آموزه ای بر شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین مرزهای دریایی توسط دیوان های داوری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین الملل، دانشیار و عضو هیات علمی و رئیس گروه حقوق عمومی و حقوق بین الملل دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی زمانی بروز می‌کند که صلاحیت دو یا چند دولت ساحلی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت مناطق دریایی مذکور از جنبه‌های مختلف راهبردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین پیوند مسائل تحدید حدود دریایی با منافع ملی و امنیتی کشورها و بدنبال آن صلح و امنیت بین‌المللی، دولت‌های ساحلی را بر آن داشته تا سهم بیشتری از نواحی و مناطق دریایی را مورد ادعا قرار دهند. اما چالش اصلی نه ‌فقط در خصوص قواعد بین‌المللی بلکه در خصوص ماهیت و ویژگی‌های مربوط به این دعاوی است. تنوع، گستردگی اوصاف و کثرت مسائل مربوط به تحدید حدود دریایی به‌ ویژه در خصوص ویژگی‌های جغرافیایی سواحل، نیاز ویژه‌ای را در خصوص شیوه حل‌وفصل این‌چنین اختلافات می‌طلبد. در این پژوهش تلاش می‌گردد با آموزه‌ای مبنی بر تبیین دیوان‌های داوری بین‌المللی صلاحیت‌دار در خصوص اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی و ویژگی‌های این دیوان‌ها و همچنین آموزش مفاهیم مرتبط با تحدید حدود دریایی، به تشریح نحوه عملکردشان در خصوص این دعاوی و چگونگی توسعه‌های صورت گرفته در آنها بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teachings On Ways Of Resolving Disputes On Maritime Boundaries Set By The International Arbitration Tribunals

نویسندگان [English]

  • f talaie 1
  • mohamad reza najafiy 2
  • E Nasiri 3
  • J Dadashzadeh 4
1 Associate Professor in International Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University
2 Imam Khomeini Marine Science University  
چکیده [English]

Maritime delimitation disputes arise when conflicts of jurisdiction between two or more coastal states interfere. Thus, given the importance of marine areas mentioned various aspects of strategic, political, social, cultural and especially economic as well as bond issues of maritime delimitation with national interests and security of the states, have made the coastal state to claim a greater share of marine areas. but the main challenges are not only about international rules about maritime delimitation also about the nature and characteristics of these disputes. The diversity, the magnitude of the characteristics and the multiplicity of maritime delimitation issues, especially regarding the geographic features of the coasts, require a special need for the resolution of such disputes. In this research, it is attempted to educate the definition of international arbitration tribunals regarding disputes relating to the delimitation of maritime boundaries and the characteristics of these tribunals, as well as the training of concepts related to the delimitation of maritime boundaries, describing how they function in these cases and how developments are taking place in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime delimitation
  • international arbitration tribunals
  • settlement of international disputes
  • maritime areas
  • the jurisdiction of states
تدینی، عباس، حاتمی،علی اصغر. (1387). شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 15، پاییز و زمستان

جهانی­، فرخزاد، (1390). بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی­، مجله حقوقی دادگستری

کاشانی­، جواد.(1389). منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین‌الملل ، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش

لویی بی سون و همکاران.(1390). مترجم : محمد حبیبی مجنده، حقوق بین الملل دریاها، انتشارات جنگل

Bowett, D. w.)1978(. “the arbitration between united kingdom and France concerning the continental shelf boundary in the English Channel and south-western approaches”, British Yearbook of International Law, vol. 49,

Charney Jonathan I.)1994(. Progress in International Maritime Boundary Delimitation Law, The American Journal of International Law, American Society of International Law, Vol. 88, No. 2

Caflisch,L.)1991). the Delimitation of marine space between states with Opposite and Adjacent Coasts, a handbook on the new law of the sea, Dordrecht, Nijhoff,

Francalanci, G and Scovazzi,T.(1994). (eds), Lines in the Sea (Dordrecht, Nijhoff,

kaiyan homi kaikobad.( 2002) problems of adjudication and arbitration in maritime boundary disputes, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, Kluwer Law Internationa , kaikobad,

Ong, David M. ( 1999). Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: Mere States Practice or Customary International Law, American Journal of International Law, vol. 93,

Sharpe, Jeremy K..(2012). Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea: Republic of Mauritius v. United Kingdom, Reasoned Decision on Challenge, American Society of International Law, International Legal Materials, Vol. 51, No. 2

Tanaka, Y.( 2006). Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation, Oxford Hart Publishing,

Virginia commentaries.(1993). vol. 2, Dordrecht, Nijhoff,

 

Cases

The North Sea Continental Shelf Cases, Judgment, ICJ Reports 1969, 3–257.

The Beagle Channel Case (1977, Argentina/Chili), (1978) 17 ILM, 634–679; (1979) 52 ILR, 93–285.

The Anglo-French Continental Shelf Case (1977), 18 Reports of International Arbitral Awards, 3–129.

The Anglo-French Continental Shelf Case (1978, interpretation of the decision of 30 June 1977), 18 Reports of International Arbitral Awards, 271–337.

The Tunisia/Libya Case (Application by Malta for Permission to Intervene) Judgment, ICJ Reports 1981, 3–40.

The Tunisia/Libya Case, Judgment, ICJ Reports 1982, 18–323.

The Gulf of Maine Case, Judgment, ICJ Reports 1984, 246–390.

The Libya/Malta Case (Application by Italy for Permission to Intervene), Judgment, ICJ Reports 1984, pp 3–160.

The Libya/Malta Case, Judgment, ICJ Reports, 1985, 13–187.

The Guinea/Guinea-Bissau Case (1985), (1985) 89 RGDIP, 484–535, (1986) 25 ILM, 251   

The Guinea-Bissau/Senegal Case (1989), (1990) 94 RGDIP, 204–277.

The Eritrea/Yemen Case (Second Stage), http://www.pca-cpa.org/. Reproduced in (2001) 40 ILM, 983–1013.