آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در این مطالعه نسبت به آسیب شناسی و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد در حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکنهای تولیدی با استفاده از مدل الماس تعالی اقدام به عمل آورده شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها، بررسی ها و تحلیل های کمی، و نهایتا انجام سایت ویزیت، معیارهای اولویت دار جهت توجه و همچنین معیارهای اولویت دار جهت اقدام که در این پژوهش به ترتیب شامل رهبری، کیفیت خدمت، استراتژی خدمت، ساختار سازمانی می باشند شناسایی شده اند. همچنین با بررسی های صورت گرفته 45 آسیب برجسته مرتبط با معیارهای مذکور در مطالعه موردی، که عمده ترین آنها مشتمل بر، تقویت ارتباطات سازمانی میان سطوح سازمانی موجود، یکپارچه سازی اهداف در چارچوب برنامه های سازمانی، سنجش رضایت خدمت گیرندگان به صورت دوره ای، برقراری ارتباطات دو سویه با خدمت گیرندگان، بازنگری استراتژی های ارایه خدت، اهتمام مدیریت ارشد جهت مساعدت و پشتیبانی جامع از کارکنان، انجام هدفگذاری در خصوص کیفیت خدمات قابل ارایه، مشارکت مدیران ارشد در فرآیند شناخت نیازهای آینده خدمت گیرندگان، می باشند
تعیین شده و راه کارها و پیشنهادهای جهت اصلاح آنها توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology and Improvement of the Training and Human Capital Performance in Productive Companies Taking Organizational Excellence Approach

نویسندگان [English]

  • Shahram Rostampour 1
  • soleyman Iranzadeh 2
  • Naser Feghhifarahmand 2
1 Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the pathology and provided some suggestions for promoting the training and human capital performance in productive companies using the Diamond Excellence Model. After data collection, quantitative analysis, and conducting a site visit, priority standards for attention as well as priority standards for action, including leadership, service quality, service strategy, and organizational structure were identified. Moreover, 45 weaknesses associated with the standards in the case study, including strengthening the organizational communication across existing organizational levels, integrating goals into the organizational plans, assessing clients' satisfaction periodically, mutual communication with clients, revising service strategies, senior manager's effort to provide comprehensive assistance and support to staff, targeting service quality, and senior managers' cooperation in identifying the future needs of client, were identified and necessary solutions and suggestions were recommended to improve them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Pathology
  • Diamond Excellence Model
  • Training
  • human capital
  • Performance Improvement

اسفندیاری، عاطفه. کاوسی، زهرا. روان بد، محمد رضا. محبتی، فاطمه. اسفندیاری، فهیمه. سالاری، هدایت. زنگنه بایگی، مهدی. (1396) . آسیب شناسی سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس الگوی سه شاخگی. مجله علوم پزشکی صدرا. دوره 5، شماره 4، پاییز ، 227 - 238

امینی، محمدتقی . نجاری، رضا . منتظری، پاکیزه . (1394) .  ارزیابی عملکرد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم براساس مدل الماس تعالی . مجله دانشگاه علوم پزشکی قم . دوره ۹. شماره ۷ . مهر . ۴۸-۵۳

حسن زاده کریم آباد، حمیدرضا . زارعی ‌متین، حسن . حقگویان، زلفا . (1390) . آسیب شناسی بیمه مرکزی ج.ا.ا با استفاده از مدل الماس تعالی . پژوهشنامه بیمه . بهار . دوره 26 . شماره1 ( مسلسل 101) .  135-166

دلیر, مالک, عابسی, سعید, دارائی, محمد رضا. (1396). طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی,  5 (شماره 4 (پیاپی 20)), 107-120.

دماری، بهزاد. حیدری ، علیرضا . (1396) . طراحی الگوی مدیریت برنامه های توسعه ایران در حوزه سالمت در سطوح ملی، استانی و شهرستان. سلامت اجتماعی . دوره 4 ،شماره 4 ،پاییز ، 256 - 264

رستگاری، حمید. محمدی تمری، زکریا. احمدوند، مصطفی. (1396). ارزیابی نظام مدیریت توسعه روستایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی. فصلنامه توسعه محلی (روستایی-شهری)، دوره دهم، شمارە 2، زمستان و پاییز ، 196-171

روشندل اربطانی, طاهر, فرهنگی, علی اکبر, ربیعی, علی, رادفرد, سودابه. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی, 9(3). 517-538

شمس مورکانی، غلامرضا. صفایی موحد، سعید. فاطمی صفت، علی. (1394) . آسیب شناسی فعالیتهای آموزش وبهسازی منابع انسانی براساس مدل سه شاخگی(موردمطالعه:  صنایع الکترونیکی فجر) . فصلنامه آموزش وتوسعه منابع انسانی. سال دوم، شماره 7،زمستان. 71-100

صفری, حسین, صادقی مقدم, محمدرضا, عبادی ضیایی, علی. (1395). مدل‌سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعۀ تعاون. نشریه مدیریت صنعتی.   دوره 8، شماره 3، پاییز ، 423-446

عربشاهی کریزی، احمد . (93) . بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی . فصل نامه مدیریت سرمایه اجتماعی .دوره 1، شماره 1، پاییز . صفحه 81-99  

فدائی کیوانی، رضا. سادات اشکور، سیده زلیخا . (1396). جایگاه آموزش در توسعه منابع انسانی سازمان های عصر حاضر . دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه . سال دوم- شماره پنج (پیاپی: هفت). دی ماه . 1-9

فرج پهلو، عبدالحسین. آخشیک، سمیه سادات. رجبعلی بگلو، رضا. (1394). متناسب سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه های عمومی ایران(مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی. دوره 21، شماره 4، پیاپی83، زمستان ، 529-547

قربانی زاده، وجه اللّه . کاظمیان، غلامرضا . افتخاری، سید محمد علی . (1396) . آسیب شناسی هماهنگی واحدهای سازمانی در مدیریت خدمات با استفاده از الگوی نظام پایا. فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی. شماره 18, دوره پنجم تابستان. 1- 32

قرونه،حسن.(1385). سنجش سطح تعالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی. پایان کارشناسی ارشد. رشته ی مدیریت دولتی. گرایش منابع انسانی. پردیس قم دانشگاه تهران

کلانتری، فاطمه.(1393). سنجش سطح تعالی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور براساس مدل الماس تعالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته ی مدیریت. گرایش اجرایی . دانشگاه تهران

  میرغفوری، سیدحبیب اله. سنگبر، محمدعلی .  جلیلیان، نگار . (1394) . ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات شهرداری یزد با رویکرد تلفیقی مدل سروپرف و ماتریس مشاوران گروه بوستون بر مبنای تحلیل روابط خاکستری فازی. دو فصلنامه مدیریت صنعتی, پاییز, دوره 7, شماره 3 #H0090. 587  -606  

نادری، ابوالقاسم. حیدری کبریتی، طیبه. امیری، عبدالرضا . (1394) . ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی: مورد پژوهی شعب شرکت بیمه آسیا. فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی. سال دوم، شماره 5 ،پاییز. 1-30

نجفی زاده, محمدمحسن, زاهدی, سیدمحمد. (1395). آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌ شاخگی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, (25), 59-69

هاشم پور، مرتضی، خورشیدی، عباس، مشبکی، اصغر، وترابی، تقی(1395). ارائه الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی . فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 11 ،زمستان ، 138-117

Gupta R &Sahoo P, )2017(, HRD interventions, employee competencies and organizational effectiveness: an empirical study", European Journal of Training and Development, Vol. 40, No. 5. Pages 345-365

Jaeger, Andreas . (2018) .Achieving business excellence through self-assessment for personal and professional excellence.Total Quality Management & Business Excellence .Volume 29. Issue 13-14, Pages 1612-1632

Kennedy, M (2015) Towards a Taxonomy of System Dynamics Models of Higher Education, Library Management,Vol.23,No.2, Pages 1-12

Kheirandish, Mehdi. AbbaszadehAvilagh, Hamed.Nazemi, Najmeh. (2017). An empirical study of the pathology of organizational communications based on three branches model: A case study. arab economic and business journal. 1 2 . Pages 8 1 – 9 2

 Lin, Che-Hung . (2017) .The determinants of achieving family business excellence: conservative quality perspective? .Total Quality Management & Business Excellence.Volume 29, 2018 - Issue 13-14. Pages 1503-1520

Lun Liu, Yung. FaKo, Pen. (2018). A modified EFQM Excellence Model for effective evaluation in the hotel industry.Total Quality Management & Business Excellence. Volume 29, 2018 - Issue 13-14. Pages 1580-1593

Thurlow, Amy. Kushniryk, Alla. Yue, AnthonyR. Blanchette, Kim. Murchland, Peter. Simon, Alyssa. (2017) .Public Relations Review, Volume 43, Issue 1, March 2017, Pages 71-79

Toma, Sorin-George; Naruo, Shinji (2017): Total Quality Management and Business Excellence: The Best Practices at Toyota Motor Corporation, Amfiteatru Economic Journal, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Vol. 19, Iss. 45, Pages 566-580

Tracey WR. (2016)  .The human resources glossary: The complete desk reference for HR executives, managers, and practitioners. CRC Press; Apr.