نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

این پژوهش به‌منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای تدارکات الکترونیکی و بهبود خدمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، تبیینی و از حیث نتیجه تحقیق، کاربردی (با توجه به نتیجه آن‌که ارائه یک مدل است) و از حیث نوع داده، ترکیب کمی و کیفی می‌باشد که از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی افراد فعال در بخش تدارکات در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ‌که 100 نفر می‌باشند. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 82 نفر محاسبه شد که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق شامل 25 سؤال در قالب 5 گروه بوده است. روایی تحقیق از نوع محتوایی- صوری و پایایی آن با توجه به میزان آلفای کرونباخ 0/943، مورد تائید قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که 5 گروه فرایند خرید (3 زیرعامل)، پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک (5 زیرعامل)، استانداردسازی و مکانیزه شدن تأمین و تدارکات (9 زیرعامل)، بهبود ارتباط با شرکت‌های تأمین‌کننده (4 زیرعامل) و مدیریت مالی (4 زیرعامل) در طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Training on Designing an Optimal Electronic Procurement Process Model in the Islamic Republic of Iran Shipping Lines Company

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab
  • Roya Razizadeh

Alzahra university, faculty of social sciences and economics

چکیده [English]

This research has been conducted to identify and explain the relationship between e-procurement variables and improving the shipping services of the Islamic Republic of Iran shipping lines company. This research is applied in terms of purpose, explanation and, as a result of the research, applied (due to the outcome of the presentation of a model) and, in terms of data type, a quantitative and qualitative combination that is used as an exploratory blend method. The statistical population of the study consisted of all persons active in the logistics sector of the shipping company of the Islamic Republic of Iran which is 100 people.
The sample size was calculated using Cochran's formula, 82 were selected by simple random sampling. The research questionnaire consisted of 25 questions in 5 groups. The validity of the research was content-formal and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0/943. The results of the research show that 5 groups of procurement process (3 subscribers), follow the same and common policies (5 subscribers), standardization and mechanization of supply and procurement (9 subscribers), improving communication with supplier companies (4 sub-subscribers) And financial management (4 subscribers) are involved in designing an optimal electronic procurement process in the Islamic Republic of Iran shipping company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Procurement
  • Islamic Republic of Iran Lines Shipping Company
  • Optimal Process Model