مهارت های راهبردی در مدیریت دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا(س).

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)

3 استاد علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

امروزه عملکرد سازمان ها را در برنامه راهبردی مدیران آن جست وجو می کنند. راهبردهای قوی، سازمان ها را می سازند و راهبردهای ضعیف سازمان ها را از بین می برند. لذا، ضروری است مهارت های اساسی برای خلق راهبردهای اثربخش شناسایی شوند. بر این اساس، این پژوهش با هدف شناسایی مهارت های راهبردی مدیران دانشگاه انجام شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار نگاری بود. شرکت کنندگان پژوهش، مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران و مدیران مراکز ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه بودند. با روش نمونه گیری شدت، مدیران دانشگاه های الزهرا (س)، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و خوارزمی در این پژوهش شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. داده های پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران راهبردی دانشگاه ها افزون بر مهارت های عمومی مدیریت، به مهارت های راهبردی شامل: مهارت تفکر و شم راهبردی، سیاستگذاری راهبردی، هنر اداره سرمایه راهبردی، ارتباطات و اخلاق راهبردی نیازمند هستند. ضروری است در جهت تدوین و اجرای اثربخش برنامه راهبردی دانشگاه، دوره های مهارت آموزی راهبردی برای مدیران آموزش عالی طراحی و برگزار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Skills in Academic Management

نویسندگان [English]

  • f solimani 1
  • f Adli 2
  • g mehran 3
1 Department of Educational Sciences Tehran University of Science Education and Psychology
2 Assistant Porfessor
3 Educational Sciences Tehran University of Science Education and Psychology
چکیده [English]

Today, the organization's performance is searched in its managers' strategic plan. Strong strategies are made organizations and the weak strategies are eliminated organizations. Therefore, it is essential to identify the essential skills for developing effective strategies. Accordingly, this research was conducted with the aim of identifying the strategic skills of university managers. Research method was qualitative with phenomenological approach. Research participants were managers of state universities in Tehran and managers of university assessment and monitoring centers. The managers of the universities of Alzahra, Tehran, Shahid Beheshti, Allameh Tabatabai, Tarbiat Modares and Kharazmi were selected by intensive sampling method. The data collection tool was semi-structured interviews. Data were analyzed by qualitative content analysis method. Findings of the research show that strategic managers of universities are needed addition to general management skills to strategic skills including strategic thinking and intuition skills, strategic policy making, art of manager strategic capital, strategic communication and ethics. It is necessary to formulate and implement of effective of strategic plan of the university, for university managers are designed and conducted
strategic skills training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Universities Managers
  • Skill Training
بهرامی، سوسن؛ رجایی‌پور، سعید؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ کاظمی، ایرج. (1389). «رابطه چندگانه‌ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری در دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 4.
پهلوانیان، حسین. (1385). تجربه‌ای موفق از کاربرد مدیریت راهبردی (استراتژیک)، چاپ اول، تهران: نشر نیکو روش.
جواهری‌زاده، ناصر؛ چرمیان، احمد. (1388). رابطه مدیریت زمان با مهارت‌های مدیران و ویژگی‌های فردی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه بصیرت، سال 16، شماره 43.
روغنی، مهناز؛ بهرافراده، حسینعلی؛ منفردی‌راز؛ براتعلی. (1388). بررسی رابطه میزان مهارت‌های مدیریت مدیران و اثربخشی آنان در سازمان‌ها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد. پژوهش‌نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی. شماره 20.
سلمانی، محسن؛ فضائلی، احمد. (1391). مدل مدیریت آموزش عالی مبتنی بر فرهنگ سپاه. دوفصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی وقدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، سال دوم، شماره۵.
شجاعی، محمدرضا؛ ابراهیمی، محمدرضا؛ سلیلی، سیده سروناز. (1396). چارچوبی تلفیقی برای تدوین استراتژی در مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد راشد. پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی علمی و پژوهشی، سال 5، شماره 9.
شعبانی، صادق. (1393). سنجش میزان تفکر استراتژیک مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور. پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی.
شهاب‌فر، زهره؛ عرب‌مختاری، روح‌اله؛ رجایی‌پور، سعید. (1388). میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک در دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه اصفهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره 21.
عدلی، فریبا. (1397). تحول دانش ودانش آفرینی درسازمان وحرکت به سوی دانشگاه دانش آفرین. تهران. جهاد دانشگاهی.
فتح‌الهی، سعید. (1388). طراحی الگوی مهارت‌های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا براساس پارادایم آجیل پارسونز. پایان‌نامه چاپ نشده دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم.
فلیک، اووه. (1391). درآمدی بر تحقیق کیفی. مترجم: هادی جلیلی. چاپ نهم. نی.
فردآر، دیوید. (1390). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان؛ سیدمحمد اعرابی، چاپ 21، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
قهرمانی، محمد. (1393). «تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران»، نشریه پژوهش‌های تربیتی، شماره 29.
کارگر، حسین. (1393). تدوین برنامه راهبردی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی. پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی.
مبینی، مهدی؛ عباس‌پور، عباس. (1393). توسعه اعضای هیئت علمی راهبردی اثرگذار در ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. اولین کنفرانس ملی ارزشیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی تهران، دانشگاه شریف.
مطلبی ورکانی،ابوطالب. (1395). تاثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر. فصلنامه آموزش علوم دریایی. شماره5.
مهرگان، محمدرضا؛ دهقان‌نیری، محمود. (1388). مدل راهبردی ارزیابی مؤسسات آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 52.
نادری، علیرضا، بازرگانی، محمد، صفری، جلیلی، شوقی، محمد. (1393). ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار. فصلنامه توسعه مدیریت پولی وبانکی. سال2 ، شماره 4.
Barryl. Boyd. (2004). "Extension Agents as administrators of volunteers’ competencies needed for the future", Journal of Extension, Vol. 42. No. 2.
Bonaccorsi, Andrea; Daraio, Cinzia. (2007). Universities and Strategic Knowledge Creation: Specialization and Performance in Europe. Edward Elgar.UK and USA.
Frey , S. (2016). Go figure analytic and strategic skills are separable saschabaghes tanian . journal of behavioral and experimental economic 7-80.
George keller. (1970). "Academic Strategy the management revolution in American Higher education", published in cooperation with the American association for higher education the johns Hopkins university press Baltimore and London.
Jozef Simath. (2015). E learning tool for improving managerial strategic thinking skill, 7th world conference on educational sciences(WCES2015) 05-07February 2015, Novatel Athens convention center Athens Greece.
Lamprinitrivella, Nasiopoulosk. (2014). "Dimitrios Knowledge management strategy withinthe higher education the case of Greece", International conference on strategic in negative marketing IC- SIM2014/ September 1-4, 2014, Madrid/ Spain, Procardia- social, and behavioral sciences.
Sigrun Nickel. (2011). Strategic management in higher education institutions approached, processes and tools.
Ulrich Teichler. (2004). The Chinging debate on international isation of higher education, Kluwer acade micpub lisher printed in the Netherlands.
Wall apha ariratana, Sabwaneersirisookslip, tang kewngahg. (2015). "Development of leadership soft skills among educational, Adminis tratrators", 5th world conference on learning. Teaching and educational leadership wclta 2014 elsevier. procedia- social and behavioral sciences, 186, 331- 336.
Wierzbicki,Andrzej p.(2007). Intuition and Rationality in MCDM. Center for Strategic Development of Science and Technology, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Asahidai 1-1, Nomi, Ishikawa 923-1292 and National Institute of Telecommunications, Szachowa 11, 04-894 Warsaw, Poland.
Yalia Stukaliwa. (2014). Strategic management of higher education institutions, ISSN1392-1142/ organizaclgava Dyba siste minal tyrimai/70