عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ بررسی در دانشکده های علوم دریایی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آبادکتول، ایران

چکیده

امروزه دانشگاه های کشور، تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را به عنوان فراهم کننده ی رشد اقتصادی و به صورت یکی از ماموریت ها و کارکردهای اصلی در کنار آموزش و پژوهش در نظر گرفته اند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامـل مـؤثر بـر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری در دانشگاههای فنی و حرفه ای کشور ؛ دانشکده های علوم دریایی صـورت گرفتـه است. بر این اساس ضمن مرور جامع بـر ادبیـات موضـوعی تحقیق، مـدل مفهومی سه بُعدی با سیزده مولفه از عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی طراحـی شده و برمبنای آن پرسشنامه ای 66 سوالی را تنظیم گردیده و سپس در اختیار دانشکده های علوم دریایی عضو جامعه آماری (170 واحد دانشگاهی فنی و حرفه ای کشور) قرار داده شده است و 108 پرسشنامه از سراسر کشور جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده اسـت. پس از تایید پایایی، آزمون معناداری T ، نتایج یافته ها نشان داد که عوامل زمینه ای بیشترین تاثیر را در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری در دانشگاه فنی و حرفه ای داشـته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Commercialization of Innovative Information Technology-Based Academic Research; A Study in the Faculties of Marine Science of Technical and Vocational Universities

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi mohammadpour mir 1
  • samereh shojaee 2
  • R Samiei 2
  • M Ashrafi 2
1 responsible of departman research&Entrepreneurship of Imam sadegh Universiti Babol
2 teacher of Islamic azad University Aliabad katool
چکیده [English]

Nowadays, the universities of the country have considered commercialization of academic research as a source of economic growth as one of the main missions and functions alongside education and research. The purpose of this study was to identify the factors influencing the commercialization of innovative technology-based academic research in the faculties of marine science of technical and vocational universities. Accordingly, while comprehensively reviewing the topical research literature, a three-dimensional conceptual model with thirteen components of factors influencing commercialization of academic research was designed and based on this a 66-item questionnaire was designed and then distributed to the faculties of marine science of the statistical society (170 technical and vocational universities of the country) and 108 questionnaires were collected from all over the country. SPSS and PLS software were used for data analysis. After confirming the reliability, the results of T-test showed that the underlying factors had the greatest impact on the commercialization of innovative technology-based academic research in technical and vocational universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Academic Research
  • technology
  • Innovation
عباسی اسفنجانی، حسین؛ و لطف اله فروزنده دهکری (پاییز و زمستان 1393)؛ "شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی"، سال ششم، ش. 4 ،صص46-3.
گرگانی، نسیم؛ نادری، مسعود (1395)؛ "تجاری سازی موفق علم و فناوری:نیازها "، دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی.
میرزایی اهرنجانی، ح. و سرلک، م.، 1384 .نگاهی به معرفتشناسی سازمانی: سیر تحول، مکاتب و کاربردهای مدیریتی. فصلنامه پیک نور،(3).
نوروزی، خلیل؛سر آبادانی تفرشی، حسین (1394)؛ " دانشگاه کارآفرین بر فرآیند تجاری سازی فناوری: دلالت های تئوریک.
Agrawal, A., & Henderson, R. (2002) Putting patents in context: Exploring knowledge transfer from MIT, Management Sci, 48: 4-57.
Baldini, N., Grimaldi, R., and M. Sobrero (2006); “Institutional Changes and the Commercialization of Academic Knowledge: A Study of Italian Universities’ Patenting Activities between 1965 and 2002”, Research Policy, vol.35, pp. 18–32.
Bandarian, R. (2008). “Evaluation of commercial potential of a new technology at the early stage of development with fuzzy logic”, Journal of Technology Management & Innovation, 2(4): 73- 85.
Behboudi, M; Jalili, N; Mousakhani, M. (2011). Examine the commercialization research outcomes in Iran a structural equation model. International Journal of Business and Management, 6(7):261.
Etzkowitze, Henry, et al. (2000) “The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”, Research Policy, Vol. 22, PP. 313-330.
Etzkowitz, H.( 2003); Research Groups as" Quasi- firms: The Invention of the Entrepreneurial University ", Research Policy, vol. 32, PP.109-121.
alahati A; Lamshidi Vavid B; Barimizadeh E; Koolivand P. (2013). Identifying and prioritizing capabilities and skills necessary for marketing knowledge-based companies of Science and Technology Park in Kermanshah, European online Journal of natural and social science, (3):472-477.
Guerrero M, Urbano D, Cunnigham J, Organ D (2014). Entrepreneurial universities: a case study comparison in two European regions. J Technology Transfer;39(3):415e34.
Czamitzki D; Hussinger k, Schneider C. (2011). Commercializing academic research: the quality of faculty patenting, Industrial and cor porate change. (5):1403-1437.
Khayat, S M. (2015). Factors Affecting Technology Transfer in the Philippines Food Processing Industry. J Food Process Technol, (6):441. doi: 10.4172/2157-7110.1000441.
Kefla G. (2010). T.Knowledge-Based Economy and Society Has Become a Vital, (1):68-75.
Kiarasi Heidar P; Farahani Kangarani, A; Mehrabi, J. (2013). Investigate the Potential Commercialization of Knowledge in Engineering and Construction Management of National Iranian South Oilfields Company, Journal of Basic and Applied Scientific Research, (3):527-535.
Lin. Y; Wang W; Kung. L A. (2015). Influences of cross-functional collaboration and knowledge creation on technology commercialization: Evidence from high-tech industries. Industrial Marketing Management. http//dx.doi.org/10.1016/j. indmarman
Markman, G. D. et al., (2008) Research and technology commercialization, Journal of Management Studies, 45:8, 1401-1423.
Mohammad nejad, N; Delangiz, S. (2006). Structure, Infrastructure, & Requirements of Technology in Iran. [Online] Available: http://www.razi.ac.ir
Norain Ismail, Mohd Jailani Mohd Nor, Safiah Sidek . (2015). “A Framework for a Successful Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian Academic Researchers”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) 283 – 292.
Nur Syahira Abd Latif, Azizan Abdullahr, Nawawi Mohd Jan. (2015). “A Pilot Study of Entrepreneurial Orientation towards Commercialization of University Research Products”, Procedia Economics and Finance 37 ( 2016 ) 93 – 99.
Rasmussen, E., Moen, Ø. and Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, Vol, 26. pp: 518-33.
Ramli, N. et al., (2013) The concept of research university: The implementation in the context of Malaysian university system, Asian Social Science, Vol. 9, No.5, 307-317.
Sterman D, J. (2002). Business Dynamics; Systems Thinking and Modeling for a Complex World (Vol. 1).
Spilling, O.R. (2004); “Commercialization of Knowledge–Conceptual Framework”, 13th Nordic Conference on Small Business (NCSB) Research, University of Adelaide, South Australia.
San, C. L., Narayanasamy, P. & Dahlan A. R., (2012) Commercialization of bioinformatics and biotechnology products in Malaysia: An overview, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 1, No.2, 2226-3624.
Siegal, D. S. & Wright, M. (2007) Intellectual property: The assessment, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 23, No.4, 529-540.
Yaakub, N. I. et al., (2011) Challenges for commercialization of university research for agriculture based innovation, World Applied Sciences Journal, 12(2): 132-138.
Yadollahi., j; Klathayi., Z. (2011). Commercialization of innovations and introduction of management positions in major business models in the field of high-tech industry. Journal parks and incubators, 9 (33): 26-36. (Persian).
Zahedi Anbaran Y. (2013), Determinants of Academic Research Commercialization in Iran Gaz Industry. Journal of Business, Management and Education, (1):34-49