بررسی تاثیرآموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

یق حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران انجام شده است. حجم نمونه آماری به روش کوکران به تعداد 170 نفر انتخاب گردیده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده ها از ابزاراندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی ابزاربه روش آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، میانگین واریانس استخراج شده، فورنل – لارکر و با استفاده از نظرات خبرگان تائید گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی به طریق مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که، آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران موثر می باشد، به طوری که آموزشهای فرهنگی مهارت آموزی (95/0) بیشتر از سایر سوالات توانسته واریانس آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت را تبیین نماید. مولفه آموزش های فرهنگی خلاقیت (53/0) کمتر از سایر سوالات توانسته‌اند واریانس آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت را توزیع دهد.به عبارت دیگر این گویه با عامل یاد شده تاثیر کمتری نسبت به سایر گویه‌ها دارد. میزان اثر مثبت آموزش های فرهنگی ضمن خدمت بر نوآوری تولیدی، فرآیندی، اداری به ترتیب برابر 65/0، 72/0 و 53/0 است. آموزش های فرهنگی ضمن خدمت بیشترین تاثیر را بر نوآوری فرآیندی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Cultural In-Service Training on Organizational Innovation at Iranian Fisheries Organization

نویسندگان [English]

  • E kavousy 1
  • M Hashemi 2
  • Alireza Rahmanzade geravi 3
1 Department of Cultural Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Cultural Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of cultural in-service training on organizational innovation at Iranian Fisheries Organization. The sample size was 170 individuals selected by Cochran method and the sampling method was simple random sampling. A questionnaire measuring instrument was used to collect the required data. Validity and reliability of the instrument were verified through Cronbach's alpha, composite reliability, average variance extracted, Fornell-Larcker criterion, and using experts' opinions. To test the research hypotheses, partial least squares method has been used through structural equation modeling. The results of data analysis indicated that cultural education was effective in organizational innovation at Iranian Fisheries Organization. Cultural training of skill development (0.95) could explain the variance of cultural in-service training more than other questions. The component of cultural training of creativity (0.53) was able to distribute the variance of cultural in-service training less than other questions. In other words, this item is less effective than other items regarding the mentioned factor. The positive effect of cultural in-service training on manufacturing, process, and administrative innovation is 0.65, 0.72 and 0.53 respectively. Cultural in-service training had the greatest impact on process innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural In-service Training
  • Organizational innovation
  • Manufacturing Innovation
  • Process Innovation
  • Administrative Innovation
باشی، سعید، (1392). نیازسنجی آموزشی کارکنان خدمات آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

براهویی، عطاءالله و شهنوازی، عبدالواحد (1389). خلاقیت ونوآوری زیربنای رشد اقتصادی. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری وکارآفرینی، شیراز 27 و 28 بهمن ماه.

بهمنی، م. (1388). بررسی رابطه مهارت‌های سه گانه مدیریتی با اثربخشی مدارس شهرستان سراب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چسبرو، هنری. نوآوری باز؛ ترجمه کامران باقری و مرضیه شاوردی (1396)، ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا

درویش پور، محمدرضا (1387). نوآوری ناپیوسته رویکرد سازمان‌های پیشرو. نشریه تدبیر. شماره، 191

دنیس، کنیلا، (1383) توانمندسازی منابع انسانی، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، معصوم علی سلیمیان. تهران: نشرایران.

رحیمی، حمید؛ یزدخواستی، علی؛ حسن پور راحله. (1393)، تحلیل رابطه بین هوش های چندگانه با تفکر خلاق دانشجویان. گام های توسعه در آموزش پزشکی؛ دوره 11؛ شماره 3; صص 350-359.

سلطانی تیرانی، فلورا (1387). نهادینه کردن نوآوری درسازمان به انضمام الگوی نهادی کردن وبهبود نوآوری درسازمان‌های صنعتی. تهران: موسسه فرهنگی خدماتی رسا.

عبدالهی، بیژن (1385)، نقش خودکارآمدی درتوانمندسازی کارکنان، ماهنامه تدبیر، شماره.40- 168، ص 35

محمدی، داود، (1392). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان ها، مؤسسات و صنایع، تهران: پیام: پیوند نو.

محمدی، مرضیه و نیک­پور، امین.(1393). بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت با مهارت های مدیران، فصلنامه مدیریت، سال یازدهم، شماره 33، صص،78 -90.

Bogler.R. &Somech.A (2004). "Influence of teacher empowerment on teacher organizational commitment9 professional commitment and organizational citizenship behavior in schools". Teaching and Teacher Education. No. 209 pp. 277-289.

Cook, P. J. (2016). Leading innovation, creativity and enterprise. Industrial and Commercial Training, 48(6), 294-299.

Damanpour, F. &Aravind, D. (2011). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8, 423–454.

Francesco, Ciabuschi; Azar, Goudarz, Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness, International Business Review, Volume 26, Issue 2, April 2017, Pages 324-336.

GeaninaSilvianaBanu,AndreeaDumitrescu,Anca Alexandra Purcarea, Silviu Walter Isarescu (2015). Defining Open IinnovationConcept Using Business Modeling.Science direct.

Gil, D. N. (2009). The influence of environmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations. Technovation, 29(12), 810˚818.

Lam, A. (2005). Organizational innovation. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford handbook of innovation (pp. 115–147).Oxford: Oxford University Press.

Ludevig, D. (2015). Using embodied knowledge to unlock innovation, creativity, and intelligence in businesses. Organizational Aesthetics, 5(1), 150-166.

Marais,Stephan(2010). The definition and development of open Innovation models to assist the innovation process: University of Stellenbosch.

Mothe, C. & Nguyen Thi, T. (2010).The link between non-technological innovations and technological innovation. European Journal of Innovation Management, 13(3), 313 - 332.

NaumanShazia, Mansur Khan Azhar and EhsanNadeem(2010). International Journal of  Project Management 28.638–649.

Short,p. m. & Greer J. T. & Melvin9 W. M (1994)." Creating Empowered Schools: lesson in Change".Journal of Administration.Vol9 32.N9 4.pp.38-52