تاثیر هوش هیجانی برقابلیت‌های چابکی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 استاد مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده

سرعت و دانایی از دیدگاه بسیاری از محققان و نظریه پردازان ، مهم ترین ثروت سازمان ها در هزاره سوم به شمار می آید. سازمان های امروزی بایستی استراتژی های خود را بر محور این دو مهم طراحی نمایند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی با قابلیت های چابکی سازمانی دربین کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) می‌باشد.این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش از588 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تشکیل گردیده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 233نفر تعیین گردیدکه این تعداد از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی گلمن و پرسشنامه چابکی سازمانی نیک پور جمع‌آوری گردید. . برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی با قابلیت های چابکی سازمانی ( شایستگی، سرعت، پاسخگویی و انعطاف‌پذیری) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Intelligence on Organizational Agility (Case Study: Imam Khomeini Naval Academy’s Staff (

نویسندگان [English]

  • mehdi deyhimpour 1
  • hasan doulati 1
  • Habib Sayyari 2
  • Ali akbar Pahlovari 3
1 nedaja
3 .
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence and its components on organizational agility among staff of Imam Khomeini Nava; academy in Nowshahr. This is an applied study and its method is descriptive - survey. The statistical population consisted of 588 staff of Imam Khomeini Naval Academy. The sample size was 233 people using Morgan table and they were selected through stratified random sampling. Data collection tool was a questionnaire and research data were collected using Coleman Emotional Intelligence Questionnaire (2001) and Nikpour and Salajegah Organizational Agility Ability Questionnaire (2012). Pearson's correlation coefficient and multiple regression were used for data analysis and hypothesis testing by SPSS software. The findings of the study indicate that there is a significant relationship between the components of emotional intelligence and organizational agility capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • emotional intelligence
  • organizational agility
ایرجی، رامین (1390). ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.

باقر زاده، مجید؛اکبری ، احمد (1390). عوامل موفقیت مدیران با چابکی سازمانی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی، مقاله - هشتمین کنفرانس بین‌المللی هاری وارد هندوستان.

شجری پرستو (1393). از رکود تا بهبود اقتصادی. تازه‌های اقتصاد، دوره جدید، سال هفتم، شماره 126.

فتحیان ، مهدی؛ گلچین پور، محمد؛ خسروشاهی، سروش(1385). راهکارهای چابکی در سازمان های تولیدی ، ماهنامه تدبیر، شماره175.

معموری علی (1381). قرآن و پایان تاریخ. موعود 1381 شماره 36 سایت دسترسی http://www.hawzah.net/fa/Magazine/

مقدمی، مجید (1386). بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول‌آفرین پایان‌نامه، دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

نیک پور، امین، سلاجقه، سنجر (1391) .بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان، مجله فراسوی مدیریت، سال ششم، شماره 23.

 

Algama, K. (2011). Creating a culture for organization learning and agility. www. Google.com/url?sa=t&rct=j&q=Algama,+k, date of accesse: Jauary 20.

Bar-on, R. (2005). The Bar-on Model of Emotional Social Intelligence. www.eiconsortium.org.

Boren, Amy E. (2010), “Emotional Intelligence: The secret of successful entrepreneurship?”. Faculty Publications: Agricultural Leadership, Education & Communication Department. 10(2.) PP: 55-61.

Bottani, E. (2009), A fuzzy QFD approach to achieve agility, International journal of Production Economics,Vol.119, PP.380-391.

Bradberry, T. & Greaves, J. (2009). “Emotional intelligence appraisal”. 1st ed. Tehran;Sawalan publication; Vol. 2. No. 10. PP: 17-28.

Brian, T. (2014). Time Management، Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 138 pages.

Christopher, M. (2000). The Agile Supply Chain, Industrial Marketing Management, Vol.29, PP.37-44.

Crocitto, M. Youssef, M. (2003). The human side of organizational agility, Industrial Management & Data Systems, Vol.103, No.6, PP.388-397

Erin B. McLaughlin, B.S. (2012). “An Emotional Business: The Role of Emotional Intelligence In Entrepreneurial Success”. Dissertation Prepared for the Degree of PhD.M.B.A. 9(3). PP: 170-205.

George, J. (2000). Emotions and Leadership: the role of emotional intelligence, human relation journal,Vol.53, No.8, PP. 75-81.

Goldman, S. Nagel, R. Preiss, K. (1995), Agile competitors and virtual organizations, Kenneth: Van No

Goleman, Daniel (2001). An EI-Based Theory of Performance, (www.eiconsotum.org)

Golman, D. (1999) “Emotional Intelligence”. New York. Bantam Books.Vol. 14. pp: 1-223.

Hamidi Naser, Hassan pour Akbar, Kiyayi Mosavi (2009) "The role of human resource management in organizational agility", Journal of Management, School of Humanities, Islamic Azad University of Sanandaj, Issue VIII, pp. 127-111.

Hampson, Kathy. (2012). the role of emotional intelligence in the criminal activity of young people involved with the leads youth offending service .university of leeds, school of law.

Hein, S. (2004) Increasing emotional intelligence. available at: www.eqi.org

Highsmith, Jim, (2004), agile project management: creating innovative products, Addison Wesley, April 06,

Karimi Asef, Rahmani Soma (2015) "Business models designed for agility Organization (CASE STUDY: Company Saipa)", Journal of Entrepreneurship Development, Vol. VIII, Issue II, pp. 410-391.

Kidd, P.T. (2000). Two definitions of agility, available at website address: www.cheshiireHenbury.com.

Lahhafi, l. (2011). Examine the relationship between organizational agility and team work (case study of public and private banks in the city of Sanandaj). MSC thesis, Islamic Azad University of Sanandaj (in Persian).

Lin, Ch. Chiu, H. Tseng, Y. (2006). Agility evaluation using fuzzy logic, International Journal of Production Economics, Vol.101, PP.353-368.

Martine -Pons, M. (1998). The relation of emotional intelligence with selected areas of personal functioning.Imagination, Cognition and Personality, 17(1), p.313.

Maskell, B. (2001),The age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal,Vol.6, No.1, PP.5-11.

Mokhtaripour M, Siadat A. Management and Leadership  with Emotional intelligence(2005). Tadbir; 165:18-20. (in Persian).

Morovati Sharif AbadiAli; Yonesi far, Seyyed Abdol Aziz, Agha Bagheri Hassan (2012) "Arachh conceptual framework for evaluating and ranking agility of organizations by using Interval Fuzzy Electre" Production and Operations Management Journal, Vol. III, Issue II, pp. 40-23.

Moskat, Hannal J. and Sorensen (2012). emotional intelligence and aggression predict juvenile offense.whitman college.

Owoseni, O. (2014).Emotional Intelligence and Perceived Leadership Behaviour Effectiveness in Organizations, International Journal of Humanities and Social Science,Vol 4, No 2,262-269.

Riis, J.O. Johanson, J. (2001). A strategic approach to develop agile manufacturing, Agile Manufacturing:The 21st century competitive strategy, PP.53-72.

Saremi Mohmood, Azhdari Behnam (2009) "The effect on performance, agility capabilities in building companies, automotive parts and kits Bayesian network approach", Journal of Management Researches in Iran, under 13, Issue 2, pp.181-207.

Shahin, A. & Lellahgany, Z. (2011). Studying the concept and agility application in services. International Conference on Industrial Engineering, Amirkabir University, Tehran (in persian).

Sharifi, H. Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An

Sharifi, H., & Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice: Application of a methodology. International journal of operations & production management, 21 (5/6), 772-794.

Shojaei, M. (2011). Impact dimensions of organizational agility on organizational performance in Gas Company of Isfahan, Management Master's thesis, University of Isfahan(in Persian).

Yusuf, Y.Y. Sarhadi, M. Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes,International Journal of Production Economics, Vol.62, PP.33-43.