ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی (مطالعه موردی: موسسات آموزش علوم دریانوردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مطالعات راهبردی

2 استادیار دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر.

چکیده

در این تحقیق با مطالعه‌ی ادبیات موضوع سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، عوامل مؤثر بر ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی در موسسات آموزش علوم دریانوردی شناسایی خواهد شد. در این راستا تحقیق نسبتاً جامعی بر روی پژوهش‌های تحقیقاتی، مطالعات موردی، تجربیات شکست و موفقیت عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق شناسایی شده و لیست نسبتاً کاملی از عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق برنامه ریزی منابع جامع سازمانی استخراج گردید. برای سطح‌بندی و امتیازدهی وضعیت سازمان‌ها مدل های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق مدل EFQM به دلیل جایگاه تثبیت شده آن در ایران و جهان، به عنوان مدلی پایه برای سنجش وضعیت فعلی موسسات آموزش علوم دریانوردی در نظر گرفته شده است و درجه ارتباط آن با عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مورد آزمون قرار خواهد گرفت. و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده امکان استفاده از مدل تعالی سازمان برای ارزیابی میزان آمادگی موسسات آموزش علوم دریانوردی برای پیاده‌سازی موفق برنامه ریزی منابع جامع سازمانی بررسی شده و چارچوب پیشنهادی جهت ارزیابی فوق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Work-Life Balance and Organizational Health )Case Study: Employees of Imam Khomeini Naval University Of Noshahr)

نویسندگان [English]

  • Davoud Rezaei 1
  • Alireza Alipour 2
چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate the relationship between work-life balance and organizational health among staff of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. The research method of the study was descriptive survey. Ninety-two employees were selected as the statistical sample through Morgan Table and simple random sampling. Data collection tools comprised Fisher's Work-Life Balance Questionnaire (2004) with a reliability of 0.880, as well as Organizational Health Questionnaire of Hui et al. (1996) with a reliability of 0.903. Confirmatory factor analysis with LISREL software was also utilized to assess the validity of the questionnaires. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics (including Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, and stepwise regression test) using SPSS software. The findings revealed that there was a positive and significant relationship between work-life balance and its four components (commitment, cooperation, discipline, and flexibility) with organizational health of the employees of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. Moreover, the results of stepwise regression indicated that 52.3% of organizational health changes were explained by three variables of flexibility, cooperation and commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Life Balance
  • organizational health
  • Naval University of Noshahr
  بنی‌جمالی س. م.، جعفرنژاد ا.، حق‌پرست م.(1384).  ارائه چارچوبی به‌منظور ارزیابی آمادگی سازمان­های ایرانی برای پیاده‌سازی ERP ، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.

 نجمی م.، حسینی س.(1383). مدل سرآمدیEFQM  از ایده تا عمل (براساس ویرایش سال 2003 میلادی)، چاپ سوم، ناشر مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی، تهران.

 بررسی مدل‌ها و جوایز مختلف تعالی سازمانی در سطح جهان، ماهنامه اقتصاد ایران، شماره 80، مهرماه 84. قابل دسترسی در وبگاه مجله: http://www.iraneconomics.net

Bintoro, Bambang PK, et al. (2015).  "Actors’ interaction in the ERP implementation literature." Business Process Management Journal 21.2

De Toni, Alberto Felice, Andrea Fornasier, and Fabio Nonino. (2015).  "The impact of implementation process on the perception of Enterprise Resource Planning success." Business Process Management Journal 21.2

ASAP implementation methodology, 2005, Available on: www.mysap.com

Ptak, C.A., Schragenheim, E., ERP:Tools, )2004(.Techniques, and Applications for Integrating the supply Chain. Sec ed. St. Lucie Press, New York

Rajagopal, P.( 2002). An innovation-diffusion view of implementation of enterprise resource planning (ERP) systems and development of a research model. Information & Management 40, 87–114

Umble, E. J., Haft, R. R., Umble, M. M..(2003). Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors, European Journal of Operational Research 146, 241–257.

Tchokogue, A., et. al., .( 2005). Key lessons from the implementation of an ERP at Pratt & Whitney Canada. International Journal of Production Economics 95151–163.

Olhager, J., Selldin, E.(2003). Enterprise resource planning survey of Swedish manufacturing firms, European Journal of Operational Research 146, 365–373.

Mabert, V. A., Soni, A., Venkataramanan, M.(2000). Enterprise resource planning survey of US manufacturing firms, Production and Inventory Management Journal 41 (2), 52–58.

Botta, V. G., Millet, P. A.(2005). A classification for better use of ERP systems, Computers in Industry 56,573–587.

Olson, D., L.(2004). Managerial issues of Enterprise Resource Planning Systems, International ed. McGraw Hill/Irwin, New York, NY 16.

Tchokogue, A., Bareil, C., Duguay, C.R..(2003). Key lessons from the implementation of an ERP at Pratt & Whitney Canada. International Journal of production economics 95, 151-163.

Mabert, V. A., Soni, A., Venkataramanan, M. A.(2003). The impact of organizationsize onen terprise resource planning (ERP) implementations in the US manufacturing sector, Omega 31, 235 – 246.