طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

امروزه، اخلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه، نقش مؤثری در تداوم حیات سازمان‌ها ایفا می‌نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان و ارائه مدلی از آن با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا ترکیبی است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد380 نفر می‌باشد که در بخش کیفی، 18 نفر و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران، تعداد200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تحلیل مصاحبه‌ها، روش تحلیل محتوای قراردادی مورداستفاده قرار گرفت و مدل اولیه سرمایه اخلاقی سازمان استخراج شد. جهت سنجش و برازش مدل، روش تحلیل عاملی تأییدی با نرم‌افزار لیزرل انجام شد. همچنین با استفاده از شاخص‌های KMO و بارتلت، کفایت داده‌ها تأییدشده و بار عاملی تمامی گویه ها بالاتر از 3/0 محاسبه و مدل طراحی‌شده مورد تائید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان شامل: رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، جو اخلاقی، شهرت سازمان، سازمان‌ اخلاق محور، وفاداری اخلاقی، محتوای اخلاقی خدمات، فروش اخلاق محور و مسئولیت‌پذیری اخلاقی می‌باشد. همچنین متغیر آموزش توانست نقش میانجی معناداری را در ارتباط میان مؤلفه‌های اخلاقی و سرمایه اخلاقی سازمان ایفا ‌نماید که ‌بایستی با تدوین برنامه‌های راهبردی، سعی در حفظ و ارتقاء آن نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Organization's Ethical Capital with emphasis on Training in the Maritime transportation industry. (Case Study: Ports and Maritime Organization of Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Habib Moradi 1
  • masoumali Salimian 2
  • behzad farokh seresht 3
  • Ghorban Ali Agha Ahmadi 3
1 Phd Candidate of Public Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran
2 Assistant professor of Public management, Chalous branch, Azad Islamic University, Chalous, Iran(Corresponding Author).
3 Assistant professor of Public management, Chalous branch, Azad Islamic University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Today, Ethic as one of the most important types of capital, plays an effective role in the life of organizations. The aim of this study was to identify the components of the organization's ethical capital and present a model of it with emphasising on training in the maritime transport industry. The type of our research in terms of the purpose is applied. we used the mixed method to perform it. The statistical population was the managers and staffs of the Ports & Maritime Organization of Mazandaran Province (N=380).We extracted the qualitative data using different literaturs and interviewing 18 persons. The quantitative data was based on researcher-made questionnaire on 200 people selected by simple random sampling method using Cochran formula.We extracted the model of the organization's ethical capital by analysing the qualitative data. To measure and fit the model, a confirmatory factor analysis method was performed using Lisrel software. The KMO and Bartlet indexes were used to test the adequacy of the data. The calculation of factor loading of all items was higher than 0.3, so the model was approved. Our findings showed that the components of organization's ethical capital were composed of ethical leadership, ethical culture, ethical climate, organizational reputation, ethical organization, ethical loyalty, ethical content of services, ethical sales and ethical responsibility. In addition, the training could play a meaningful mediator role in the relationship between the ethical components and the organization's ethical capital, that should be maintained and promoted through the codification of strategic plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical
  • Organization's ethical capital
  • Training
  • Ports and Maritime organization of Mazandaran Province