آموزه ای بر طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای تدارکات الکترونیکی و بهبود خدمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، تبیینی و از حیث نتیجه تحقیق، کاربردی (با توجه به نتیجه آن‌که ارائه یک مدل است) و از حیث نوع داده، ترکیب کمی و کیفی می‌باشد که از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی افراد فعال در بخش تدارکات در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ‌که 100 نفر می‌باشند. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 82 نفر محاسبه شد که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق شامل 25 سؤال در قالب 5 گروه بوده است. روایی تحقیق از نوع محتوایی- صوری و پایایی آن با توجه به میزان آلفای کرونباخ 0/943، مورد تائید قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که 5 گروه فرایند خرید (3 زیرعامل)، پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک (5 زیرعامل)، استانداردسازی و مکانیزه شدن تأمین و تدارکات (9 زیرعامل)، بهبود ارتباط با شرکت‌های تأمین‌کننده (4 زیرعامل) و مدیریت مالی (4 زیرعامل) در طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Instruction on Designing an Optimal Process Model of Electronic Logistics at Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL)

نویسندگان [English]

  • R Razizadeh 1
  • M Haghighinasab 2
1 Alzahra university, faculty of social sciences and economics
2 Alzahra university, faculty of social sciences and economics
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and explain the relationships between electronic logistics variables and improvement of the IRISL services. This research is explanatory in terms of goal, and applied, in terms of the result (presenting a model), and a qualitative and quantitative combination in terms of data type, by using the exploratory mixed method. The statistical population of the study includes all 100 active persons in the logistics sector of the IRISL. The sample size of the study was calculated by using Cochran formula and 82 persons were selected randomly. The research questionnaire consisted of 25 questions in 5 groups. Content validity and face validity of the study were confirmed the reliability estimated by Cronbach's alpha of 0.943. The research results show that 5 groups of purchasing process (3 subsectors), adherence to common policies (5 subsectors), standardization and mechanization of supply and logistics (9 subsectors), improved communication with supplier companies (4 subsectors) and financial management ( 4 sub-factors) are involved in designing an optimal process model of electronic logistics at IRISL.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Logistics
  • IRISL
  • Optimal Process Model
آروین جی. ساراسون؛ باربارا آر. ساراسون(1396). روانشناسی مرضی. ترجمه بهمن نجاریان و همکاران ، تهران، انتشارات رشد

آقا زاده، محرم. احدیان ، محمد.( 1377). راهنمای عملی برنامه ریزی درسی، انتشارات نو پردازان ،چاپ اول

آنابل نلسون(1394) طراحی برنامه درسی، ترجمه یوسف رضا پور­، انتشارات سمت

ایران نژاد پاریزی،مهدی.(1387).مدیریت رفتار سازمانی (در عصر جهانی شدن)،تهران:انتشارات مدیران

ال.دفت(1386)ترجمه اعرابی.محمد،مبانی تئوری و طراحی سازمان،انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

افراخته، سقا ) 1393)،طراحی فرایند جامع برنامه ی درسی نظام تربیت و آموزش سپاه، معاونت تحقیقات غیر صنعتی، طرح شهید مطهری

براتعلی.مریم(1392). عصب شناسی تربیتی، آیا رشته جدیدی در حال ظهور است؟ چشم اندازها،موانع و فرصت­ها، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلخابی،م.(1387).برنامه درسی مبتنی بر مغز. فصلنامه نوآوری های آموزشی .26(7).ص150-127

تلخابی،م ؛ خرازی،ک.(1390) . مبانی آموزش و پرورش شناختی،تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده علوم شناختی

جنسن ،ا.(1389). یادگیری مغز محور ( پارادایم جدید آموزش).ترجمه سیفی، س؛نصرتی، ن. تهران:انتشارات رشد فرهنگ

جی فردنبرگ، گوردن سیلورمن(1396).علوم شناختی(مقدمه ای برمطالعه ذهن).ترجمه محسن افتاده حال و همکاران،تهران،انتشارات موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

دیوید.رز،نیکول استرانگ من،ان.می یر،گابریل راپولت، (1384)، مبانی برنامه درسی درعصردیجیتال، ترجمه مجیدرضاپاسبان رضوی، انتشارات ترانه

علم الهدی.جمیله(1395)،مبانی تربیت اسلامی و برنامه ریزی درسی(براساس فلسفه صدرا)،تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

کاترین ای.پاتن،استفن آر.کمپل(1395)،علوم اعصاب تربیتی(نوآوری و پیدایش موضوعات)ترجمه حسین عبدالهی،زینب صادقی و رضا محتشمی،تهران، انشارات جهاد دانشگاهی

نوری ، ع.ومهرمحمدی ،م. (1389).تبین انتقادی جایگاه علوم اعصاب در قلمرو دانش و عمل تربیتی، فصلنامه تازه­های علوم شناختی ،12(46): 100-83.  

نوری،ع.(1390). تدوین چارچوب مفهومی برنامه درسی سازگار با مغز. رساله دکترای تخصصی.. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.

محسنی، نیکچهره(1392).نظریه ها در روان شناسی رشد.تهران، انتشارات جاجرمی

مهر محمدی  ،محمود(1390 )برنامه درسی : نظر گاه ها ،رویکردها و چشم اندازها ،انتشارات آستان قدس رضوی

شورت.(1395)روش شناسی پژوهش در برنامه درسی ،ترجمه محمود مهر محمدی و همکاران ، تهران، انتشارات سمت.

مطهرى، مرتضى(1393) شناخت در قرآن ،تهران، انتشارات صدرا

حائری زاده، خیریه بیگم و لیلا محمد حسین(1380)تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله، تهران: موسسه منظومه خرد.

هرگنان، بی.آر. و اُلسون، میتو اچ.(1383) مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران، نشر دوران

 

Bennett, M. R., Dennett, D., Hacker, P. M. S. and Searle, J., 2014. Neuroscience and Philosophy – Brain Mind and Language. Columbia University Press, New York.

Campbell, L. (1997). How teachers interpret MI theory.Educational Leadership, 55(1), 14-19.

Eisner, E. W. (2008). The educational imagination. New York: Macmillan College Publishing Company.

Fisher, R. (2014). Teaching thinking: Philosophical enquiry in the classroom. London: Continuum.

Frye, ed. by R.N. (1975). The Cambridge history of Iran. (Repr. ed.). London: Cambridge U.P. pp. 415–416. ISBN 978-0-521-20093-6.

Hall, J. (2011). Neuroscience and Education: A review of the contribution of brain science to teaching and learning Retrieved 2 11, 2010, from Teacher training resource bank:

Jenson, E. (2008). Braine- based learning.Del Mar, CA: turning Publishing.

Kerry, Shaun (2014) Education for the whole- brain, Education Reform.net [online].

Klien،  F. M (2013)“curriculum design” oxford programme press،p:338

Klein، F. ، (2015 )“ A Perspective on the gap between Curriculum theory and practice. Theory into practice( TIP)

Michael J. Where’s the evidence that active learning works? Advances in Physiology Education 2015; 30:159–67.

Watson, M. A. (2015). The effect of cognitive neuroscience research on education practice and policy in elementary schools by the year 20169. Doctoral dissertation, La Verne University.