فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه حقوق داشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

خسارتهای وارده به جامعه جهانی ناشی از دو جنگ جهانی، جهان را واداشت تا استفاده از زور را در روابط بین‌المللی منع نمایند. اصلی‌ترین ممنوعیت در بند4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است. اما بر این ماده استثنائاتی وارد شده است. با بررسی استثنائات وارده می‌توان موارد ممکنه اعمال زور را مشخص کرد. یکی از فضاهای اعمال زور، حوزه دریاها می باشد. نیروهای دریایی از جانب کشورهای خود در عرصه دریاها به اعمال قدرت می‌پردازند. مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که فرصت‌های حقوقی اعمال قدرت در عرصه دریاها در زمان جنگ چیست؟ فرصتهای اعمال زور نیروی دریایی که می‌توانند به عنوان مستثنیات منع کاربرد زور در حقوق بین‌الملل محسوب گردند و آموزش آن در تدوین راهبردهای قدرت دریایی ضروری است. با بررسی اسناد حقوق بین‌الملل، گونه‌های مجاز اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ مشخص گردید که می‌توانند از انجام محاصره دریایی، دفاع مشروع و بمباران دریایی و غیره را شامل شوند. روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و با تحلیل معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Opportunities for the use of force by the Navy during the war as an educational necessity in formulating a maritime power strategy

نویسندگان [English]

  • Ali Abdollah Habib Noori 1
  • Masoud Raei Dehaghi 2
  • M. K Emadzadeh 3
1 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The damage to the international community during two world war has forced them to prohibit the use of force in international relations. The main prohibition is set out in article 2(4), of the United Nations Charter. But some exceptions have been made to this article. By examining the exceptions, it is possible to identify possible use of force. One of the areas to use of force is the sea basin. The naval forces are exercising power from their own countries in the seas. The main question of the research is that what the opportunities of the Navy to use of force is during wartime, which can be excluded as an exclusion from the use of force within the framework of international law And its training in the formulation of maritime power strategies is essential. By reviewing International Law documents, some types of force are allowed by the Navy such as fighting right, blockade, self defence, and bombardment and so on. The research method is a documentary and library research and has been studied by analyzing conventions and other sources of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Use of Force"
  • "The Navy"
  • "Exceptions to the prohibition of use of force"
  • "sea power strategy"