نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

برابر سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور ابلاغی در 1391، توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی و ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی از وظایف اصلی بخش دفاع کشور هستند. در این امتداد، آموزش عالی در بخش دفاع به عنوان زیربنای اساسی تحقق سیاست‌های مذکور قابل توجه هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال تبیین مختصات حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، ترکیبی (کیفی و کمی) است. یافته‌ها نشان می‌دهند که مشکلات و چالش‌های اساسی آموزش عالی در بخش دفاع نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و فراگیر است که با توجه به مضامین شش‌گانه حاصل از پژوهش حاضر شامل طراحی و پیاده سازی الگوی بومی حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع، طراحی مجدد ساختار و فراگردهای سازمانی نظام آموزش عالی بخش دفاع، اشاعه فرهنگ تحول‌گرا در نظام آموزش عالی بخش دفاع، طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی در بخش دفاع، مدیریت سرمایه انسانی در آموزش عالی بخش دفاع و بازنگری در محتوا و متدولوژی آموزش و پژوهش بخش دفاع در حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Coordinates of Good Governance in the Defense Sector

نویسندگان [English]

  • b abdi 1
  • ali asqar pourezzat 2

1 Assistant Professor, Department of Management, IAO University

2 professor of management

چکیده [English]

The general policies of the country's self-reliant defense and security, the development and deepening of the culture of self-esteem, self-sufficiency, innovation and creativity at all levels and dimensions of defense and security, the promotion of the software movement, the production and development of defense and security science, technology, and research, and finally, movement in the boundaries of knowledge with an emphasis on localization and modernization are the main tasks of the country's defense sector. In this regard, higher education, as the basis for the implementation of these policies, is of high significance. The present study aims to explain the coordinates of good governance of higher education in the defense sector. The research is applied in terms of purpose, and the research method is a combination (qualitative and quantitative). Findings indicate that the basic problems and challenges of higher education in the defense sector require a comprehensive and inclusive approach.This goal can be realized throughthe six themesprovided by the present research in the defense sector, including: the design and implementation of a native model for good governance in education, redesigning of the structure and organizational processes of the higher education system, the promotion of transformational culture in the higher education system, design and implementation of a comprehensive system for evaluating the performance of faculty members, human capital management in higher education, and reviewing the content and methodology of education and research in the good governance of higher education in the defense sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General policies of the self-reliant defense and security of the country
  • Good governance in higher education
  • Defense sector
  • Useful science
  • Development vision document

منابع انتظاری، یعقوب (1385). گزارش تحلیل تعامل دانشگاه – صنعت از چشم‌انداز اقتصاد دانش. تهران: دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی.

اعرابی، سید محمد و موسوی، سعید (1388). الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد پژوهشگاه­ها، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 51، بهار.

استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1385). اصول روش تحقیق کیفی. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.

سلیمی، قاسم، محمدی، مهدی و نثار، زینب (1396). واکاوی تجارب اعضای هیات علمی در ارتباط با شایستگی­ها و پویایی­های تدریس و پژوهش در فرآیند بین­المللی شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی، فصلنامه تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره دوم.

دانایی‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. انتشارات اندیشه مدیریت.

ذاکر صالحی، غلامرضا (1388). محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاست‌های پژوهش در برنامه پنجم توسعه کشور، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 53.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم، انتشارات آگاه.

عباسی، فرهاد و حاجی حسینی، حجت‌الله (1388)؛ تحلیل استراتژی جستجوی نوآوری بنگاه‌های صنعتی ایران در تعامل با نهادهای علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 51، بهار.

فکور، بهمن و حاج حسینی، حجت اله (1387). کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه‌های ایران (مطالعه موردی 7 دانشگاه مهم کشور)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2، تابستان.

قانعی راد، محمد امین، طلوعی، ابوالقاسم و خسرو خاور، فرهاد (1387). عوامل، انگیزش‌ها و چالش‌های تولید دانش در بین نخبگان علمی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2، تابستان.

مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری (1391). قابل‌دسترس در http://www.srlst.com/Default.aspx?lan=fa

مدهوشی، مهرداد و نیازی، عیسی (1389). بررسی و تبیین جایگاه آموزش عالی ایران در جهان، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره 4، بهار.

Akcal, P. & Engin-Demir, C. (2012). Turkey’s educational policies in Central Asia and Caucasia: Perceptions of policy makers and experts; International Journal of Educational Development, 32-11-21.

Aleixo, A.M.,  Leal, S. & Azeiteiro, U.M.  (2018). Conceptualization of sustainable higher education institutions, roles, barriers, and challenges for sustainability: An exploratory study in Portugal, Journal of Cleaner Production, 172,  1664-1673.

Audretsch, D.B, Lehmann, E, & Warning, S (2004). University spillovers: does the kind of science matter? Industry and Innovation, 11 (3), 193-205.

Bevir, M. (2013). Governance: A very short introduction. Oxford. UK: Oxford University Press.

Cheng, K. K.Y. & Biglar Beigi, A. (2012). Education and religion in Iran: The inclusiveness of EFL (English as a Foreign Language) textbooks; International Journal of Educational Development, 32-310-315.

Friman, M. Schreiberb, D., Syrjänena, R., & Kokkonena, E. (2018). Steering sustainable development in higher education – Outcomes from Brazil and Finland. Journal of Cleaner Production, 186, 364-372.

Havas, A. (2008). Devising futures for universities in a multi-level structure: A methodological experiment, Technological Forecasting & Social Change, 75-558-582.

Hall, J.S. (2002). Reconsidering the Connection between Capacity and Governance. Public Organization Review, 2. 23-44.

Hufty, M. (2011). Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework (GAF). In: Wiesmann, U. Hurni, H. et al. eds. Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives". Bern: Geographica Bernensia: 403–424.

Kankovskaya, A. (2016). Higher Education for Sustainable Development: Challenges in Russia, Procedia CIRP, 48, 449-453.

Lundvall, B.A. (2007). Higher Education, Innovation and Economic Development. Paper to be presented at the World Bank’s Regional Bank Conference on Development Economics, Beijing, January 16-17.

McMahon, W. (2018). The total return to higher education: Is there underinvestment for economic growth and development? The Quarterly Review of Economics and Finance, In Press.

Mok, K. H. (2005). Fostering entrepreneurship: Changing role of government and higher education governance in Hong Kong, Research Policy, 34-537-554.

OECD (2000).The new economy beyond the type; Report on the OECD growth project, Paris: OECD.

Pandit, N. (1996).The creation of theory: a recent application of the Grounded Theory method, The Qualitative Report.Vol 2.No 4.

Pettai V. & Illing E. (2004). Governance and Good Governance. Journal of Humanities and Social Sciences. Vol. 8. No 4.

Pierre, J. & Peters, B.G. (2000). The State and Public Policy. Basingstoke: Palgrave.

Reyes, A. (2018). Connecting higher education and innovation to local development, Futures, In Press.

Rosenbloom, D.H. (1983). Public Administration Theory and the Separation of Powers, Public Administration Review, Vol. 43. No. 3.

Rhodes, R.A.W. (1996). The New Governance: Governing Without Governance, Political Studies, 44, 652-67.

Varsakelis, N.C. (2006). Education, political institutions and innovative activity: A cross-country empirical investigation, Research Policy, 35-1083-1090.

World Economic Forum (2012). Available online at http://www.weforum.org/

World Bank (2012). Knowledge Appraisal Measurement. Washington D.C.: World Bank Publications.