تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه کیفیت‌زندگی‌کاری و رفتارهای انحرافی در اساتید و فرماندهان دانشگاه علوم دریایی اعزامی به ماموریت دریانوردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین

3 استادیار مدیریت دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین کیفیت‌زندگی‌کاری و رفتارهای انحرافی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ه) در محیط دریانوردی پرداخته است. مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات موضوع، طراحی و در جامعه هدف، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این تحقیق، شامل 135 نفر از اساتید و مربیان اعزامی به ماموریت آموزشی دریانوردی دانشگاه مذکور در سا‌ل‌های1390-1396 می‌باشد که با توجه به در دسترس بودن نفرات 60 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش در این تحقیق همکاری داشتند. جهت بررسی و آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده ارتباط مستقیم و معنی‌دار بین کیفیت‌‌زندگی‌کاری در واحدهای شناور با تعهد سازمانی و ارتباط معکوس و معنی‌دار بین کیفیت‌‌زندگی‌کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار است، همچنین ارتباط معکوس و معنی‌دار بین تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی در محیط کار مشاهده شد. در نهایت نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین کیفیت‌زندگی‌کاری و رفتارهای انحرافی در محیط کار در واحدهای شناور تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Mediating Role of Organizational Commitment in the Relationship between Career Life Quality and Deviant Behaviors in the Faculty Members and Commanders of the Naval Academy Dispatched to Maritime Missions

نویسندگان [English]

  • M Golmeymi 1
  • B Fayaz 2
  • F Nasri 3
1 modier
3 رییس دانشکده
چکیده [English]

The present study examines the role of mediator of organizational commitment in the relationship between career life quality and deviant behaviors in the faculty members and commanders of the Naval Academy in sailing environment. The research model was designed with consideration of literature and was investigated in the target society. The community of this research includes 135 faculty members dispatched to the maritime training mission of the university in 2011-2013. According to the availability of some 60 people, they were the sample of research in this study. Structural equation approach has been used for Smart PLS software to examine hypotheses and conceptual model. The results of the research indicate a direct and significant relationship between the career life quality in floating units with organizational commitment and a significant and inverse relationship between the career life quality with deviant behaviors in the workplace, as well as a reverse and significant relationship between organizational commitment and deviant behavior in the workplace. Finally, the mediator role of organizational commitment in the relationship between the career life quality and deviant behaviors in the work environment in floating units was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant Behaviors in Sailing Environment
  • Organizational Commitment
  • career life Quality in Floating Units
ارشدی، نسرین، پیربایی، صالحه، (1391)، اعتمادپذیری کارکنان، قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین فردی به عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(13)، 83 - 100.

الماسی، حسن، لطف الهی، محمد، زارعی یزدانی، مریم (1390)، کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان، فصلنامه مدیریت کسب و کار، 2(9)، 69 - 86.

پیدایی، میرمهداد، (1392)، طراحی مدل تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی کارکنان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 5(17)، 33 -41.

تاری، غفار، خدایی، علی، (1396)، بررسی نقش کیفیت زندگی کاری در سرمایه انسانی و تعهد سازمانی، دومین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه.

تابلی، حمید، محمدباقری، پروانه، (1394)، رفتارهای انحرافی و بی‌نزاکتی در محیط کار و تبعات سازمانی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.

تولایی، روح‌الله؛ باقری، مسلم، (1389)، بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان‌ها، دو ماهنامه علمی-ترویجی توسعه انسانی پلیس، 7(30)، 73-96.

حسینیان، سیمین، پردلان، نوشین، حیدری، حمید و سلیمی، سمانه، (1393)، تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی پرستاران با مؤلفه‌های مبتنی بر پذیرش، تعهد و تنظیم هیجان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(113)، 37-46.

حقیقت منفرد، جلال، حضرتی، علی اوسط و میرزازاده، حجت، (1389)، تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، فصلنامه مدیریت کسب و کار، 2(6)، 87 - 112.

رستمی، رضا، محمدی، عبدالمجید، نظری، محمد، ویسمرادی، اکبر و بحرینی، سید صادق، (1394)، بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی با میانجی گیری توانمندسازی روان‌شناختی شهروندان، فصلنامه مدیریت شهری، 6(41)، 322-309.

سادات حسینیان، سید رسول، صادقی، تورج و زنده‌دل، احمد. (1395)، بررسی رابطه بین اعتماد بر عملکرد اقتصادی کسب و کار با توجه به نقش میانجی تعهد و اشتراک دانش در صنعت داروسازی ثامن مشهد، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(3)، 146-156.

سید حسینی، سیده صدیقه، زارعی، اقبال، ابهری، علی‌اصغر، فلاح‌چای، سیدرضا، (1391)، اثرات روان‌شناختی اعزام به مأموریت‌های رزمی دریایی طولانی‌مدت بر خانواده‌های کارکنان، پژوهش کیفی، مجله طب نظامی، 2(14)، 121-113.

شریفی، ناهید، شاه طلبی، بدری، (1394)، مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط بین سرمایه روان‌شناختی با تعهد سازمانی و ادراک از عملکرد شغلی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 15(59)، 121 - 150.

صادقی، مریم، گروسی، امیر، (1395)، رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی.

صباحی، پرویز، نوری، ابوالقاسم، عریضی سامانی، سید حمیدرضا، گل‌پرور، محسن، (1388)، سهم عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناختی، دوره 12، 3(24)، 44 - 62.

عزیزی، شهریار، (1392)، متغیرهای میانجی، تعدیل‌گر و مداخله‌گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها، آزمون‌ها و رویه‌های آماری، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 3، 2(9)، 174-155.

عسکریان،مصطفی، دهقان نجم آبادی، منصور، برجیخانی، محمدعلی، (1394)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(5)، 97 - 125.

عموزاده، جعفر، فلاح، وحید و صفاریان، سعید، (1396)، ارائه مدل تأثیر آموزش دانشگاه (با تأکید بر دانشگاه علوم دریایی) بر اقتصاد مقاومتی به‌واسطه نقش زیرساخت‌های فرهنگی، منابع انسانی، سیاسی-اجتماعی و اقتصادی، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، 4(2)، 32-17.

فاطمی، سیده زهرا و مشبکی اصفهانی، اصغر، (1393)، بررسی نقش واسط عدالت سازمانی در رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 4(12)، 29 - 48.

قصری، محمد، عبدالعلی پور، قادر و قبادی، عباس. (1390)، نقش کیفیت زندگی کاری در تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی، پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 6(2)، 177 - 193.

گل‌پرور، محسن و نادی، محمدعلی. (1390)، نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6(1)، 43-52.

منتخب یگانه، محمد، بشلیده، کیومرث، شمسی، مرجان و هزاریان، سولماز. (1395)، بررسی رابطه رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار: نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، 1(14)، 137 - 153.

مهداد، علی، مهدوی راد، ندا و گل‌پرور، محسن. (1390)، رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن، نشریه علمی-تخصصی روانشناسی اجتماعی (یافته‌های نو در روانشناسی)، 5(20)، 41 - 53.

نظری، رضا، گودرزی، محمود و هنری، حبیب. (1394)، ارتباط بین عوامل جوسازمانی و کیفیت زندگی کاری، مطالعات مدیریت ورزشی، 33(7)، 161-147.

ناستی‌زایی، ناصر، جناآبادی، حسین و نوروزی کوهدشت، رضا. (1396)، رابطه رفتار سازمانی مثبت‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت‌علمی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14(3)، 25-39.

هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین و سارستد، مارکو. (1395)، مدل‌سازی معادلات ساختاری: کمترین مربعات جزئی (PLS - SEM)، (عادل آذر و رسول غلامزاده، مترجمان)، نگاه دانش.

Appelbaum, S. H., Deguire, K. J., & Lay, M. (2005). The relationship of ethical climate to deviant workplace behaviour. Corporate Governance: The international journal of business in society, 5(4), 43-55.

Appelbaum, S. H., Iaconi, G. D., & Matousek, A. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: causes, impacts, and solutions.Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(5), 586-598.

Bashir, N., & Long, C. S. (2015). The relationship between training and organizational commitment among academicians in Malaysia. Journal of Management Development, 34(10), 1227-1245.

Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology, 85(3), 349–360.

Chênevert, D., Vandenberghe, C., & Tremblay, M. (2015). Multiple sources of support, affective commitment, and citizenship behaviors: The moderating role of passive leadership. Personnel Review, 44(1), 69-90.

Darmawansyah; Rompu, Jenny; Wahyu, Atjo; Abadi, Muh. Yusri. (2018). the Effect of Occupational Stress, Quality of Worklife and Organizational Climate on Officials' Work Satisfaction of Regional Public Hospital of Undata Palu. Indian Journal of Public Health Research & Development, 9(3), 313-309.

Demirtas, O. (2015). Ethical leadership influence at organizations: Evidence from the field. Journal of Business Ethics, 126(2), 273-284.

DeSivatte I., Gordon, J. R., Rojo, P., & Olmos, R., (2015). The impact of work-life culture on organizational productivity", Personnel Review, Vol. 44 Iss: 6, pp.883 – 905.

Genevičiūtė, G. & Endriulaitienė, A. (2014). Employees’ Organzational Commitment: Its negative Aspects for Organizations. Social and Behavioral Sciences. 140, 558-564.

Geda, J. (2013). Quality of work life and organizational commitment of employees in Commercial Bank of Ethiopia (Doctoral dissertation, AAU).

James, G. (1992). Quality of working life and total quality management. International Journal of Manpower, 13(1), 41-58.

Klotz, A. C., & Buckley, M. R. (2013). A historical perspective of counterproductive work behavior targeting the organization. Journal of Management History, 19(1), 114-132.

Meyer, J.P, Allen, N.J & Smith, C.A, (1993). Commitment to organizations and occupations, Journal of Applied Psychology, 78, 438-551.

Normala, D. (2010). Investigating the relationship between quality of work life and organizational commitment amongst employees in Malaysian firms. International journal of business and management, 5(10), 75.

Rose, R. C., & Kumar, N. (2006). The influence of organizational and human resource management strategies on performance. Performance improvement, 45(4).18-24.

Rubel, M. R. B., & Kee, D. M. H. (2014). Quality of work life and employee performance: Antecedent and outcome of job satisfaction in Partial Least Square (PLS). World Applied Sciences Journal, 31(4), 456-467.

Snell, L., Sok, P., & Danaher, T. S. (2015). Achieving growth-quality of work life ambidexterity in small firms. Journal of Service Theory and Practice, 25(5), 529-550.

Tian, A. W., Cordery, J., Gamble, J. (2016). Staying and performing: How human resource management practices increase job embeddedness and performance. Personnel Review, 45 (5 (947 - 968.

Walton, R. E. (1973). Quality of Work life. Sloan Management Review, 15(1), 11-12.

Wykes, L. M. (1998). Commitment in the workplace: Theory, research and application. Human Resource Development Quarterly, 9(3), 309.

Yeo, R. K., & Li, J. (2013). In pursuit of learning: sensemaking the quality of work life. European Journal of Training and Development, 37(2), 136-160.

Zagenczyk, T. J., Restubog, S. L. D., Kiewitz, C., Kiazad, K., & Tang, R. L. (2014). Psychological contracts as a mediator between Machiavellianism and employee citizenship and deviant behaviors. Journal of Management, 40(4), 98-122.