واکاوی نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق ، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مساله ایمنی دریانوردی مهم‌ترین دغدغه سازمان بین‌المللی دریانوردی(ایمو) است. یکی از زمینه‌های مطرح و مهم ایمنی دریایی نیز مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است که همواره مورد توجه ایمو بوده است. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در تدوین استانداردهای بین‌المللی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است. بر همین مبنا، روش توصیفی- استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است. اقدامات ایمو در این زمینه را باید در دو بستر ساختاری و نهادسازی و صدور مقررات بین‌المللی جستجو کرد. بر همین اساس ایمو با تشکیل کمیته ایمنی دریانوردی و سپس کمیته فرعی عامل انسانی، آموزش و نگهبانی بصورت تخصصی و زیر نظر کمیته ایمنی دریانوردی به مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی پرداخت. از سوی دیگر نیز با تدوین دو کنوانسیون اساسی که عبارتند از کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی پرسنل شاغل در کشتی‌های ماهیگیری، به نقشی انکارناپذیر خود در این زمینه از ایمنی دریایی عمل نموده است. در کنار این دو باید از فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) هم نام برد که نقش قابل توجهی در تکمیل استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Role of the International Maritime Organization in Developing the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Akbarpoor 1
  • bagher mirabbassi 2
  • Ehsan Kamrani 3
1 Qeshm Azad University, Qeshm, Iran
2 University of Tehran, Tehran, Iran
3 University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The case of maritime safety is a major concern of the International Maritime Organization. One of the most important areas of maritime safety is the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW) that has always been the focus of IMO. This study seeks to examine the role of IMO in the formulation of STCW. On this basis, the descriptive-inductive method is chosen as the dominant method in this paper. IMO measures in this regard should be sought in both the structural and institutional contexts and the issuance of international regulations. On this basis, IMO formed the Maritime Safety Committee and then the Subcommittee on Human Factors, Specialized Training and Maintenance, under the supervision of the Maritime Safety Committee, on the issue of STCW. On the other hand, by adopting two basic conventions, namely the International Convention on the STCW of Seafarers and the International Convention on the STCW of Personnel Working in fishing ships, it has played an undeniable role in the field of maritime safety. Alongside these two, there is also the fifth chapter of the Convention on the Safety of Life at Sea (SOLAS), which has played a significant role in complementing the STCW.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standards of Maritime Training
  • International Maritime Organization
  • Convention on the Law of the Sea
  • Subcommittee on Human Factor and Training and Watch keeping
  • International Convention on the STCW of Seafarers
اشتریان، کیومرث، 1387. رهیافت نهادی در سیاستگذاری نوآوری تکنولوژیک، فصلنامه سیاست، دوره سی و هشتم، شماره 1
بیگ‌زاده، ابراهیم، 1389. حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ اول، مجد، تهران
حقیقت، سید صادق، 1387. روش‌شناسی علوم سیاسی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه مفید، قم
ذاکرحسین، عبدالرحیم، 1369. تاریخ تحولات حقوق بین‌الملل دریاها، کانون وکلا، شماره‌ 152 و 153
سازمان بنادر و دریانوردی، 1397. کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا، وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی، قابل دسترس در:
www.pmo.ir/Portal/_DouranPortal/mar3/SOLAS.doc
طلایی، فرهاد و حیدری، الهام، 1394. نقش سازمان‌های بین‌المللی دارای صلاحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره 2
مرزبان، علی اکبر، 1391. سازمان بین‌المللی دریانوردی و نقش آن در صنعت دریانوردی و حقوق بین‌الملل دریایی، اسرار دانش، تهران
مشیرزاده، حمیرا، 1366. تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران
منصوری، ایرج، 1396. دریانوردان در جابجایی پنج تریلیون دلار کالا در جهان نقش دارند، وب سایت خبرگزاری ایرنا، قابل دسترس در:
http://www.irna.ir/fa/News/82587804
های، کالین، 1385. درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه‌ احمد گل‌محمدی، نشر نی، تهران
 
Beckman, Robert and Sun, Zhen, 2017.  The Relationship between UNCLOS and IMO Instruments, Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy, Volume 2, Issue 2
Caputo, Antonio, 2005, STCW, IMO Publishing, London
Chircop, Aldo, 2015. The Oxford Handbook of the Law of the Sea: The International Maritime Organization, Oxford University Press, Oxford
Christodoulou-Varotsi, Iliana and Pentsov, Dmitry A., 2007. Maritime Work Law Fundamentals: Responsible Shipowners, Reliable Seafarers, Springer Science & Business Media, Berlin
Couper, A. D. and Walsh, Chris and Stanberry, Ben and Boerne, G.L., 1999. Voyages of Abuse: Seafarers, Human Rights and International Shipping, Pluto Press, London
FAO, 2018. Training and Awareness, The Food and Agriculture Organization of the United Nations Website, Available at:
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/
IFSMA, 2014. About The Imo, International Federation of Shipmasters' Associations Website, available at:
https://www.ifsma.org/resources/About-the-IMO4.pdf
IMO, 1998. SOLAS: the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, International Maritime Organization Website, Available at address:
www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/FocusOnIMO(Archives)/Documents/Focus%20on%20IMO%2020SOLAS,%20the%20International%20Convention%20for%20the%20Safety,%20of%20Life%20at%20Sea,%201974%20(October%201998).pdf
IMO, 2013. IMO Sub-Committee restructuring agreed by MSC, International Maritime Organization Website, Available at address:
www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/26-restructuring.aspx#.W-_Aw9Uza00
IMO, 2014. Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping (HTW), 1st session, 17 to 21 February 2014, International Maritime Organization Website, Available at:
www.imo.org/fr/MediaCentre/MeetingSummaries/HTW/Pages/HTW-1st-Session.aspx
IMO, 2018a. Brief History of IMO, International Maritime Organization Website, Available at:
http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx
IMO, 2018b. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, International Maritime Organization Website, Available at address:
www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
IMO, 2018c. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), International Maritime Organization Website, Available at address:
www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx
IMO, 2018d. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, International Maritime Organization Website, Available at address:
www.imo.org/en/OurWork/humanelement/trainingcertification/pages/stcw-convention.aspx
IMO, 2018e. Status of Treaties, International Maritime Organization Website, Available at at:
www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/StatusOfTreaties.pdf
IMO, 2018f. Sub-Committee on Human element, Training and Watchkeeping (HTW), International Maritime Organization Website, Available at address:
http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/HTW/Pages/Default.aspx
IMO, 2019. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995, International Maritime Organization Website, Available at address:
http://www.imo.org/en/ourwork/humanelement/pages/stcw-f-convention.aspx
IMO Legal Committee, 2014. Implications of the United Nations Convention on the Law of the Sea for the International Maritime Organization, IMO Publishing, London
Kraska, James and Pedrozo, Raul, 2013. International Maritime Security Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden
Pamborides, G. P., 1999. International Shipping Law: Legislation and Enforcement, Martinus Nijhoff Publishers, Hague
Papanicolopulu, Irini, 2018. International Law and the Protection of People at Sea, Oxford University Press, Oxford
Safety4sea, 2011. STCW-F Convention on training and certification for fishing vessel personnel to enter into force, safety4sea Website, Available at:
https://safety4sea.com/stcw-f-convention-on-training-and-certification-for-fishing-vessel-personnel-to/
Sekimizu, Koji, 2014. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the International Maritime Organization, International Maritime Organization Website, Available at address:
www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/SpeechesByTheSecretaryGeneral/Pages/itlos.aspx
Young, A. A, 1918. Allied Maritime Transport Council, Cornell University Library, New York