مشروعیت به‌کارگیری فناوری مین‌های دریایی در زمان صلح، با تأکید بر ضرورت آموزش قواعد کنوانسیون حقوق دریاها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشیار حقوق بین‌الملل واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 استادیار حقوق بین‌الملل واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

4 استادیار حقوق بین‌الملل واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدی ساری

چکیده

توسعه و بهکارگیری فناوریهای جدید به عنوان تسلیحات، از قبیل رباتهای نظامی، وسایل بدون سرنشین و مینهای دریایی، منجر به بروز نگرانی‌های جدی و مسائل جدالآمیز بسیاری در زمینه‌های اخلاقی و حقوقی شده است. فناوری مینهای دریایی، یکی از ابزارهایی است که دارای کارکردی دوگانه، و ابزاری موثر در زمان صلح و جنگ میباشد. یقینا، مینگذاری در دریا در زمان صلح و شرایط بحرانی میتواند مخاطراتی برای آزادی و حق عبور و مرور و آزادی کشتیرانی صلحآمیز در قلمروهای مختلف دریایی در بر داشته باشد. از اینرو فناوریهای نوین مین تا حدودی میتواند از مخاطرات مربوطه جلوگیری نموده و بسته به نوع مین تعهدات دولتها نیز متفاوت باشد. کنوانسیون حقوق دریاها تلویحا فعالیتهای نظامی در عرصه دریا را پذیرفته است، این نقش برعهده نیروهای دریایی میباشد. بنابراین ضرورت آموزش این قواعد زمینه آشنایی کارکنان نیروی دریایی با قواعد بهکارگیری این نوع سلاح در عرصه دریا را فراهم میآورد تا از هر گونه مسئولیت بینالمللی جلوگیری نماید. لذا در این مقاله نگارندگان مشروعیت بهکارگیری فناوری مینهای دریایی در زمان صلح را اثبات کرده و ضمن بررسی آراء دیوان بینالمللی دادگستری تأیید میکنند، تخطی از این قواعد موجبات مسئولیت بینالمللی دولت را در پی خواهد داشت، که آموزش قواعد کنوانسیون حقوق دریاها به کارکنان نیروی دریایی نه تنها از ایجاد مسئولیت بینالمللی دولت جلوگیری مینماید، بلکه زمینه بهکارگیری مشروع هر نوع فنآوری دریایی، از جمله مینهای دریایی را مطابق با قواعد کنوانسیون حقوق دریاها فراهم میآورد. روش تحقیق حاضر تحلیلی – تدوینی، و روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای- اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legitimacy of Using Naval Mines Technology during Peacetime with Emphasis on the Necessity of Training the Rules of the Convention on the Law of the Sea

نویسندگان [English]

  • behzad seify 1
  • HOSAINE SHARIFI TRAZ KOHI 2
  • KARAN ROHANI 3
  • REZA NASIRI LARIMI 4
1 .
2 Associate Professor of International Law, Research Branch, Islamic Azad University, Research Branch, Tehran
3 Assistant Professor of International Law, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University Ghaemshahr
4 Assistant Professor of International Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Vaahd Sari
چکیده [English]

The development and use of new technologies as weapons, such as military robots, unmanned vehicles and naval mines, has led to serious concerns and many controversial issues in the areas of ethics and law. Mining technology is one of the tools that has a dual function, and is an effective tool during peace and war. Certainly, mining at sea during peace and in critical situations could pose risks to the freedom and the right to transit and freedom of peaceful shipping in various maritime areas. Consequently, new mine technologies can, to some extent, prevent certain hazards and, depending on the type of mine, the obligations of the states also vary. Convention on the Law of the Sea has implicitly accepted military action in the maritime area, which is the role of naval forces. Therefore, the necessity of training these rules would provide the naval staff with the knowledge of the rules of using this type of weapon in the sea to prevent any international responsibility. Thus, in the present article, the authors prove the legitimacy of using naval mines technology during peacetime and, while reviewing the verdicts of the International Court of Justice, confirms that violating these rules will lead to the international responsibility of the states. The training of the rules of the Convention on the Law of the Sea to the naval staff not only prevents the establishment of international responsibility of the state, but also justifies the legitimate use of any kind of marine technology, including naval mines, in accordance with the rules of the Convention on the Law of the Sea. The method of the present research is analytical-compilation, and the method of the data collection is library-documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • naval mines
  • International Law of the Sea
  • new technologies
  • peace
  • education
 آرش­پور، علیرضا، (1380)، «حقوق دریاها و فعالیت­های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی»، مجله دیدگاه­های حقوقی، شماره 21 و 22.

 آقائی، بهمن، (1366)، «جنبه­های نظامی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها»، مجله حق مطالعات حقوقی و قضائی، شماره 11 و 12.

برزانده، آرزو، (1393)، «نقش رسانه­ها در تلاش برای توسعه و گسترش آگاهی از حقوق بشردوستانه»، فصلنامه مطالعات بین­المللی، تهران. سال دهم شماره 4.

بیگ­زاده، ابراهیم، «پیش درآمدی بر حقوق دریاها»، (1392)، مجموعه مقالات همایش حقوق بین­الملل دریاها، انتشارا گنج دانش.

 چرچیل، رابین و آلن لو، (1390)، حقوق دریاها، ترجمه بهمن آقائی، چاپ ششم، تهران، انتشارات گنج دانش.

رسو، شارل، (1369)، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، دفتر خدمات حقوق بین‌الملل.

زمانی، سیدقاسم، (1375)، «حقوق جنگ دریایی و تحولات جدید»، مجله سیاست دفاعی، شماره 17.

زمانی، سیدقاسم، (1386)، «سیاست قضایی دیوان بین­المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به­زور»، مجموعه مقالات نقش دیوان بین­المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین­الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تهران.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1373)، حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

عباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سیدحسین، (1392)، دادرسی­های بین­المللی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات تهران.

فان هینگ، ولف هینشل، (1387)، «حقوق مخاصمه مسلحانه در دریا»، حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه، ترجمه سیدقاسم زمانی و نادر ساعد، ویراسته دیتر فلک، تهران، انتشارات شهردانش.

کاظمی، علی­اصغر، (1365)، «وضعیت ناوهای جنگی در کنوانسیون حقوق دریاها»، مجله سیاست خارجی، شماره 1. کاظمی عسکرانی، یاسر، حسن زاده، منصوره، (1393)، «بررسی اثربخشی روش آموزش کارشناسان عملیات بندری در کاهش چالش های مدیریتی»، یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه­های دریایی، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.

گاتری، آندره، رونزیتی، ناتالینو، (1374)، جنگ ایران و عراق (1988-1980) و حقوق جنگ دریایی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی نوری و همکاران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

محمودی، سیدهادی، راستگو افخم، عارفه، (1397)، «تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهی حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره اول.

 مرزوقی، رحمت­اله، محمدی، مهدی، شمشیری، بابک، دادگر همایون، (1396)، «تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی»، دو ماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، آذر- دی.

- ملکم. ان. شاو، (1394)، حقوق بین­الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران، ترجمه و تألیف: علیرضا ابراهیم­گل، حسن خسروشاهی، تهران، انتشارات خرسندی.

- ملک­زاده، سعید، (1386 و 1387)، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت حقوق مخاصمه مسلحانه بین­الملل»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، تهران، شماره 31 و 32، زمستان و بهار.

- مطلبی ورکانی، ابوطالب، (1393)، «بررسی رابطه­ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران»، فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش علوم دریایی، دوره 1، شماره 1.

- نوری، سید مسعود، (1383)، «آموزش حقوق بشردوستانه»، اطلاع رسانی و کتابداری: کتاب ماه علوم اجتماعی، تهران، شماره 85 و 86.

 

Ashley, Roach, J. (2002), Legal Aspect of Moder Submarine Warfare, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 6.

 Bennet, Chris, (1998), Mine Warfare at sea, African Security Review, vol. 7, no. 5.

Cashman, T. Michael, (1994), Sweeping Changes for Mhne Warfar: Controlling The Mine Threat, Master Of Arts in National Security Affairs from the Naval Postgraduate School.

DEREK, FARRANT, JAMES, (2015), Modern Maritime Neutrality Law, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/11006.

Heinegg, Wolff Heintschel Von, (2005), the United Nation Convention on the Law of the Sea and Maritime Security Operations, Germany Yearbook International Law.

International Security Department Workshop Summary, (2014), International Law Applicable to Naval Mines, Chatham House the Royal Institute of International Affairs.

Jonsson, Niklas Bergdahl, (2008), Legal Issues on Self-Defense and Mariti02me Zones in Naval Operations, Master thesis, FACULTY OF LAW University of Lund.

Kalshoven, Frits, (2011), Constraints on the Waging of War: An Introduction to international humanitarian law, International Committee of the Red Cross, Cambridge Universiry Press.

Klein, Natalie, (2011), Maritaime Security and The Law The Sea, Oxford univ, Press.

Kellenberger, Jakob, Keynote address; (2011), International Humanitarian Law and New Weapon Technologies, Editor Wolff Heintschel von Heinegg and Gian Luca Beruto.

Miasnikov, Eugene, (2011), Operational advantages and risks in the use of uAVs; International Humanitarian Law and New Weapon Technologies, Editor Wolff Heintschel von Heinegg and Gian Luca Beruto.

Moreno, Maurizio, (2011), Opening remarks; International Humanitarian Law and New Weapon Technologies, Editor Wolff Heintschel von Heinegg and Gian Luca Beruto.

Mundis, Daryl A. (2008), The Law of Naval Exclusion Zones, A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University of London The London School of Economics and Political Science Law Department.

Ronzittiو N., (1988), the Law of Naval Warfare: A Collection of Agreements and Documents with Commentaries, Kluwer Academic Publisher.

Naval Mine Warfare: Operational and Technical Challenges for Naval Forces, (2001), NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C. http://www.nap.edu/catalog/10176.html

Pateraki, Maria -Christina, (2015), Eradicating the use of sea mines, Disarmament and International Security Committee (GA 1), Costeas-Geitonas School Model United Nations.

Pocar, Fausto, Preface; (2011), International Humanitarian Law and New Weapon Technologies, Editor Wolff Heintschel von Heinegg and Gian Luca Beruto.

Schmitt, Michael N, (1997), The Law of the Sea and Naval Operations, The Air Force Law Review, Volume 42.

Stephens, D.G. Fitzpatrick, M.D. (1999), Legal Aspects of the Contemporary Naval Mine Warfare, 21 Loy. L.A. Int'l& Comp. L. Rev. 553.

Truver, Scott C. (2012), Mine Warfare in China’s Near Seas, Naval War College Review, Vol. 65, No. 2.

The DEPARTMENT OF DEFENSE LAW OF WAR MANUAL, (2015), OFFI CE OF GENERAL COUNSEL DEPARTMENT OF DEFENSE Nnited State America, Washington DC.

The Manual Humanitarian Law in Armed Conflicts, (1992), edited by The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany.

The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, (2007), U.S. Navy NWP 114M, U.S. Marine Corps MCWP 5-12.1, U.S. Coast Guard COMDTPUB P5800.7A.

The San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, (1994), International Institute of Humanitarian Law.

The United Nations Convention on the Law of the Sea, (1982), UN Doc.

The 1907 Hague Convention VIII Relating to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines. Corfu Channel case (UK v Alb.) (1949), I.C.J. (9 April).

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicar. V US) (1986), I.C.J. 14 (27 June).