الگوی انتخاب استراتژی مدیریت‌دانش جهت پایش فرآیندهای داخلی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف، ارائه الگوی بهینه انتخاب استراتژی‌های مدیریت‌دانش جهت پایش فرایندهای داخلی به کمک مدل ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه فازی در یکی از سازمان‌های‌ نظامی انجام شده است. این تحقیق در دو فاز میدانی انجام پذیرفته است. جامعه‌آماری فاز نخست 44 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری هدفمند که شامل صاحبنظران اساتید دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و دفاع ملی در حوزه‌های مدیریت و مهندسی صنایع به همراه مدیران و معاونین سازمان نظامی و در فاز دوم شامل 310 نفر از کلیه پرسنل ستادی سازمان بوده که از این تعداد به روش تصادفی ساده، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و با استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته مقایسه زوجی در فاز اول و پرسشنامه استاندارد در فاز دوم و با کمک نرم‌افزارهای S.P.S.S و Super Decision داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل شده‌ است. نتایج فاز نخست انتخاب استراتژی مستندسازی به‌عنوان بهترین استراتژی برای پایش فرآیندهای سازمانی و همچنین فاکتورهای رسمیت، اندازه و پراکندگی‌جغرافیایی، ماهیت‌کار و محافظه‌کاری مدیران به‌عنوان زیرشاخص بوده است. یافته‌های فاز دوم نشان داد که استراتژی مدیریت‌دانش در پایش فرآیند مؤثر است و مدیریت‌دانش از طریق شاخص‌های تاثیرگذار شامل کاهش هزینه، کاهش زمان، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، کاهش ریسک از دست دادن دانش بعلت ترک سازمان توسط افراد، کاهش وابستگی دانش به افراد و افزایش سرعت دسترسی به دانش، بر روی پایش فرایندهای داخلی موثر واقع شده است. پیشنهاد می‌شود سازمان از ابزارهای فناورانه همانند سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم‌گیری (DSS) و گروه افزارها نظیر مخازن مستندات، نقشه‌های دانشی، جریان کار و پایگاه‌های داده مشترک استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of knowledge cycle strategies to monitor the internal processes of military organizations

نویسندگان [English]

  • m ahmadi
  • R Ghaffari
assistance professor/sari Branch;islamic Azad university sari-iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide an optimal model for choosing knowledge management strategies to monitor internal processes using Diemel's combined model and fuzzy network analysis in one of the military organizations. This research has been conducted in two field phases. The statistical population of first phase was 44 of experts who were selected through targeted sampling including the professors of the universities of Tehran, Shahid Beheshti and Supreme National Defense university in the fields of industrial management and engineering, along with the managers and vice ministers of the military organization, and in the second phase, there were 310 staff members of the organization. Out of this 201 people were selected as sample through random sampling method. Data have been gathered using a researcher-made questionnaire, a comparison of couples in the first phase and a standard questionnaire (Bahiraeil et al., 1393) in the second phase to monitor the internal data processes and have been analyzed with the help of SPSS and Super Decision software. After determining the objective, the indicator level (three coding, personalization and combination strategies (Schickerz et al., 2004)) and then sub-indicators influencing the selection of strategies (such as formalities (Shami, 2009 and Boh, 2006), geographic dispersion (Schicheirs et al. 2004 and Boh, 2006 and Sami & Mehregan, 2008), the size of the organization (Schicheirs et al., 2004 and Boh, 2006 and Sami and Mehregan, 2008), conservatism of the managers (Shami, 2009), the nature of the organization's work (Shami, 2009 and Hansen Et al., 1999) have been determined by studying the literature. In order to determine the reliability of the first phase questionnaire, the incompatibility rate was considered to be less than 0.1 and for validity of the five-choice Likert scale spectrum questionnaire of the second phase, exploratory and confirmatory factor analysis has been used and the number of all items was more than 0.4. The results of the first phase of the selection of the strategy, documentation was recognized as the best strategy for monitoring organizational processes, as well as the factors of formalization, size and geographical distribution, the nature of work and conservatism of managers as sub-indicators. The findings of the second phase showed that management strategy was effective in monitoring the process and knowledge management through effective indicators including cost reduction, time reduction, deregulation, reduced risk of losing knowledge due to the absence of organization by individuals, reduction of Knowledge dependence to individuals and the speed of access to knowledge have been effective in monitoring internal processes. The organization is recommended to use technological tools such as DSS and groupware such as document repositories, knowledge maps, workflows and shared databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management strategy
  • knowledge creation
  • monitoring of organizational processes
  • fuzzy network analysis
 احمدی، احمد (1389)، سنجش نابی با رویکرد ترکیبی از روش ANP و DEMATEL فازی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

 انصاری نژاد، ایوب (1389)،  تعیین فاکتورهای بحرانی موفقیت و شکست پیاده­سازی سیستم­های برنامه‌ریزی منابع سازمانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران، زمستان 1389.

 ایمان‌زاده، علی (1396)، رابطه تسهیم و اشتراک‌گذاری دانش با نوآوری در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز»، دوره 10، شماره 2، پیاپی 38: 55-47.

 دوالی، محمدمهدی (1389)، کاربرد مدیریت دانش سازمانی در کنترل و نظارت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 رفیعی‌رشت‌آبادی، فاطمه و همکاران (1396)، بررسی تاثیر و ارائه الگویی برای نقش تسهیم دانش خارجی و نشت دانش بر عملکرد نوآورانه شرکت»، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 31: 44-33.

 رنجبرفرد، مینا و همکاران (1392)،  شناسایی موانع مدیریت‌دانش برای چهار نوع فرایند کسب و کار»، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 1، 88-61.

 شامی زنجانی، مهدی (1388)، طراحی مدلی برای تسهیم دانش در طرح‌ها بر مبنای ویژگی‌های آن‌ها»، رساله دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

 کریمی، محمد (1389)، انتخاب استراتژی­های مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ترکیبی DEMATEL و ANP فازی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 صدوقی، فرحناز و همکاران (1390)، حافظه سازمانی فرآیند محور پیش نیاز اجرای مدیریت دانش در بخش مدارک پزشکی»، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8، شماره 6، 753-743.

 Acar F. and et. al (2017), “Knowledge management and ERP: Complementary or contradictory?, Journal of Information Management, Vol (37), No (6): pp 703-712.

 Barao, A. (2017), “A knowledge management approach to capture organizational learning
networks”, International Journal of Information Management, Vol (37), No (6): pp 735-740.

 Behfar, F. and Turkina, E. and Burger, T. (2018), “Knowledge management in OSS communities: Relationship between dense and sparse network structures”, International Journal of Information Management, Vol (38), No (6): pp 167-174.

 Barrick, E. and Dillon, D. (2018), “An ERP study of multidimensional source retrieval in depression”, journal of Biological Psychology, Vol (13), No (2): pp 176-191.

 Candra, Sevenpri, (2012), “ERP Implementation Success and Knowledge Capability”, International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science, Jakarta, Indonesia.

 Centobelli, P. and Cerchione, R. and Esposito, S. (2018), “Aligning enterprise knowledge and knowledge management systems to improve efficiency and effectiveness performance: A three-dimensional Fuzzy-based decision support system”, Journal of Expert Systems with Applications, Vol (9), No (1): pp 107-126.

 Chou, H. and et, al. (2014), “Knowledge sharing and ERP system usage in post-implementation stage”, Computers in Human Behavior, Vol (3), No (3): pp 16-22.

 Darban, M. and et, al. (2016), “Antecedents and consequences of perceived knowledge
update in the context of an ERP simulation game: A multi-level perspective”, journal of Computers & Education, Vol (10), No (3): pp 87-98.

 Ghaffari, Rahman and Ghaffari, S. (2012), “The optimal pattern modeling of knowledge management systems establishment in public sector organizations: A case study in Tavanir organization”, African Journal of Business Management, Vol (6), No (1): pp 142-161.

 Goyetee, S. and et, al. (2014), “Knowledge transfer mechanisms in an ERP post-implementation stage”, Health and Social Care Information Systems, Vol (6), No (1): pp 430– 439.

 Guimaraes, J. and Severo, E. and Vasconcelos, C. (2018), “The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage”, Journal of Cleaner Production, Vol (17), No (4): pp 1653-1663.

 Hwang, Y. and Lin, H. and Shin, D. (2018), “Knowledge system commitment and knowledge sharing intention: The role of personal information management motivation”, International Journal of Information Management, Vol (39), No (2): pp 220-227.

 Ioannidis, E. and Varsakelis N. and Antoniou I. (2018), “Communication Policies in Knowledge Networks”, Journal of Physica A, Vol (49), No (2): pp 360-374.

 Jasimuddin S. and Naqshbandi, M. (2018), “Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals”, journal of International Business Review, Vol (5), No (1): pp 2-13.

 Karin, M. and et, al. (2017), “Evaluation of knowledge management”, Journal of Industrial Scientific Review, Vol (45), No (2): pp 117-132.

 Khosravi, A. and Hussin, A. and Nilashi, M. (2018), “Toward software quality enhancement by Customer Knowledge Management in software companies”, Jornal of Telematics and Informatics, Vol (3), No (5): pp 18-37.

 Kim, Y, and Ryub, H. (2017), “Towards Entrepreneurial Organization: From the case of organizational Process Innovation in Naver”, journal of Information Technology and Quantitative Management, Vol (12), No (2): pp 613-628.

 Liu Pang (2011), “Empirical study on influence of critical success factors on ERP knowledge management on management performance in high-tech industries in Taiwan”, journal of Expert Systems with Applications, Vol (3), No (8): pp 696-704.

 Mahoni, C. and Mackenzie, W. and Aitken, S. (2018), “Novel climates: Trajectories of climate change beyond the boundaries of British Columbia’s forest management knowledge system”, journal of Forest Ecology and Management, Vol (4), No (10): pp 35-47.

 Martinsons, M. and Davison, R. & Huang, Q. (2017), “Strategic knowledge management failures in small professional service firms in China”, International Journal of Information Management, Vol (37), No (6): pp 327-338.

 Muthuveloo, R. and Shanmugam, N. and Teoh, A. (2017), “The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Evidence from Malaysia”, Journal of Asia Pacific Management Review, Vol (22), No (2): pp 191-201.

 Olson, D and Johansson, B. and Carballo, R. (2018), “Open source ERP business model framework”, Robotics and Computer–Integrated Manufacturing, Vol (50), No (1): pp 30-36.

 Santoro, G. and et, al. (2017), “The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity”, journal of Technological Forecasting & Social Change, Vol (9), No (2): pp 1-8.

 Shao, Zhen and Feng, Yuqiang and Hu, Qing, (2017) “Impact of top management leadership styles on ERP assimilation and the role of organizational learning”, journal of Information & Management, Vol (5), No (4): pp 902-919.

 Shujahat, M. and et, al. (2018), “Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: The neglected and mediating role of knowledge-worker productivity”, Journal of Business Research, Vol (20), No (7): pp 11-20.

 Uchitha, J. and et, al. (2016), “Empirical evidence of an integrative knowledge competence framework for ERP systems implementation in UK industries”, journal of Computers in Industry, Vol (8), No (2): pp 205-223.

 Vandaei, Ramin, (2008), “The role of organizational knowledge management in successful ERP implementation projects”, Knowledge-Based Systems, Vol (2), No (1): pp 920 – 926.

 Utaturk, Ahmet and Vilard, Michel (2014), “The Effects of Management Information and ERP Systems on Strategic Knowledge Management and Decision-Making, 9th International Strategic Management Conference, Biel/Bienne, Switzerland.

 Yuena1, K. and Yangeng, W and Qun, Z. (2012), “A Mode of Combined ERP and KMS Knowledge Management System Construction”, International Conference on Solid State Devices and Materials Science, Vol (2), No (5): pp 2228 – 2234.