نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار وعضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بدون تردید در جنگهای شبکه ای و دانش بنیان امروز و آینده منابع انسانی توسعه یافته و شایسته از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود . به همین نسبت مدیران منابع انسانی که متولی اصلی جذب و توسعه و بکارگیری منابع انسانی در سازمانهای نظامی از جمله ارتش هستند دارای جایگاه ویژه ای خواهند شد و برای انجام درست وظایف خود نیازمند شایستگی و قابلیت های لازم خواهند بود.
لذا هدف اصلی این تحقیق«ارائه الگوی شایستگی های مکتبی مدیران منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران » است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه‏ای بوده؛ روش انجام این تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری را صاحب‏نظران و خبرگانِ آشنا و اعضای هیئت علمی نظامی به تعداد 130 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 110 نفر محاسبه ‏گردید. جمع‏آوری داده ها از روش میدانی با استفاده ابزار پرسش‏نامه محقق ساخته و سوالات آن با استفاده از طیف لیکرت صورت گرفته. پایایی پرسشنامه از روش دو نیمه کردن با استفاده از آزمون گاتمن، 0.85 به ‏دست آمد. در نتیجه الگوی نهایی تحقیق با استفاده از 4مؤلفه و 34 شاخص ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Competencies Model of Human Resource Managers (Study of the Army of the Islamic Republic of Iran)

نویسنده [English]

  • NASER POURSADEGH

Associate Professor, Faculty Member, SNDU

چکیده [English]

Undoubtedly, in today and future’s network-based and knowledge-based wars, the well-developed and competent human resources is of great significance. Similarly, human resource managers who are the main authorities of hiring and deploying human resources in military organizations, including the military, will have special status and will need the competencies and capabilities to perform their tasks properly. Therefore, the main goal of this research is "providing a religious competencies model of human resource managers of the Islamic Republic of Iran’s Army". The purpose of this research is applied-developmental; the method of conducting this research is survey. The statistical population was comprised of 130 experts and faculty members. According to the Cochran formula, the sample size was 110. Data collection was done through fieldwork using a researcher-made questionnaire in the Likert scale. Reliability of the questionnaire was estimated 0.85 by using the Gutman test. As a result, the final model of the research was presented using four components and 34 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources managers
  • Competency model
  • religious competency

 قرآن کریم ترجمه آیت‏الله ناصر مکارم شیرازی

نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ هفتم (1386). تهران: انتشارات زهد.

امام خمینی (رحمت‏الله علیه)، صحیفه نور، چاپ سوم (1382)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره).

امام خامنه‏ای (مدظله‏العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در:           WWW.Khamenei.ir

بختیاری، لطفعلی. (1388). «الگوی توسعه مدیران ارزش‏مدار». تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

پارساییان، علی؛ و دیگران؛ (1389)؛ «مبانی مدیریت منابع انسانی»؛ (دسلر، ک)؛ تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.

پورصادق، ناصر و همکاران.1394؛ مدیریت منابع انسانی پیشرفته با رویکرد استراتژیک؛ نشر واژگان.

پورصادق، ناصر و همکاران. (تابستان 1392). «شناسایی مؤلفه‏ها و شاخص‏های مؤثر مدیریت نیروی انسانی در طراحی و ارتقاء آمادگی سازمان‏های نظامی». فصلنامة مطالعات دفاعی استراتژیک. نشریة علمی پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی. سال دوازدهم، شماره 2.

 خلیلی‏شَوَرینی، سیاوش. (1391). «روش‏های پژوهش آمیخته». تهران: انتشارات یادواره کتاب.

دلاور، علی. (1386). «روش تحقیق پیشرفته (طراحی مدل)». تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

دهقانان، حامد. (پاییز ۱۳۸5)؛ «مدیریت بر مبنای شایستگی (ضرورت و راه‎کارها)»؛ مجله مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شماره ۵۳.

دیانتی، محمد و همکاران؛ (تیر 1388). «شایستگی؛ مفاهیم و کاربردها»؛ ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره 206.

زاهدی، شمس‏السادات و همکاران؛ (بهار 1389)؛ «الگوی قابلیت های راهبردی مدیران میانی دولتی»؛ فصلنامه: مطالعات مدیریت راهبردی، سال اول، شماره 1.

شیخ، ابراهیم. (1389). «الگوی قابلیت‏های اسلامی ایرانی مدیران در بخش دولتی»(رساله دکترا). دانشگاه علامه طباطبایی. ایران.

قرائتی، محسن. (1378). «تفسیر نور» (جلد دوم). تهران: مرکز فرهنگی درس‏هایی از قرآن.

قرائتی، محسن. (1388). «300 نکته در مدیریت اسلامی برگرفته از تفسیر نور». تهران: انتشارات مؤسسه درس‏هایی از قرآن. چاپ دوم.

 علیزاده، محمدجواد و همکاران. (1393). «انتظارات فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) از تحوّل در ارتش جمهوری اسلامی ایران». مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

 مصطفی‏پور، محمدرضا؛ (اردیبهشت 1387)؛ «پیامبر اسلام الگوی مدیری موفّق»؛ مجله: پاسدار اسلام، سال بیست و هفتم، شماره 317.

 مظاهری، حسین. (1384). «اخلاق در اداره». به کوشش: محمدجواد خالقی. قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم). چاپ چهارم.

 منصور، جهانگیر. (1379). «مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح ج.ا.ا.». تهران: احیاءکتاب

مرکز پژوهش‏های مجلس. (13/08/1382). «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی». قابل دسترسی در: http://rc.majlis.ir/

 نیرومند، پوراندخت و همکاران. (پاییز 1391). «چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت‏های فناوری بنیان: ابعاد، مولفه‏ها و شاخص‏ها». فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره چهارم، شماره 12.