نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

3 دانشیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

4 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه لامه طباطبایی(ره) تهران

5 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل مفهومی بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. تاکنون پژوهش‌هایی در حوزه بهره‌وری در سازمان‌های مختلف انجام شده که در آن‌ها عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی مد نظر بوده است. اما این موضوع ارائه مدل کلی در بهره‌وری نیروی انسانی انجام شده است. در این تحقیق با بررسی پژوهش‌های قبلی و مستندات علمی موجود، همچنین استفاده از نظریات خبرگان موضوع، به ارائه مدل مفهومی بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته گردید. پژوهش از نظر روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده بنیاد(گرند تئوری) استفاده گردید. برای ارزیابی صحت مدل از نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شده است. نتایج حاصله بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده در این تحقیق نشان می‌دهد برای ارائه مدل مفهومی بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 6 طبقه اصلی و حیاتی باید مورد نظر قرار گیرد که ارتباط بین آن‌ها که در قالب مدل مفهومی در نداجا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of the Conceptual Model of Human Capital Efficiency in the IRI Navy

نویسندگان [English]

  • S sadegh 1
  • A motallebi varakani 2
  • Z Alipor darvish 3
  • jamshid salehisadaghiani 4
  • yousef mohammdi moghadam 5

1 Head of Finance NDAJA

2 مدیر تحصیلات تکمیلی

3 Associate Professor, Faculty of Management and Social Sciences, Azad University, Tehran North Branch

4 Professor of Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh TabatabaUniversity (RA), Tehran

5 Associate Professor, Department of Strategic Management, Amin University of Police Sciences and Member of the Scientific Society of Iranian Law Enforcement

چکیده [English]

This research was aimed at presenting a conceptual model of human capital efficiency in the IRI Navy. So far, studies have been done in the field of efficiency in different organizations, in which the factors affecting the efficiency of manpower have been considered. But this study presents a general model of human resource efficiency. In this research, by reviewing previous researches and available scientific documents and using experts’ opinion, a conceptual model of human capital efficiency in IRI navy was presented. The research method was qualitative research in which the data-driven theory (grounded theory) was used. To evaluate the accuracy of the model, the MAXQDA software has been used. Based on the data collected in this study, six main categories should be considered for the conceptual model of human capital efficiency in the IRI navy and the relationship between them presented in the form of a conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual model of human capital efficiency
  • IRI Navy
  • grounded theory

ارجمندی نژاد، آفاق؛ دعائی، حبیب اله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ روشن، سیدعلیقلی.(1395). مطالعه اکتشافی مؤلفه‌های اثرگذار بر بهره وری منابع انسانی در بستر اسلامی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد.. مدیریت بهره وری. شماره 39 . صفحه  از 41 تا 66.

بازرگان هرندی، عباس.(1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت. شماره 81 . صفحه - از 19 تا 36.

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. ( 1383 ). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. رویکردی جامع. تهران: انتشارات نشر صفار.

دسلر، گری.(1378). مبانی مدیریت منابع انسانی. پارساییان، علی و اعرابی، محمد. تهران. دفترد. پژوهش‌های فرهنگی. ۱۳.

طاهرنژاد, محمدابراهیم؛ زراعتی، مصطفی؛ فدایی، محمدرضا. (1397). آموزش و نقش آن بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان‌ها. ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی. مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار . موسسه آموزش عالی مهر ارون.

عباس زادگان، محمد و ترک زاده، جعفر. (1379). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: پرند.

فرهی، علی ؛ ظریف منش، حسین؛ فقیه علی آبادی،‌هادی؛ مازندرانی، رضا. (1393). توسعه فرآیندهای اصلی سرمایه انسانی با بهره‌گیری از فن تحلیل شکاف. مقاله6. دوره 6. شماره 3. صفحه 115-138 

نیکوکا، غلامحسین؛ دیوانداریف، علی؛ ابراهیمی، عیدالحمید؛ اسفیدانی، محمد رحیم.(1388). الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران. مدیریت. سال اول. شماره 8. صص150-135.

مولوی، مهران؛ جهین، رضا. (1395). بررسی سلامت سازمانی و تاثیرآن بر بهره وری منابع انسانی (مطالعه موردی: اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد). چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت.حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی. شیراز. موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

مطلبی، ابوطالب. (1393). بررسی رابطه‌ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران . مقاله 6. دوره 1، شماره 1. صفحه 72-80. 

محمدی، ابوالفضل ؛ فرهی،علی ؛ سلطانی، محمد رضا ؛ تاروردی پور، خدایار. (1394). طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح . مقاله 9. دوره 7. شماره 1.  صفحه 187-212.    

Armstrongom. (2016). Human Resource Management Practice, United Kingdom: Cambridge university Press.

Ben-Roy, Do., Pi-Wen, Yeh, & Madsen, Jean. (2016). Exploring the relationship among human resource flexibility, organizational innovation and adaptability culture. Chinese Management Studies, 4(10),233-254.

DeCenzo, D. A., Robbins, S. P., & Verhulst, S. L. (2012). Fundamentals of Human Resource Management. 11th Edition, Wiley.

Gary, Dessler (1999). Resouece Management Human. Prentice- Hill.

Figueiredo, S. (2016). Human resource management impact on knowledge management: Evidence from the Portuguese banking sector. Journal of Service Theory and Practice, 4 (26), 112-132

KHADEMI1MOHSEN, SEDIGHEH MOKHTARPOUR2, AKBAR MOMENI RAD3, FATIMAH AVATEFI FARD(2013). A survey to study and compare factors affecting human resources efficiency . Human Resource Efficiency J. Adv Med&Prof 2013;1(1 (1):33-35.

Martin Alcazar, F.(2015). Human Resource Management as a Field of Reserch. British Journal of Management, 19(2) , 103- 119.

Snell Scott, Bohlander George, (2007), Human Resource management