فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه حقوق داشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

خسارتهای وارده به جامعه جهانی ناشی از دو جنگ جهانی، جهان را واداشت تا استفاده از زور را در روابط بین‌المللی منع نمایند. اصلی‌ترین ممنوعیت در بند4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است. اما بر این ماده استثنائاتی وارد شده است. با بررسی استثنائات وارده می‌توان موارد ممکنه اعمال زور را مشخص کرد. یکی از فضاهای اعمال زور، حوزه دریاها می باشد. نیروهای دریایی از جانب کشورهای خود در عرصه دریاها به اعمال قدرت می‌پردازند. مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که فرصت‌های حقوقی اعمال قدرت در عرصه دریاها در زمان جنگ چیست؟ فرصتهای اعمال زور نیروی دریایی که می‌توانند به عنوان مستثنیات منع کاربرد زور در حقوق بین‌الملل محسوب گردند و آموزش آن در تدوین راهبردهای قدرت دریایی ضروری است. با بررسی اسناد حقوق بین‌الملل، گونه‌های مجاز اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ مشخص گردید که می‌توانند از انجام محاصره دریایی، دفاع مشروع و بمباران دریایی و غیره را شامل شوند. روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و با تحلیل معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Opportunities for the Use of Force by the Navy During the War as an Educational Necessity in Formulating a Maritime Power Strategy

نویسندگان [English]

  • Ali Abdollah Habib Noori 1
  • Masoud Raei Dehaghi 2
  • M. K Emadzadeh 3
1 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The damages to the international community during two world war have forced the world to prohibit the use of force in international relations. The main prohibition is set out in article 2(4), of the United Nations Charter. But some exceptions have been made to this article. By examining the exceptions, it is possible to identify possible use of force. One of the areas to use of force is the sea basin. Navies are exercising power from their own countries at seas. The main question of the research is that what the opportunities of the Navy to use of force is during wartime, which can be excluded as an exclusion from the use of force within the framework of international law and its training in the formulation of maritime power strategies is essential. By reviewing International Law documents, some types of force are allowed by the Navy such as fighting right, blockade, self defence, and bombardment and so on. The research method is a documentary and library research and has been studied by analyzing conventions and other sources of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Use of Force
  • navy
  • Exceptions to the prohibition of use of force
  • Sea power strategy
ابراهیمى, سید نصر الله. (پاییز 1382)، تجاوز و دفاع در حقوق بین‏الملل مجله حکومت اسلامی، سال هشتم (مجلس خبرگان رهبری) 3, شماره 29، تهران.
حافظ نیا, محمد رضا.(1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. انتشارات پاپلی, مشهد.
دهخدا, علی اکبر. (1377) لغت نامه دهخدا، چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. تهران
شفیعى, محمد. (1375). بررسى مشروعیت دخالت‏هاى نظامى بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین‏الملل. مجله حقوقى, شماره 20، تهران
ضیایی بیگدلی, محمد رضا. (1380)، حقوق جنگ. چاپ دوم. دانشگاه علامه طباطبایی, تهران.
لطفیان, سعیده. (1387)، استراتژی و روشهای برنامه ریزی استراتژیک. انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل, تهران.
ممتاز, جمشید, و حسین شریفی طرازکوهی. (تابستان 1373)، حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره دوره 32 شماره پیاپی 1144, 1-24، تهران
ممتاز, جمشید, و صابری انصاری، بهزاد. (تابستان 1391)، تأثیر رویه بعدی دولت ها بر اصل منع تهدید و توسل به زور، فصلنامه راهبرد سال بیست و یکم, شماره شماره 63: 175-204، تهران.
نیروی دریایی ج.ا.ا.ایران، (25 آبان 1359.)، اطلاعیه شماره 22/29 به دریانوردان.
Andrea De Guttry, and Natalino Ronzitti. 1993, The IRAN-IRAQ War (1980–1988) and The Law Of Naval Warfare.
Canadian Code, (2001), Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels, B-GJ-005-104/FP-021." Canadian National Defence.
Corbett, Sir Julian. (1988), Some Principles of Maritime Strategy. Edited by Eric Grove, Annapolis: Naval Institute Press.
Dieter, Fleck Ed. (1995), The Handbook of Humanitarian Law of Armed Conflicts.
Dinstein, Yoram, (1982), Use of Force, War and Neutrality, peace Treaties, Encyclopedia of public InternationalLaw, Vol. 4. North Holland publishing Co.
Dinstein, Yoram. (2004) The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge University Press.
Dinstein, Yoram.(2012) War, aggression, and self-defence, 5th ed. 5. Cambridge & New York: Cambridge University Press, United Kingdom.
Doswald-Beck, Louise. (1995), The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Concflicts at Sea.
General Assembly, (2005) Resolution (A/60/L.1), World Summit Outcome, 60/1.2005.UN.
General Assembly, (December 14, 1974) Resolution 3314 (XXIX) on act of aggression,UN.
Hague Convention (IV) (1907) Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annexed to Hague Convention (II) of 1899 and (IV) of 1907.
Hague Convention (IX) (1907) Concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War.
Hague Convention (VII) (October 18, 1907) relating to the Conversion of Merchant Ships into War-Ships.
Hague Convention (VIII) (1907) Relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines.
Hague Convention (XIII) (1907) Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War.
I. C.J. (July 8, 1996) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, Reports.
ICJ, (1996), Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. ICJ Rep.
Iliopoulos, Ilias. (2009) Strategy and Geopolitics of Sea Power throughout History, Baltic Security & Defence Review.
Jaques, Richard, ed. (December 2013) MARITIME OPERATIONAL ZONES, Naval War College.
Louise, Doswald-Beck, ed. (June 12, 1994) San Remo Manual on International Law applicable to Armed Conflicts at Sea, Cambridge University Press.
M. C. Waxman. (2009)The Use of Force against States that Might Have Weapons of Mass Destruction’, 31 Mich.JIL 1, 7.
McLennan, Bruce Clark. (2006) Contemporary maritime pressures and their implications for naval force structure planning. Wollongtong: university of Wollongton.
Merriam Webster's collegiate dictionary. (2004) 11th edition. Library of congress, USA.
Mundis, Daryl A. (May 2008) The Law of Naval Exclusion Zones, A Thesis Submitted for the Degree of. University of London.
NWP 1-14M, (August 2017) The Commander’s Handbook on The Law Of Naval Operations, Navy Warfare Publications Library, USA.
Protocol (I) (1977) Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.
Rezac, David. (7 Apreil 2002), President Bush’s Security Strategy and Its Pre-Emptive Strikes Doctrine – A Legal Basis for the War against Iraq? Austrian Review of International & Europion law, Austia.
Schmitt, Michael N. (1991) Aerial Blockades in Historical, Legal, and Practical Perspective. United States Air Force Academy Journal Of Legal Studies, USA.
Schmitt, Michael. (2013) Maritime Operational Zones, Rhode Island: Naval War College, USA.
SCHRIJVER, Nico. (2005) La Charte des Nations unies Commentaire article par article Sous la direction de Jean- Pierre COT Alain PELLET. Economica.
Sean. D. Murphy. (2005) The Doctrine of Preemptive Self-Defense, Villanova Law Review, Vol. 50, Iss. 3 [2005], Art. 9 50 Vill.LR 699, Villanova University, USA.
The UN Secretary General. (3 April 2000) We the Peoples: The Role of the UN in the 21st Century, Delivered to the UN General Assembly, UN.
Treaty of Pelindaba (April 11, 1996), African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty.
Treaty of Rarotonga (August 6, 1985) South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, 24 ILM 1442.
Treaty of Tlateloco (February 14, 1967) Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America.
U.N. (1945) Charter.
UN Secretary General. (21 March 2005) In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All. Delivered to the UN General Assembly, UN.
UN, (Dec. 2, 2004), A More Secure World: Our Shared Responsibility, UN Doc A/59/565
United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982) Montegobay.
Vego, Milan. (2009) Operational Warfare at Sea Theory and practice. London & New York: Routledge.
W. J. Fenrick. (1986) The Exclusion Zone Device in the Law of Naval Warfare, Ottawa, Canada.
Xiaoyan, Wu. (2014) China’s Sea Power Nation Strategy, Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Stockholm-Nacka, Sweden: Asia Papers Series, Institute for Security and Development Policy, Singapore.