واکاوی نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مساله ایمنی دریانوردی مهم‌ترین دغدغه سازمان بین‌المللی دریانوردی(ایمو) است. یکی از زمینه‌های مطرح و مهم ایمنی دریایی نیز مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است که همواره مورد توجه ایمو بوده است. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در تدوین استانداردهای بین‌المللی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است. بر همین مبنا، روش توصیفی- استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است. اقدامات ایمو در این زمینه را باید در دو بستر ساختاری و نهادسازی و صدور مقررات بین‌المللی جستجو کرد. بر همین اساس ایمو با تشکیل کمیته ایمنی دریانوردی و سپس کمیته فرعی عامل انسانی، آموزش و نگهبانی بصورت تخصصی و زیر نظر کمیته ایمنی دریانوردی به مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی پرداخت. از سوی دیگر نیز با تدوین دو کنوانسیون اساسی که عبارتند از کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی پرسنل شاغل در کشتی‌های ماهیگیری، به نقشی انکارناپذیر خود در این زمینه از ایمنی دریایی عمل نموده است. در کنار این دو باید از فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) هم نام برد که نقش قابل توجهی در تکمیل استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Role of the International Maritime Organization in Developing Standards for Training, Certification, and Watchkeeping

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Akbarpoor 1
  • bagher mirabbassi 2
  • Ehsan Kamrani 3
1 Qeshm Azad University, Qeshm, Iran
2 University of Tehran, Tehran, Iran
3 University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Maritime Safety is the most important concern of the International Maritime Organization (IMO). Training, certification, and watchkeeping form an important part of maritime safety that has always attracted IMO’s interest. This study aims to examine IMO’s role in developing Standards for Training, Certification, and Watchkeeping (STCW). Accordingly, it employed the descriptive-inductive method as its main methodology. IMO’s efforts in this regard can be investigated in two areas of structuralization and institutionalization as well as issuance of international regulations. Therefore, IMO established a Maritime Safety Committee, and then a Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW), and addressed the issue of training, certification, and watchkeeping professionally and under the supervision of the Maritime Safety Committee. IMO has also played its undeniable role in maritime safety by formulating two basic conventions: the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Fishing Vessel Personnel. The fifth chapter of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), which has a significant role in supplementing the standards for training, certification, and watchkeeping, should also be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "International Maritime Organization (IMO)"
  • "United Nations Convention on the Law of the Sea"
  • "Sub-Committee on Human Element. Training and Watchkeeping (HTW)"
  • "International Convention on Standards of Training. Certification and Watchkeeping for Seafarers"
  • "International Convention on Standards of Training. Certification and Watchkeeping of Fishing Vessel Personnel"