لزوم بازنگری در سازماندهی شغلی دریانوردان شاغل برروی کشتی های تجاری

نوع مقاله: کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 کارشناس ارشد دریانوردی ، گرایش بندر و کشتیرانی

چکیده

دریانوردی  یک صنعت خاص و با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد مختص به خود است و سازماندهی و نظم بخصوصی دارد. وظایف دریانوردان بر روی کشتی‌ها باتوجه به بزرگ‌تر شدن کشتی‌ها و افزایش قوانین و کنوانسیون‌های ملزم کننده، روز به روز بیشتر می‌شود در حالی که سازماندهی شغلی روی کشتی‌های تجاری از دیر باز و بصورت سنتی از دو دپارتمان اصلی عرشه و موتور و یک دپارتمان فرعی تدارکات تشکیل شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از علل مهم بروز سوانح دریایی در دریاها خطای انسانی است. در این تحقیق سعی می‌شود با بررسی علل بروز خطای انسانی که منجر به وقوع سوانح می‌شود و رابطه آنها با سازماندهی شغلی دریانوردان بر روی کشتی بررسی شود. با توجه به اینکه سازماندهی شغلی بر روی کشتی‌های تجاری از بدو تشکیل تا کنون هیچ تغییری نکرده لذا ممکن است یکی از دلایل بروز سوانح عدم انطباق این سازماندهی با الزامات شغلی بروز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need for a revision of the business organization of seafarers working on merchant ships

نویسندگان [English]

  • Jafar Sajadi Parsa 1
  • Morteza Aela mohrazi 2
چکیده [English]

Sailing is a special industry with its own unique characteristics and organization and organization. The duties of seafarers on ships increase as ships increase and the laws and conventions required converge, while business ships are traditionally long established with two main deck and engine departments and one sub-departmental logistics department. Has been. Research shows that human error is one of the major causes of marine casualties in the seas. In this research, we try to investigate the causes of human error that lead to accidents and their relationship with the job organization of seafarers. Given that business organization on commercial ships has not changed from its inception so far, this may be one of the reasons for the disadvantages of this organization to its job requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career organization
  • merchant ships
  • sailing staff
International maritime organization (IMO). Guidance on fatigue mitigation and management. MSC/Circ.1014 12 June 2001. International Maritime Organization, London 2001.

 

Arghami, S., Ghoreishi, A., Kamali, K., & Farhadi, M. (2013). Investigating the consistency of mental fatigue measurements by visual analog scale (vas) and flicker fusion apparatus. Iranian Journal of Ergonomics, 1(1), 66-72.

 

Fox, E. L., Bowers, R. W., & Foss, M. L. (1989). The physiological basis of physical education and athletics. William C Brown Pub.

 

Allen, P., Wardsworth, E., & Smith, A. (2008). Seafarers’ fatigue: a review of the recent literature. International maritime health, 59(1-4), 81-92.

 

Carotenuto, A., Molino, I., Fasanaro, A. M., & Amenta, F. (2012). Psychological stress in seafarers: a review. International maritime health, 63(4), 188-194.

 

Hystad, S. W., & Eid, J. (2016). Sleep and fatigue among seafarers: the role of environmental stressors, duration at sea and psychological capital. Safety and health at work, 7(4), 363-371.

 

Smith, A. P., Allen, P. H., & Wadsworth, E. J. K. (2006). Seafarer fatigue: The Cardiff research programme.

 

Wang, H. (2012). Study on the assessment of seafarers' fatigue.

 

Foo, S. C., How, J., Siew, M. G., Wong, T. M., Vijayan, A., & Kanapathy, R. (1994). Effects of sleep deprivation on naval seamen: II. Short recovery sleep on performance. Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 23(5), 676-679.

 

Grech, M. R., Horberry, T. J., & Humphreys, M. S. (2003). Fatigue and human error in the maritime domain.

Parker, T. W., Hubinger, L. M., Green, S., Sargent, L., & Boyd, B. (1997). A survey of the health stress and fatigue of Australian seafarers.

 

Stcw convention, section-blll12 , part5-annex.

 

Bridger, R. S., Kilminster, S., & Slaven, G. (2006). Occupational stress and strain in the naval service: 1999 and 2004. Occupational Medicine, 57(2), 92-97.

 

Allen, P., Wardsworth, E., & Smith, A. (2007). The prevention and management of seafarers’ fatigue: a review. International maritime health, 58(1-4), 167-177.

 

 

Arnold, J., Silvester, J., Cooper, C. L., Robertson, I. T., & Patterson, F. M. (2005). Work psychology: Understanding human behaviour in the workplace. Pearson Education.

 

 

Shultz, D. P., & Shultz, S. (2002). Psychology and challenges of the present-day work. PWN, Warszawa.

 

Kahn RL, Byosiere P. Stress in organization. In: Dunette WM, Hough L eds. Handbook of industrial and organizational psychology. Consulting Psychologist Press (Paolo Alto, California) 1992; 3: 571–650.

 

امری،م. موسوی، م.،(1397). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سطح کیفی و ایمنی عملکردافسران عرشة کشتی‌های نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران.، نشریه صنعت حمل. نقل دریایی.

 

MacLachlan, M. (2017). Maritime psychology. Springer International Pu.‏