نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان در بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی – علّی و از نوع تحقیقات کمّی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بندر امام خمینی (ره) بودند. تعداد این افراد 300 نفر گزارش شد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 169 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی (آزمون نرمال‌بودن و مدل معادلات ساختاری) در قالب نرم‌افزارهای SPSS و smartPLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که پاداش مبتنی بر سرمایه اجتماعی، پاداش مبتنی بر بازار و پاداش مبتنی بر مقام بر هر دو متغیر عملکرد تیمی کارکنان و بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مثبت داشتند، در حالی که پاداش مبتنی بر فرآیند بر این دو متغیر بی‌تأثیر بود. نتایج همچنین نشان داد که پاداش مبتنی بر نتایج فردی بر بهره‌وری بندر و پاداش مبتنی بر نتایج جمعی بر عملکرد تیمی کارکنان دارای تأثیر مثبت بودند. در نهایت عملکرد تیمی کارکنان بر بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر مثبتی داشت و نقش میانجی آن در تأثیر پاداش مبتنی بر سرمایه اجتماعی، پاداش مبتنی بر بازار و پاداش مبتنی بر مقام بر بهره‌وری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Reward Strategies on HR Productivity with the Mediating Role of Personnel Team Performance (Case Study: employees of Imam Khomeini Port)

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • razieh feli 2

1 Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University.

2 Ph.D. in Public Management - Human Resource Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University.

چکیده [English]

The purpose of the study is to investigate the impact of reward strategies on HR productivity with the mediating role of team performance in Imam Khomeini Port. The research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is descriptive-causal and it is quantitative research. The statistical population was Imam Khomeini port employees. The number of these people was 300. Sample size according to Morgan table was determined by 169 people who were selected by simple random method. In this research for data analysis from inferential statistics (normalization test and structural equation model) in the form of software SPSS and smartPLS is used. The results of the hypothesis test showed that social capital-based rewards, market-based rewards, and position-based rewards had a positive effect on both the team's performance of Personnel and HR productivity, while the process-based reward did not affect these two variables. The results also showed that the rewards based on individual results on HR productivity and rewards based on collective results had a positive effect on team performance of personnel. Finally, personnel team performance had a positive effect on the HR productivity, and its mediating role in the impact of social capital-based rewards, market-based rewards, and position-based rewards on productivity was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reward strategies
  • Employee team performance
  • Human Resource Productivity
  • Imam Khomeini Port