نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار مدیریت آموزشی، گر.ه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

چکیده

یکی از رویکردهایی که به تازگی وارد حوزه­ی مدیریت و رهبری شده و به بهترین شکل میتواند باعث برانگیختن و هدایت نوآوری شود؛ چون قادر است به طور همزمان مهارت­های اکتشافی و بهره بردارانه مورد نیاز فرایند نوآوری را به کار گیرد؛ بحث رهبری دوسو توان است. این رهبران برای واکنش­ها یا تصمیمات خود برخی وقت­ها؛ گذشته را سرلوحه ی خود قرار می­دهند و از آنها به عنوان منابع مهم و کلیدی برای حفظ و بقا کسب و کارشان بهره می­برند (بهره­ برداری). این در حالی است که آنها می­دانند در بازار به شدت رقابتی برای حفظ منابع باید برای انطباق مؤثر با انعطاف­پذیری بالایی نگاهی به آینده داشته باشند (اکتشافی). مباحث مطرح در این حوزه به تازگی وارد ادبیات مدیریت و رهبری شده است و مدل­ها و تئوری­های جامعی در این زمینه دیده نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­ های رهبری دوسو توان بر اساس پژوهش­های انجام شده در این زمینه است که بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. یافته­ های این پژوهش نشان می­دهد که رهبری دوسو توان در 3 بعد سازمانی با مؤلفه ­های ظرفیت­ آفرینی سازمانی، نفوذ در دیگران، مسئولیت­ پذیری، اجرای استراتژی، اشراف بر کل سازمان و ویژگی­های سازمانی؛ بعد محیطی با مؤلفه­ های تفکر استراتژیک، آینده­ نگاری، تببین مسیر و توجه به بازار و مشتری و بعد فردی با مؤلفه­ های توسعه ظرفیت فردی، خردمندی و خلاقیت طبقه­ بندی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ambidexterity leadership Components: A Meta-synthesis Study

نویسندگان [English]

  • s ghorehjili 1
  • mohammadhossein rahmati 2
  • j pourkarimi 3

1 farabi faculty of tehran university

2 farabi faculty of university tehran

3 tehran university

چکیده [English]

The subject of ambidextrous leadership is one of the approaches that has recently entered the field of management and leadership and can best stimulate and direct innovation; because it is able to simultaneously apply the exploration and exploitation skills needed for the innovation process. These leaders sometimes use the past experiences for their reactions or decisions and use these experiences as important and crucial resources to maintain and survive their business (Exploitation). This is while they know that they need to have a look at the future in order to adapt effectively in a highly competitive market for resource conservation (Exploration). The topics discussed in this area have recently entered management and leadership literature, and there are no comprehensive models and theories in this field. The purpose of the present research was to identify the components of ambidextrous leadership based on the studies conducted in this field, and was carried out in a meta-synthesis method. The findings of the research indicated that the ambidextrous leadership was categorized in three dimensions: Organizational dimension with various components such as organizational capacity-building, influence on others, responsibility, strategy implementation, mastery over the whole organization and organizational characteristics; Environmental dimension with elements such as strategic thinking, foresight, path analysis, and attention to market and customer; and individual dimension with different components of individual capacity development, wisdom and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ambidexterity leadership
  • Meta-Synthesis Method
  • Individual dimension
  • Environmental dimension
  • Organizational dimension

اسمریان­نسب، اکبر؛ غلام­زاده، داریوش (1385). فعالیت نظام­مند در توسعه­ی رهبری با عنایت به رویکرد شایستگی­ها، مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

مرادی، محمود؛ ابراهیم­پور، مصطفی؛ ممبینی، یعقوب (1393). سازمان­های دوسو توان، سازمان­هایی رقابت پذیر و کارآفرین. دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت­پذیری، دانشگاه مازندران.

یدالهی­فارسی، جهانگیر؛ زارع، هادی؛ حجازی، سیدرضا (1391). شناسایی مؤلفه­های دوسوتوانی مؤثر بر عملکرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، (63)، 69-90.

 

Adler, P.  S., Goldoftas, B., & Levine, D. I. (1999). Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the Toyota production system. Organization science, 10(1), 43-68.

Bain, P. G., Mann, L., & Pirola-Merlo, A. (2001). The innovation imperative: The relationships between team climate, innovation, and performance in research and development teams. Small group research, 32(1), 55-73.

Baskarada, S., Watson, J., & Cromarty, J. (2016). Leadership and organizational ambidexterity. Journal of Management Development, 35(6), 778-788.

Beatty, K., & Quinn, L. (2010). Strategic command taking the long view for

organizational success. Leadership in Action, 30(1), 3-7.

Benner, M.J., & Tushman, M.L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: the productivity dilemma revisited, Academy of Management Review, 28(2), 238-256.

Blake, R. R., Mouton, J. S., & Bidwell, A. C. (1992). Managerial grid. Advanced Management-Office Executive.

Bledow, R., Frese, M., & Mueller, V. (2011). Ambidextrous leadership for innovation: The influence of culture. In Advances in global leadership (pp. 41-69). Emerald Group Publishing Limited.

Bledow, R., Frese, M., Anderson, N., Erez, M., & Farr, J. (2009). A dialectic perspective on innovation: Conflicting demands, multiple pathways, and ambidexterity. Industrial and Organizational Psychology, 2(3), 305-337.

Boal, K. B., & Hooijberg, R. (2000). Strategic leadership research: Moving

on. The Leadership Quarterly, 11(4), 515-549.

Bucic, T., Robinson, L., & Ramburuth, P. (2010). Effects of leadership style on team learning. Journal of Workplace learning, 22(4), 228-248.

Cannella Jr, A. A. (2001). Upper echelons: Donald Hambrick on executives

and strategy. Academy of Management Perspectives, 15(3), 36-42.

Chi, A. (2012). Capturing the ability of ambidextrous leadership: The role of different types of flexibility.

Cole, G. A. (2000). Organisational behavior: Theory and practice. Cengage Learning EMEA.

Cunha, M. P. E., Fortes, A., Gomes, E., Rego, A., & Rodrigues, F. (2016). Ambidextrous leadership, paradox and contingency: evidence from Angola. The International Journal of Human Resource Management, 1-26.

Duncan, R. B.  (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. The management of organization (1), 167-188.

Duursema, H. (2013).  Strategic Leadership: Moving beyond the leader-

follower dyad (No. EPS-2013-279-ORG).

Farjoun, M. (2010). Beyond dualism: Stability and change as in duality. The Academy of Management Review, 35, 202–225.

Finkelstein, S., Hambrick, D. C., & Cannella, A. A. (1996).  Strategic

leadership. St. Paul, Minn.: West.

Gibson, C.  B., & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of management Journal, 47(2), 209-226.

Gupta, A. K., Smith, K. G., & Shalley, C. E. (2006). The interplay between exploration and exploitation. Academy of management journal, 49(4), 693-706.

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1982, August). The Organization as a Reflection of Its Top Managers. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1982, No. 1, pp. 12-16). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

He, Z. L., & Wong, P. K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization science, 15(4), 481-494.

Hendrickson, V. L. (2015). The traits and behaviors of ambidextrous individuals: How exploration and exploitation are intergrated at the individual level. Alliant International University.

Hosmer, L. (1982). The importance of strategic leadership. Journal of Business Strategy, 3(2), 47-57.

Ireland, R.  D, & Hitt, m. a. (1999). Achieving and maintaining strategic

competitiveness in the  21st  century: the role of strategic leadership.

Academy of management executive, 13, 43-57.

Jansen, j. j, Vera, d, & Crossan, m. (2009). Strategic leadership for-

exploration and exploitation: the moderating role of environmental

dynamism. The leadership quarterly, 20(1), 5-18.

John, A. (2000). Effective Leadership: how to Develop Leadershipp Skills.

Kaplan,  R.  S. & Norton,  D.  P.  (1992) The Balanced Scorecard measures 

that drive performance. Harvard Business Review, 70(1): 71–80.

Kirkman, B. L., Chen, G., Farh, J. L., Chen, Z. X., & Lowe, K. B. (2009).  Individual

power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A

cross-level, cross-cultural examination. Academy of Management Journal, 52(4),

744-764 .

Kollmann, T., & Stockmann, C. ( 2010). Antecedents of strategic ambidexterity: effects of entrepreneurial orientation on exploratory and exploitative  innovations in adolescent organisations. International journal of technology management, 52 (1/2),153-174.

Krauss, S.I., Frese, M., Friedrich, C. and Unger, J.M. (2005), “Entrepreneurial orientation: a psychological model of success among southern African small business owners”, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 14 No. 3, pp. 315-344.

March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization science, 2(1), 71-87.

Miron, E., Erez, M., & Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other? Journal of Organizational Behavior, 25, 175–199.

Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). Sage.

Piórkowska,k (2016). Creativity, Ambidextrous Leadership and Innovative  Performance: A Multi-Level Conceptual Framework. Conference: The 27th International Business Information Management Association Conference.

Portugal, L. M. (2006). Emerging leadership roles in distance education: Current state of affairs and forecasting future trends. Online Journal of Distance LearningAdministration, 9(3).

Probst, G., Raisch, S., & Tushman, M. L. (2011). Ambidextrous leadership:

Emerging challenges for business and HR leaders. Organizational

Dynamics,40(4), 326-334.

Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: antecedents, outcomes, and moderators, Journal of Management, 34 (3), 375-409.

Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G., & Tushman, M. L. (2009). Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance. Organization science, 20(4), 685-695.

Rosing, K., Frese, M., & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. The Leadership Quarterly, 22(5), 956-974.

Rosing, K., Rosenbusch, N., & Frese, M. (2010). Ambidextrous leadership in the innovation process. In Innovation and international corporate growth (pp. 191-204). Springer, Berlin, Heidelberg.

Rowe, W. G. (2001). Creating wealth in organizations: The role of strategic

leadership. The Academy of Management Executive, 15(1), 81-94.

Rowe, A. J. (1989). Strategic management: A methodological approach. Addison Wesley Publishing Company.

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.

Schindler, A. (2015). Ambidextrous Leadership: the role of flexibly switching between opening and closing leadership behaviors for team innovative outcome in the case of management consultancies (Master's thesis, University of Twente).

Senge, P. (1990). Peter Senge and the learning organization. Rcuperado de.

Shrivastava, P. (1983), “A typology of organizational learning systems”, Journal of Management Studies, Vol. 20 No. 1, pp. 7-28.

Sternberg, R.J. and Lubart, T.I. (1991), ‘An invest ment theory of creativity and its development,’  Human Development,  34 (1), 1-31.

Tuan Luu, T. (2017). Ambidextrous leadership, entrepreneurial orientation, and operational performance: Organizational social capital as a moderator. Leadership & Organization Development Journal, 38(2), 229-253.

Tung, F. C. (2016). Does transformational, ambidextrous, transactional leadership promote employee creativity? Mediating effects of empowerment and promotion focus. International Journal of Manpower, 37(8), 1250-1263.

Tushman, M. L., & O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change.California management review, 38(4), 8-29.

Van de Ven, A. H., Polley, D., Garud, R., & Venkataraman, S. (1999). The innovation journey. New York: Oxford University Press.

Vera, D. and Crossan, M. (2004), “Strategic leadership and organizational learning”, Academy of Management Review, Vol. 29 No. 2, pp. 222-240.

Zacher, H., & Rosing, K. (2015). Ambidextrous leadership and team innovation. Leadership & Organization Development Journal, 36(1), 54-68.