نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 مدیر گروه مدیریت آموزش عالی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این پژوهش ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی‌(ره) بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده‌ها، پژوهشی کمی و کیفی از نظر نحوه‌ی اجرا، آمیخته می‌باشد. جامعه‌ آماری پژوهش، کارکنان آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بود و کل جامعه به تعداد ۱۰۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش به‌صورت پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته برمبنای طیف لیکرت . روایی ظاهری پرسشنامه پژوهش با مطالعه فردی و با نظر اساتید راهنما و مشاور و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 97/0تعیین گردید. در پردازش و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار pls استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در نهایت ۱۷ مولفه و ۶۴ ملاک برای ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره) تعیین و مدل ارزیابی ارائه شد. مولفه‌های ارزیابی، توجه به رتبه عبارتند از: مدیریت و رهبری دانشگاهی، هیئت علمی ، فعالیت‌های آموزشی با ضریب رضایت ذینفعان داخلی و خارجی از عملکرد دانشگاه ،‌ قوانین و مقررات، فضای فیزیکی ، فعالیت های پرورشی، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، کارکنان غیر هیئت علمی، خدمات ، فعالیت‌های پژوهشی، منابع مالی، دانشجو، برنامه ریزی راهبردی، امکانات و تجهیزات آموزشی ، نظام تضمین کیفیت و مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در نهایت مدل ارزیابی نهایی شامل فلسفه و اهداف، مولفه‌ها و ملاک‌ها و سازوکار اجرایی مدل ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Assessing Imam Khomeini Naval Academy

نویسندگان [English]

  • P Lotfipour Sabzi 1
  • n. gh ghourchian 2
  • H Arasteh 3
  • H Sayyari 4

1 Iranian Navy

3 faculty member

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for assessing Imam Khomeini Naval Academy. The research method is applied, in terms of objective, quantitative and qualitative research, in terms of data, and mixed, in terms of implementation. The statistical population of the study was educational staff and faculty members of Imam Khomeini Naval Academy, and the total population (108 educational staff and faculty members) was chosen as the sample. The data gathering tool in this research was a researcher-made questionnaire based on the Likert scale to examine the criteria appropriate to the components subtracted from the literature of the research. The face validity of the research questionnaire was examined by individual study, with the opinion of the supervisor and counselor and the content validity of the questionnaire was examined by using Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI). The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha, which was determined 0.97 for the questionnaire. Data were analyzed by using SPSS software and the structural equation modeling was done by using PLS software. By implementing the mentioned methods and after analyzing the data, finally, 17 components and 64 criteria were determined for assessing Imam Khomeini Naval Academy and the Assessment model was presented. The assessment components according to rank are: academic management and leadership with a path coefficient of 0.962445, faculty member with a path coefficient of 0.961076, educational activities with a path coefficient of 0.952113, internal and external stakeholders' satisfaction with the university performance with a path coefficient of 0.939612, rules and regulations with a path coefficient of 0.937116, physical space with the path coefficient of 0.934038, training activities with the path coefficient of 0.929377, information and communication technology with the path coefficient of 0.910458, non-scientific staff with the path coefficient of 0.88950, service with a path coefficient of 0.892893, research activities of the path coefficient of 0.873129, financial resources with the path coefficient of 0.862672, student with a path coefficient of 0.858984, strategic planning with a path coefficient of 0.839829, the educational equipment and facilities with a path coefficient of 0.791491, quality assurance system with a path coefficient of 0.784975, and knowledge management and organizational learning with a path coefficient of 0.551813. Lastly, the final assessment model includes philosophy and objectives, components and criteria, and the mechanism of implementation of the model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • University
  • faculty member
  • academic management and leadership

آزما، فریدون (1388)، تدوین شاخص‌های کلیدی عملکردی، جهت ارزیابی عملکرد و ارائه برنامه راهبردی برای واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه‌ی ۱۰، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

آهنچیان، محمدرضا (1388). روش‌شناسی طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در مؤسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی مشهد، آموزش عالی ایران زمستان 1388، 2(3 (پیاپی 7)):15-46

احمدوند، محمدعلی، نیکوکار، غلامحسین و فقیه علی‌آبادی، هادی و رضایی، علی‌محمد و نیکنام، علی‌اصغر (1392)، طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، سال پانزدهم، شماره چهارم 107-139.

بازرگان، عباس (۱۳۸۰). ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها، فرایند عملیاتی). تهران: انتشارات سمت.

بازرگان، عباس (۱۳۸3). ارزشیابی آموزش عالی، دایرة‌ا‌لمعارف آموزش عالی ص 94- 98، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران.  

شاه رضایی سید رسول (1389). بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به‌منظور ارائه یک چهارچوب ادراکی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. تابستان 1389; 16(2 (56)):41-60

رشید زاده، فتح‌ا...، (1391). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع)، مدیریت نظامی، شماره 45، ص‌ 11-44.

رحیمی، غفور (1385)، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، مجله تدبیر، شماره 173.

فروغی ابری، احمدعلی و یار محمدیان، محمدحسین و طرقی، جعفر (1383). اثربخشی آموزش عالی، دایرة‌ا‌لمعارف آموزش عالی 85- 91، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران.  

هاشمی، سید احمد (1392). آموزش عالی مفاهیم و رویکرد‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

جعفری، مصطفی و نوری، سیامک و طالبی، داوود (۱۳۹۰)، تحلیل عاملی شاخص‌های مؤثر در نظام جامع ارزیابی عملکرد آموزش عالی کشور، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره ۱، شماره ۱، ۴۳-۶۴.

نیکوکار، غلامحسین و سجادی پناه، علی (1388). طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دهم، شماره 36، بهار و تابستان 1388، 133-171.

Ali, Murad and Kumar Shastri, Rajesh.(2010 ),Implementation of Total Quality Management in Higher Education, Asian Journal of Business Management 2(1): 9-16.

Aljardali, H., Kaderi, M., and Levy-Tadjine, T. (2012). The implementation of the balanced  scorecard  in  lebanese public higher education institutions.  Procedia Social and Behavioral Sciences ,۶۲,pp 98-108.

Arjomandi, Maziar & Kestell, Colin & Grimshaw, Paul.(2009). An EFQM Excellence Model for higher education quality assessment, The Australasian Association for Engineering Education Conference University of Adelaide, 6-9 December 2009,pp 1015-1020.

Baldrige Performance Excellence Program.(2013). 2013–2014 Education Criteria for Performance Excellence. Gaithersburg, MD: U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology. http://www.nist.gov/baldrige.

European Association for Quality Assurance in Higher Education, (2014), The Concept of excellence in Higher Education, ENQA Occasional Papers 20,Brussels, Belgium. Available at http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers

Farid, Daryush& Nejati, Mehran,& Mirfakhredini ,Heydar,(2008). Balanced scorecard application in universities andhigher education institutes: Implementation guide in an iranian context / Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, Nr. 2 (2008) 31-45

Hair, Joseph F. and Ringle, Christian M. and Marko Sarstedt(2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet, Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 19, no. 2 (spring 2011), pp. 139–151

Hamalainen, K. and Wahlen ,S. and Peho- Voima, S.(2001). Institutional Evaluations in Europe, European Network for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki.

Kawaguchi, A. and Tanaka, Y.(2012). Quality assurance for higher education in Japan, National institutions for academic degrees and university evaluation.

Sudirman, Indrianty.(2012). Implementing Balanced Scorecard in Higher Education Management, Case Study: Hasanuddin University of Indonesia, International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 18,pp 199–204.

Tsinidou, M. and Gerogiannis V. and Fitsilis P.(2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher education : an empirical study, Quality Assurance in Education Vol.18No.3,,