رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل پرسش‌نامه سنجش تعادل کار و زندگی فیشر (2004) با پایایی 880/0 و همچنین پرسش‌نامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) با پایایی 903/0 می‌باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسش‌نامه‌ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزارlisrel استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده-ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون گام به گام) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که بین تعادل کار و زندگی و هر چهار مولفه آن (تعهد، همکاری، انضباط و انعطاف‌پذیری) با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهررابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد 3/ 52 درصد تغییرات سلامت سازمانی به وسیله سه متغیر انعطاف پذیری، همکاری و تعهد تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Work-Life Balance and Organizational Health )Case Study: Employees of Imam Khomeini Naval University Of Noshahr)

نویسنده [English]

  • Hosein ali Taghipoor
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate the relationship between work-life balance and organizational health among staff of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. The research method of the study was descriptive survey. Ninety-two employees were selected as the statistical sample through Morgan Table and simple random sampling. Data collection tools comprised Fisher's Work-Life Balance Questionnaire (2004) with a reliability of 0.880, as well as Organizational Health Questionnaire of Hui et al. (1996) with a reliability of 0.903. Confirmatory factor analysis with LISREL software was also utilized to assess the validity of the questionnaires. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics (including Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, and stepwise regression test) using SPSS software. The findings revealed that there was a positive and significant relationship between work-life balance and its four components (commitment, cooperation, discipline, and flexibility) with organizational health of the employees of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. Moreover, the results of stepwise regression indicated that 52.3% of organizational health changes were explained by three variables of flexibility, cooperation and commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Life Balance
  • organizational health
  • Naval University of Noshahr
رئیسی اسفرجانی، 1395، بررسی رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی در کارکنان اقلید شهرستان دادگستری. دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران.

صباغ، جلیل،1391، بررسی رابطه بین خویشتن شناسی و کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی مدیران مقطع متوسطه شهر زاهدان.

علی­یاری، اکرم،1391، بررسی سلامت سازمانی مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان امیدیه و رابطه آن با اخلاق مدیریتی مدیران مدارس. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه پیام نور تهران.

وکیلی، خاتون،1391، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 2(4)، 108-118.

هوشمند،1390، توازن بین کار و خانواده در بیمارستان مبتلا به انفارکتوس میوکارد، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 20، شماره.55-777 ،1.

Bell, M. 2015, Organizational Health in Our Educational System. Journal of Surgical Education, Volume 72, Issue 5, September–October 2015, Pages 771-773.

Carlson, DW. 2012, Personality and role variables as predictors of three forms of work-family conflict. J Vocat Behav; 55: 236-53.

Gostin, L.O.  D. Sridhar, D. Hougendobler. 2015, The normative authority of the World Health Organization. Public Health, Volume 129, Issue 7, July 2015, Pages 854-863.

Greenhaus JH. 2010, The relation between work-family balance and the quality of life. J Vocat Behav: 63: 510-31.

Korkmaz. M .2010, The effect of leadership style on organizational health. Educational.

Lonau, L.B. and Jeff, F.2014, Gender and Work-Life Flexibility in the Labour Market, Work–Life Balance in the Twenty-First Century. Basingstoke: Palgrave.

Meier, B.M. &  W. Onzivu.2014, The evolution of human rights in World Health Organization policy and the future of human rights through global health governance. Public Health, Volume 128, Issue 2, February.2014, Pages 179-187.

Waris, R. 2014, Great expectations for the World Health Organization: a Framework Convention on Global Health to achieve universal health coverage. Public Health, Volume 128, Issue 2, February 2014, Pages 173-178.

Weiguny, B. 2012. Work–life balance. Generation sissy. FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Available at: www.faz.net/ aktuell/ wirtschaft/ work-life-balance-generationweichei 12002680.html. [Accessed 7 April 2013.].