ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران انجام گرفته است.این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است وجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران درسال تحصیلی 1396-1395می باشد که از جامعه مذکور به حجم 8021 نفر، با استفاده از جدول مورگان 367 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادس(2005)، یادگیری سازمانی مارزیک و واتکینز (1996)،عدالت سازمانی نیهوف ومورن (1998استفاده شده بود. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین یادگیری سازمانی و عدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین یادگیری سازمانی وسکوت سازمانی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد و عدالت سازمانی رابطه بین یادگیری سازمانی و سکوت سازمانی را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Organizational Silence Structural Model Based on Organizational Learning by Organizational Justice Mediation in Islamic Azad University of Tehran

نویسندگان [English]

  • sanaz mazaheri 1
  • fattah nazem 1
  • khadije abolmaali 2
1 Department of Education, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Education, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a structural model of organizational silence based on organizational learning through organizational justice mediation at Islamic Azad universities in Tehran. This research is descriptive-correlational, applied and descriptive-correlational. The statistical population of this research includes all employees of Islamic Azad University of Shahr Tehran in the academic year 2012-2013 is 1391 of which the population of 8021 people were selected using a Morgan table of 367 people through random cluster sampling. For data collection, the organizational silence questionnaire was used by Wacola and Borads (2005), Marzik & Watkins organizational learning (1996), organizational justice, Nieuwf and Mornen 1998. Structural equation modeling was used to analyze the data. There is a positive and significant relationship between organizational learning and organizational justice. There is a positive and significant relationship between organizational justice and organizational silence. There is a positive and meaningful relationship between organizational learning and organizational justice. Organizational justice has a relationship between organizational learning and organizational silence as Positive and meaningful mediation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • Organizational learning
  • Organizational Justice