based on individual results had positive effect on port productivity and reward based on collective results on team performance. Finally, personnel’s team performance had a positive effect on human productivity, and its mediating role in the effect of social capital, market-based, and productivity-based rewards was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reward strategies
  • Personnel’s team performance
  • Human Resource Productivity
  • Imam Khomeini Port
خواجه­زاده، علی. (1396). بررسی چالش­های فراروی سیستم تأمین و تدارک کشتی­ها در بنادر ایران. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خارگ.

صیادی­تورانلو، حسین.، سادات­زاده، سیدمحمد. (1397). ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت پیاده­سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با استفاده از تکنیک های AHP فازی و دیمتل فازی. سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان.

واحد تحقیق و توسعه شرکت کشتیرانی. (1397). گزارش عملکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396.

Chepkemoi, E. (2014). Challenges of E-Procurement Implementation among Multinational Tea Companies in Kericho County. Kenya, Degree of Masters of Business Administration, University of Nairobi.

Costa, A., Arantes, A., Tavares, L. (2013). Evidence of the impacts of public e-procurement: The Portuguese. Journal of Purchasing & Supply Management, 19, 238–246.

Costa, A., Tavares, V. (2014). Social e-business as support for construction e-procurement: e-procurement network dynamics. Automation in Construction, (43), 180-186.

Damavandi, M. (2011). Implementation of E-procurement and its performance effect on ship management companies (case study of IRISL). Lulea University of Technology Master Thesis, Continuation Courses E-commerce, Department of Business Administration and Social Sciences, Division of Industrial marketing and e-commerce.

Grilo, A., & Goncalves, R. (2013). Cloud-Marketplaces: Distributed e-procurement for the AEC sector. Advanced Engineering Informatics, (27) 2, 160-172.

Kameshwaran, S., Narahari, Y., Charles, H., Kulkarni, M., & Tew, D. (2007). Multiattribute electronic procurement using goal programming. European Journal of Operational Research, (179), 518–536.

Karff, E. (2011). Allegis Group Services: Best Practices in Managing and Analyzing Services Procurement Spend.

Korir, S., Ofunya, A., & Mathenge, P. (2015). Constraints to Effective Implementation of E-Procurement in the Public Sector: A Survey of Selected Government Ministries in Kenya. Journal of Information Engineering and Applications, (5) 4, 59-83.

Mishra, A., Devaraj, S., & Vaidyanathan, G. (2012). Effect of purchase volume flexibility and purchase mix flexibility on e-procurement performance: An analysis of two perspectives. Journal of Operations Management, (30) 7–8, 509-520.

Sadeghi, A., Zaeri, M., Naderi, A., Kalanaki, A., Fasihy, R. (2011). Application of multi criteria decision making technique to evaluation suppliers in supply chain management. African Journal of Mathematics and Computer Science Research, 4. 100-106 pp.

Testa, F., Annunziata, E., Iraldo, F., & Frey, M. (2016). Drawbacks and opportunities of green public procurement: an effective tool for sustainable production. Journal of Cleaner Production, (112), 1893-1900.

Timothy, Z., & Benyoucef, M. (2014). The effects of social commerce design on consumer purchase decision-making: An empirical study. Electronic Commerce Research and Applications, (25), 40-58.

Wong, P., Baylav, E., Teoman, S., Altunbey, M. (2016). The impact of barriers and benefits of e-procurement on its adoption decision: An empirical analysis. International Journal of Production Economics, (158), 77-90.

Yin, A. (2015). An Exploratory Study on the Management of Services Procurement Process for Different Services. University Of Bolton for the Degree of Doctor of Philosophy.

Wickramasinghe, V; Jayaweera, M. (2010). Impact of career plateau and supervisory support on career satisfaction: A study in offshore outsourced IT firms in Sri Lanka. Career Development International, 15 (6): 544-561.

Yi-chun Lin and Angela Shin-yih Chen. (2017).Career Crisis or Career Transition? Career plateau and Perceived Employability, Academy of Management Proceedings .1, https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.14978abstract