بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با ملاحظة نقش واسط رفتارهای شهروند سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با توجه به نقش میانجی رفتارهای شهروند سازمانی پرداخته شده است. این مقاله، با رویکردی کاربردی و با روش پیمایشی – همبستگی، به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این بررسی، پرسشنامه است. براین‌اساس، برای سنجش سرمایة مذهبی از پرسشنامة سپهوند و همکاران(1396)، انضباط شغلی محقق‌ساخته و رفتارهای شهروند سازمانی ارگان و کورسکی(2006) استفاده شده است. جامعة آماری آن نیز شامل کلیة کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به تعداد 160 نفر می‌باشد که به وسیلة فرمول کوکران تعداد 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اسپی‌اس‌اس و لیزرل تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نمایانگر آن است که سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی و رفتار شهروند سازمانی تأثیر معنادار و مثبتی دارد. اما تأثیر رفتار شهروند سازمانی بر انضباط شغلی مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین، رفتار شهروند سازمانی در رابطة بین سرمایة مذهبی و انضباط شغلی نقش میانجی با اثر غیرمستقیم مثبت ایفا می‌کند. افزون‌براین، نتایج جانبی تحقیق نشان داد افراد در گروه سنی 45 سال به بالا خود را بیشتر به رعایت انضباط شغلی مقید می‌دانند، افراد با تحصیلات عالیه (کارشناسی‌ارشد به بالاتر) تمایل کمتری به رعایت انضباط شغلی دارند و در نهایت، افراد با سابقة کاری (5 تا 10 سال) کمتر به رعایت انضباط شغلی مقید هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Religious Capital on Job Discipline with Regard to the Intermediate Role of Organizational Citizenship Behaviors

نویسندگان [English]

  • Seydmehdi vaeseh 1
  • Mohammad Taban 1
  • hamed ghasempour 2
1 university of ilam
2 university of ilam
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the impact of religious capital on job discipline with regard to the mediating role of organizational citizenship behaviors. The research was implemented using an applied approach and a survey-correlation method. The data collection instrumentation were questionnaires. Accordingly, the questionnaire of Sepahvand et al. (2017), a researcher-made questionnaire for job discipline, and the organizational citizenship behaviors of Organ and korsky (2006) were used to measure the religious capital. The statistical population consisted of 160 staff members of Khoramshahr Marine Science and Technology University, 113 of whom were selected as sample through Cochran formula. Data were analyzed using SPSS and LISREL software. The findings indicated that religious capital had a significant and positive effect on job discipline and organizational citizenship behavior. However, the impact of organizational citizenship behavior on job discipline was not confirmed. Additionally, organizational citizenship played a mediating role in the relationship between religious capital and job discipline with a positive indirect effect. Moreover, the results of the study reveal that the individuals who are over 45 years old are more likely to adhere to job discipline. On the other hand, individuals with higher education (Masters and higher degrees) and individuals with higher work experience (5 to 10 years) are less likely to have job discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job discipline
  • beliefs
  • order
  • Altruism
  • Job Conscience
حجازی‌فر، حسن؛ رزقی شیرسوار، هادی (1396). ارتباط اخلاق حرفه‌ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری کارکنان(مورد مطالعه: دانشگاه‌های پیام نور استان البرز)، فصلنامة آینده‌پژوهی مدیریت، سال بیست‌وهشتم، شمارة 108، صص 15-31.

حبیب‌پور گتابی، کرم؛ باباهمتی، زرنوش (1393). رابطة بین دین‌داری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران(مطالعة موردی منطقه 5)، فصلنامة شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، س 17، ش 65، صص 67-35.

درویشی، بابک؛ مددکار حق‌جو، مهناز (1393). اصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران، فصلنامة حقوق اداری، سال اول، شمارة 3، صص 33-9.

دانایی‌فرد، حسن؛ لطیفی، میثم؛ نقی‌پورفر، ولی‌‌الله؛ مشبکی، اصغر (1389). بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 3، صص 91-119.

رضائی‌منش، بهروز؛ قربانی‌پاجی، عقیل (1396). تأثیر عوامل استراس‌زا شغلی با رفتار شهروند سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 26 (86)، صص 60-25. 

رعنایی کردشولی، حبیب‌الله؛ محمدی، نوراله؛ شهیدیان، زهراسادات؛ الهیاری پورزنجانی، احمد (1396). ساخت مقیاس سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی، مدیریت اسلامی، 25 (1)، صص 55-35. 

رعنایی کردشولی، حبیب‌الله؛ شکر، عبدالعلی؛ پورمولا، هاشم؛ شهیدیان، زهراسادات (1392). تبیین رفتارهای شهروند سازمانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، فصلنامة مدیریت اسلامی، سال 21، شمارة 1، صص 82-45.

سپهوند، رضا؛ امیری، زینب؛ فرخی، مجتبی؛ یداله امیری (1396). تأثیر سرمایة مذهبی بر رفتار شهروند سازمانی (مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی شهر اصفهان)، فصلنامة پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 21، شمارة 2، صص 68-47.

سپیدنامه، بهروز؛ فراست‌خواه، مقصود؛ رحمانی؛ جبار (1397). تبارشناسی مفهوم سرمایه دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه ایران، فصلنامة اسلام و مطالعات اجتماعی، سال ششم، شماره اول، صص 31-67.

شاهمرادی، محمدرضا؛ شیخویسی، یاسر(1395). نقش معنویت در انضباط ظاهری و معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علوم مراقبتی نظامی، سال سوم، شماره 3، صص 149-155.

قاسمی، یارمحمد؛ نامدارجویمی، احسان (1393). بررسی رابطة سرمایة فرهنگی و سرمایة نمادین فرهنگی(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)، فصلنامة فرهنگ ایلام، دوره 15، شمارة 44 و 45، صص 7-21.

قلی‌پور، آرین(1395). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها)، تهران: سمت.

عزتی، مرتضی؛ نصیرخانی، پرویز؛ افشین‌فر، نازنین (1396). اثر سرمایه دینی بر هزینه‌های این جهان و هزینه‌های در راه خدا، فصلنامة اقتصاد اسلامی، سال 17، شمارة 67، صص 5-37.

لطیفی، میثم (1389). انضباط تعالی‌بخش کارکنان: رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان، فصلنامة اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول، صص 41-80.

یاسینی، علی؛ شیری، اردشیر؛ فریبا مرادی‌کیا (1397). مطالعه مقایسه‌ای نقش جنبه‌های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان، فصلنامة مطالعات بهبود و تحول، سال 27، شمارة 90، صص 88-65.

Aimee L. Franklin, Javier F. Pagan(2006). Organization Culture as an Explanation for Employee Discipline Practices, Review of Public Personnel Administration, Volume: 26 issue: 1, page(s): 52-73

Baker, D, Joseph, O, (2010). Social Sources of the Spirit: Connecting Rational Choice and Interactive Ritual, Sociology of Religion, Vol.71, No.4, pp. 432-456.

Bert, S, Hetty, v, Emmerik, N, Cuyper, T, Probst. M, Religiousness in times of job insecurity: job demand or resource?, Career Development International, Vol.19, No.7, 2014, pp.755-778.

Barker, M. (2008), “the role of religious capital in relating religion and economic development”. Third Sector Review, 14 (1).

Castro, c., Armario, e. & Ruiz, M. (2004). The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyality. International journal of service industry management, vol 15 n 1 pp 27 - 53.

Dekas, K. H., Bauer, T. N., Welle, B., Kurkoski, J. & Sullivan, S. (2013). “Organizational Citizenship Behavior“. Version 2.0: A review and Qualitative Investigation of OCBs for Knowledge Workers at Google and beyond. CAD MANAGE PERSPECT, 27(3), 219-237.

Filipe, C, David, Y, (2013). Does Religion Affect Economic Growth and Happiness? Evidence from Ramadan, Nber Working Paper, No.19768.

Hiller, Victor (2018). Self-control and the rise and fall of factory discipline, Journal of Development Economics, V 133, Pages 187-200.

Hadjali, H. R., Salimi, M. (2012). investigation on the effect of organizational citizenship behaviors (OCB) toward customer-orientation: A case of Nursing home. Procedia - Social and Behavioral Sciences 57 ( 2012 ) 524 – 532.

Joel, S, (2014). The Effects of Religion on Organizational Citizenship Behavior, Honors Theses, The University of Southern Mississippi.

Khalid, S.A, Rahman, N.A, Madar, A.R, Ismail, M. (2015) Undergraduates’Organizational Citizenship Behavior: The Role of Religiosity, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol.3, No.7, pp.572-584.

Kernodle, & Thomas, A. (2007). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior: A Hierarchical Linear Modeling Study. A Testis To The Faculty of The College of Business Administration of Tours University International in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy In Business Administration.

McBride, M. (2015), “Why Churches Need Free-riders: Religious Capital Formation and Religious Group Survival”. Journal of Behavioral and Experimental Economics. Volume 58, October.

Nwinyokpugi, Patrick(2015). Workplace Discipline; A catalyst for Organizational Productivity in Nigeria, International Journal of Innovative Research and Advanced Studies, 2 (3),

Nguyen, B., Chang, K., Rowley, C., Japutra, A. (2016). Organizational citizenship behavior, identification, psychologic6al contract and leadership frames. Journal of Business Administration. 8(3), 260–280.

Organ, D. W., Podsakoff, P. M. & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks: SAG.

Pearce, C. L. & Giacalone, R. A. (2003). Teams Behavioing Badly: Factors Associated With Anti-Citizenship Behavior in Team, Journal of Applied Social Psychology, 33 (1), 58-75.

Pavalavhe-Ilie Mariela,. (2014). Organizational citizenship behaviour, work satisfaction and employees’ personality. Procedia - Social and Behavioral Sciences,127. 489 – 493.

Podsakoff, n. p., blume, b. d., whiting, s. w. & podsakoff, p .m (2009). Individual and organizational - level consequences of organizational citizenship behaviors: a meta- analysis. journal of Apllied psychology, 94 (1),pp 122 - 141.

Robinson S. L. & Bennett, R. J. (2001). A typology of deviant workplace behaviors: multidimensional scaling study, Academy of management journal, 38, 555-572.

Sule-Dan, Idris, Ilesanmi, Alegbeley Godwin(2015). Discipline and Organization Effectiveness: A Study of Nigeria Customs Service. Review of Public Administration and Management Vol. 4, No. 8, 88-106.

Salehzadeh, R., Shahin, A., Kazemi, A. & Shaemi Barzoki, A. (2015). Is organizational citizenship behavior an attractive behavior for managers? A Kano model approach. Journal of Management Development, 34(5), 601- 620.