بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بندر امیرآباد و نکاء زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 278 نفر و حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای 160 نفر انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی ارلی و انگ(2004)، ساختار سازمانی رعنایی کردشولی (1392) و ارزیابی فلات زدگی ملیمن (1999) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS و SPSS صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد بین عامل انگیزشی و عامل رفتاری هوش فرهنگی و همچنین بین عدم رسمیت و عدم تمرکز با فلات زدگی شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی رابطه وجود دارد ولی بین عامل راهبردی و عامل دانشی با فلات زدگی شغلی دارای رابطه معنی دار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Cultural Intelligence and Organizational Structure with Career Plateauing of Employees of Ports and Maritime Organization

نویسندگان [English]

  • aneh abar 1
  • masumeh bagherpur 2
1 ض
2 Department of Educational sciences, Bandargaz branch, Islamic Azad University, bandargaz ,Iran
چکیده [English]

The present investigation aimed to examine the relationship between cultural intelligence and organizational structure with the career plateauing of employees of Ports and Maritime Organization. The research method was descriptive-correlational. To this end, 160 out of 278 employees of Amirabad and Neka Ports were selected according to Morgan Table through stratified random sampling. Data were gathered using three questionnaires, namely Earley & Ang's Cultural Intelligence Standard (2004), Ranaee Kordesholi's Organizational Structure (2013), and Milliman Career Plateau Survey (1992). Data were analyzed using structural equation modeling and PLS and SPSS software. The findings indicated that there was a relationship between motivational and behavioral factors of cultural intelligence as well as between non-formalization and decentralization with career plateauing of the employees; however, no significant relationship was observed between strategic and knowledge factors with career plateauing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • Organizational Structure
  • Career Plateauing
زردشتیان، شیرین؛ حسینی، مریم؛ کریمی، جواد. (1396). اثر فلات‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دردبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش،   5(4)15؛61-69 .

صالح اردستانی، عباس و سیدنقوی، میرعلی. (1395). تبیین رابطه فلات زدگی شغلی با بی تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان، مجله پژوهشهای مدیریت عمومی،۹(۳۳)،160-145.

طبرسا، غلامعلی؛ رضائیان، علی؛ هادیزاده مقدم، اکرم و جمالی نظری، آرزو. (1393). طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات زدگی شغلی در سازمان های ایرانی(مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت). فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی؛ ۳(۹) ، 89-104.

طبرسا، غلامعلی؛ یزدانی زیارت، محمد؛ رییسی، حامد و طاهری، اسداله. (1390). برسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، مشاوره شغلی و سازمانی، 3(9)؛ 88 – 103.

فیاضی، مرجان و ضیایی، ثریا. (1393). تاثیر فلات زدگی شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران. پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت)، 6(11)؛ 73-91 .

فیاضی، مرجان. (1392). تاثیر فلات زدگی شغلی بر تعهد عاطفی و دلبستگی به کار مورد مطالعه: کتابداران دانشگاهی کشور ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، ۸( 32)، 139-156

قاسمی، وحید؛ وحیدا ، فریدون و یزدخواستی، گیسو. (1389). تحلیلی بر هوش فرهنگی و الگوهای تقویت آن، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، ۴(۹)، 50-33.

قلعه ای، علیرضا و کوشکی، منیژه. (۱۳۹۴). فلات شغلی عاملی تهدید کننده در بروز رفتار شهروندی سازمانی، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

گرجی، نرگس. (1394). بررسی رابطه بین  هوش فرهنگی  با مدیریت تعارض و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پیام نور استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دانشکده حسابداری و مدیریت.

لندران اصفهانی، سعید و رحیمی نژاد، پیمان. (1397). هوش فرهنگی؛ زیر بنای سازگاری اجتماعی. مجله الکترونیک آفتاب.

مظاهری ، ساناز ، ناظم ،  فتاح ، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه (۱۳۹۵). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزهی مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی . دوره و شماره: 5( 2 - پیاپی )13، ۸۰-۶۶

نائیجی، محمدجواد و منصوره عباسعلی زاده. (1386). هوش فرهنگی، سازگاری با ناهمگون‌ها. مجله تدبیر. ش181. 123-120.

نظری، سیف اله؛ سیادت، سیدعلی و عابدی، محمدرضا. (1393). بررسی رابطه ساختار سازمان با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسه شهرکرد. مدیریت دولتی، 6(۱)، 188-175

نوروزی، علی مدد؛ زارع، علیرضا و  شیرالی، رضوان. (1395). عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 22 (۳)، 35-19.

واحدی ، مجید؛ بشیربنائم، یاسر، رسولی،مریم (۱۳۹۳). بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی. فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(  .۲۲(۷۳)، 52 تا 25

Beheshtifar M, Amiresmaili M R, Khosravi S, Mirzaei S, Oroomiei N. (2016) The Relationship between Career Plateau and Job Burnout among Employees of Teaching Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences. J Health Dev. 2016; 5 (2) :166-174

Burke, R. I., and Mikkelsen, A. (2016). Examining the career plateau among police officers. International Journal of police strategy  and management, 29(4). 691-703.

Farooq, N., & Tufail, M. (2017). An Empirical Study of Career Plateau, Organizational Commitment and Job Performance: A Case of Private Sector Universities in Peshawar City. City University Research Journal, 7(2), 178-190.

Foster P. B. Shastri, T & Withane, S. (2016) The Impact of mentoring on career plateau and turnover intentions of management accountants, Journal of Applied Business Research, 20(4), 33-42.

Greenberg, J. & Baron, R. A. (1997). Behavior in organization, New Jersey, Pearson, Prentice Hall.

 Heilmann, S. G., Hol, D. T., and Rilovick, C. Y. (2018). Effect of career plateauing on turnover: a test of a model. Journal of leadership and oraganizational studies, 15, 59-68.

Innocent, E.; Felix, N.; Richard, N.N.; Asah , N.P. (2017). MPLOYEE CAREER PLATEAU IN CAMEROON’S ENTERPRISES: PATTERN GUIDES TOWARDS SUSTAINABLE SOLUTIONS, Global Journal of Human Resource Management, 5(3):40-47.

Jiang, Z. (2016). The relationship between career adaptability and job content plateau: The mediating roles of fit perceptions, Journal of Vocational Behavior, Volumes 95–96, August–October 2016, Pages 1–10

Jung, J., and Tak, J. (2008). The effects of perceived career plateau on employee's attitudes moderating effects of career motivation and perceived supervisor support with Korean employees. Journal of career Development, 35 (2), 187-201.

Klehe, U., Zikic, J., Van Vianen, A. E. M., and De pater, I. E. (2016). Career adaptability, turnover, and loyalty during organizational downsizing. Journal of Vocational Behavior. 79, 217-229.

Ko ,Jeonga and Kim , Heeyoung .(2018). Relationship between Career Plateau, Career Planning, Social Support, and Turnover Intention in Nurses, Journal of Korean Academy of Nursing Administration.24(1):97-106

Lee, U.W. (2017). The Impact of Organizational Structure on the Job hurt of Employees of Governmental Institutions of China. International Journal of Cross Cultural Management. 8(2): 123–143.

McCleese, C. (2006). "Reactions to job content plateau: examining role ambiguity and hirarchial plateaus as moderators", the career development quarterly, Vol.55

Ongori, H. H. and Agolla, J. E. (2017). Paradigm shift in managing career plateau in organization: the best strategy to minimize employee intention to quit. African Journal of business management. 3(6). 268-271.

Ongori. Henry agolla .joseph E, 2009, paradigm shift in managing career plateau in organization: the best strategy to minimize employee intention to quit, afican journal of business management, vol.3(6), pp.268-271.

Sani Hassan, M. Ismail M., & Uli, j (2017). Moderating role of job performance on the relationship between career plateauing and work octcomes among administrative and diplomatic officers in Malavsia Universitv Putra Malavsia.

Thomas,D. C & Inkson, K. (2008). Cultural Intelligence People Skill for Global Business, San Francisco: Berrett Koehler Publishers.

Tong Chen Zi., Juan Li. (2011). Research on the relationship among career plateau, organizational commitment and job performance, Management Science and Industrial Engineering (MSIE), 2011 International Conference on,10.1109/MSIE.2011.5707546

Wickramasinghe, V; Jayaweera, M. (2010). Impact of career plateau and supervisory support on career satisfaction: A study in offshore outsourced IT firms in Sri Lanka. Career Development International, 15 (6): 544-561.

Yi-chun Lin and Angela Shin-yih Chen. (2017).Career Crisis or Career Transition? Career plateau and Perceived Employability, Academy of Management Proceedings .1, https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.14978abstract